Kallelse till föreningsstämma 2024

Vi kallar våra valda ombud till årets ordinarie föreningsstämma, som hålls i Stockholm den 6 maj.

Publicerad:

Tid och plats

Tid: Måndag den 6 maj klockan 10.00-15.00. 

Plats: Barnhusgatan 6, Stockholm. 

Vid stämman kommer följande att behandlas:

 1. Stämman öppnas
 2. Upprop
 3. Fråga om stämman behörigen sammankallats
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av mötesfunktionärer:
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Två justerare tillika rösträknare
 6. Behandling av a-kassans verksamhet
  • Styrelsens förvaltningsberättelse för 2023
  • Revisionsberättelse för 2023
  • Fastställande av balans- och resultaträkning för 2023
 7. Beslut om ansvarsfrihet
 8. Val av:
  • 3 styrelseledamöter för 2 år
  • 2 styrelseledamöter för 1 år (fyllnadsval)
  • 2 styrelsesuppleanter för 2 år
  • 1 auktoriserad revisor för 1 år
  • 2 revisorer för 1 år
  • 1 auktoriserad revisorssuppleant för 1 år
  • 2 revisorssuppleanter för 1 år
  • 5 ledamöter till valberedningen för 1 år
 9. Beslut om medlemsavgift
 10. Motion samt styrelsens förslag till beslut
 11. Förslag till stadgeändring
 12. Annonsorgan för 2025 års föreningsstämma
 13. Gästerna har ordet
 14. Avslutning

Årsredovisning 2023

Uppdaterad: