Ordlista

A

aktiebolag

En juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. Ett aktiebolag kan ha en eller flera delägare.

aktivitetsrapport

En redovisning av vad du gjort för att få ett arbete under månaden som gått om du är arbetslös. Du aktivitetsrapporterar hos Arbetsförmedlingen mellan den 1:a och 14:e varje månad.

aktivitetsstöd

Ersättning du kan få från Försäkringskassan när du deltar du i ett arbetsmarknadspolitiskt program som Arbetsförmedlingen anvisat dig till.

alf, lag om arbetslöshetsförsäkring

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring förkortas ALF. Det är den lag vi följer när vi fattar ett beslut om rätt till ersättning eller inte.

anställningsbevis

Ett intyg du får från arbetsgivaren när du börjar en ny anställning. Ett sådant intyg ska innehålla vilken anställningsform du har, anställningens omfattning samt start- och eventuellt slutdatum för anställningen.

arbetsförmedlingen

För att kunna få ersättning från oss måste du skriva in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen så fort du blir arbetslös. När du skriver in dig ska du även ange att du söker ersättning från a-kassan.

arbetsgivarintyg

Ett intyg som bevisar att du har varit anställd och arbetat under en viss tid och som visar hur mycket du har arbetat under anställningstiden.

arbetslöshetsförsäkringen

Namnet på försäkringen som är gemensam för alla a-kassor i Sverige. Den består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring.

Arbetslöshetskassan för Service och Kommunikation

Arbetslöshetskassan för Service och Kommunikation är vårt juridiska namn men vi använder A-kassan för Service och Kommunikation samt Sekos a-kassa i vår kommunikation.

arbetsmarknadspolitiskt program

Ett program som Arbetsförmedlingen kan anvisa dig till. Deltar du i ett sådant program får du inte ersättning från a-kassan, utan istället aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

arbetsmarknadsutbildning

En förberedande utbildning som Arbetsförmedlingen kan besluta om att du ska gå när du är arbetslös. Deltar du i ett sådant program får du inte ersättning från a-kassan, utan istället aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

arbetsmöjlighet

Det är antalet timmar du vill och kan arbeta varje vecka.

arbetspraktik

En form av arbetsmarknadspolitiskt program. Du hittar mer information om arbetspraktik hos Arbetsförmedlingen.

arbetsvillkor

Ett av villkoren du behöver uppfylla för att kunna få ersättning från a-kassan.

a-skatt

Skatten du betalar på den inkomst du får som anställd.

autogiro

Med autogiro dras medlemsavgiften direkt från ditt konto. Sök på ordet autogiro här på vår webbplats så hittar du en direktlänk till vår autogiroanmälan. Är du medlem i bara a-kassan anmäler du autogiro hos oss, är du medlem i både a-kassan och facket (Seko) anmäler du autogiro på Sekos webbplats www.seko.se.

avgångsvederlag

En form av ersättning du i vissa fall kan få från arbetsgivaren i samband med en avslutad anställning. Om du söker ersättning från oss räknar vi om ett sådant vederlag till arbetad tid. Under tiden som avgångsvederlaget varar har du inte till ersättning från oss. Du ska ändå skriva in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

avstängning

Om du söker ersättning från oss och missköter ditt arbetssökande eller själv orsakar din arbetslöshet, kan du bli avstängd från rätten till ersättning i ett visst antal dagar.

B

Branscher

Vi organiserar medlemmar från nio olika branscher. Läs mer om vilka dessa är under fliken Medlemskap.

D

daglön

En fast ersättning per arbetsdag eller kalenderdag som betalas ut i stället för månadslön.

dagsförtjänst

Ett genomsnitt av den arbetsinkomst per dag som som du haft under kvalifikationstiden.

deltidsregeln 60-veckorsregeln

En regel som innebär att du kan få ersättning från a-kassan i upp till 60 veckor under en och samma ersättningsperiod samtidigt som du arbetar deltid.

diversetid

Månader som varken ingår i arbetsvillkoret eller är överhoppningsbara. Exempel på diversetid är om du har saknat anställning och varit ledig.

E

eftergift

Om du har fått ersättning från oss som du inte haft rätt till, måste du betala tillbaka den ersättningen. I vissa fall kan vi besluta att du inte behöver betala tillbaka hela eller delar av beloppet som du är skyldig oss. Det vill säga att vi kan efterge din skuld.

egen begäran

När du själv valt att avsluta din anställning eller om du själv har orsakat att arbetsgivaren sagt upp dig från anställningen.

egen företagare

När du utför arbete i egen verksamhet som du har väsentligt inflytande över.

ersättningsnivå

Beroende på var du befinner dig i ersättningsperioden, finns det olika nivåer på den ersättning du kan få.

ersättningsperiod

En period är 300 ersättningsdagar. Om du har barn under 18 år när 300 ersättningsdagar har gått förlängs perioden automatiskt med 150 dagar.

ersättningsrätt

När du söker ersättning från oss utreder vi om du uppfyller villkoren för att ha rätt till ersättning.

extraarbete

Under vissa förutsättningar kan vi godkänna ett extraarbete som du haft vid sidan av ditt heltidsarbete innan du blev arbetslös. Ett godkänt extraarbete ska du inte fylla i som arbete på dina tidrapporter.

F

frånkännande

Att frånkännas ersättning innebär att ett visst antal ersättningsdagar helt tas bort från ersättningsperioden. Du kan frånkännas ersättning om du har gett oss felaktig information eller om du inte har informerat oss om sådant som kan påverka din rätt till ersättning. Vi kan också frånkänna dig ersättning om du misskött ditt arbetssökande vid upprepade tillfällen.

f-skatt

Skatt du betalar om du bedriver någon form av eget företag.

förberedande utbildning

En arbetsmarknadsutbildning som Arbetsförmedlingen kan besluta om att du ska gå om du är arbetslös. Deltar du i ett sådant program får du inte ersättning från a-kassan, utan istället aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

företagare

En person som arbetar i och har väsentligt inflytande över den egna verksamheten. Verksamheten ska ha skötts yrkesmässigt och självständigt.

försäkringskassan

Försäkringskassan ansvarar bland annat för sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och olika typer av aktivitetsstöd.

förtroendeuppdrag

Vissa förtroendeuppdrag kan vi räkna med när vi tittar på om du uppfyller ett arbetsvillkor. Detta gäller om du har uppdrag som nämndeman, riksdagsledamot, förtroendevald i kommuner och regioner samt fackligt förtroendevalda och skyddsombud. Har du kvar ett sådant förtroendeuppdrag samtidigt som du söker ersättning från oss, ska du fylla i det som arbete på dina tidrapporter.

förvärvsarbete

Arbete som du får lön för att utföra.

föräldrapenning

Ersättning du kan få från Försäkringskassan när du är föräldraledig.

G

genomsnittlig arbetstid

Den arbetstid du har haft i genomsnitt per vecka de senaste tolv månaderna före arbetslösheten. Den genomsnittliga arbetstiden motsvarar det antal timmar per vecka du kan få ersättning för om du är helt arbetslös.

genomsnittlig inkomst

Ett genomsnitt av den inkomst du hade före arbetslösheten. Vi tittar på den genomsnittliga inkomsten för att räkna ut vilken ersättning du kan få från oss per dag.

grundersättning

Om du uppfyller ett arbetsvillkor men inte ett medlemsvillkor, kan du få grundersättning istället för ersättning som grundar sig på den inkomst du hade innan du blev arbetslös.

grundvillkor

Ett av villkoren för att kunna få ersättning från a-kassan. För att uppfylla grundvillkoret ska du kunna arbeta minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen samt kunna ta arbete om du erbjuds ett sådant.

H

handelsbolag

Ett företag som har två eller flera delägare.

handläggare

En handläggare hos oss arbetar framförallt med att utreda och besluta i ärenden som handlar om ersättning.

hindertid

Det är tid då du inte stått till arbetsmarknadens förfogande. Det vill säga tid då du inte kunnat ta arbete. Det kan till exempel vara på grund av att du arbetat, varit sjuk, föräldraledig eller haft semester.

I

iaf, inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

En myndighet som ansvarar för att kontrollera att reglerna i arbetslöshetsförsäkringen efterföljs och tillämpas på bästa sätt.

inkomstbaserad ersättning

Ersättning du kan få om du uppfyller både ett arbetsvillkor, medlemsvillkoret och grundvillkoret. Ersättningen beräknas utifrån den genomsnittliga inkomst du hade innan du blev arbetslös.

Inkomstförsäkring

Du som är medlem i vår a-kassa och fackförbundet Seko omfattas av en inkomstförsäkring. Läs mer under fliken Medlemskap.

innehållande

Om vi behöver utreda en medlems ersättningsärende, kan vi i vissa fall tillfälligt stoppa utbetalningen av ersättning till den medlemmen under tiden som vi tittar på ärendet. Det vill säga att vi tillfälligt håller inne med ersättningen.

inträde

Att ansöka om medlemskap i a-kassan kan ibland kallas för att begära inträde.

intyg

Ett dokument som bevisar eller dokumenterar något.

J

jobb- och utvecklingsgaranti

Ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen som riktar sig till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

jobbgaranti för ungdomar

Ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen som vänder sig till arbetslösa ungdomar mellan 16–25 år.

jourtid

Om det ingår betald jourtid i din anställning, innebär det att du står till arbetsgivarens förfogande under jourtiden för att kunna utföra arbeta när det behövs. Det betyder att du inte arbetslös när du har jourtid och ska därför fylla i den tiden som arbete när du tidrapporterar till oss.

jämställd tid

Tid som jämställs med förvärvsarbete och därför ingår i arbetsvillkoret.

K

karens

Varje ny ersättningsperiod inleds med karensdagar. Det vill säga dagar som du inte får någon ersättning för. Efter det att karensdagarna är avklarade, börjar vi räkna av dagar från själva ersättningsperioden.

kommanditbolag

En form av handelsbolag.

korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att staten tar tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften, samtidigt som den anställde får ut 90 procent av sin lön.

kvalifikationstid

För att ha rätt till ersättning från a-kassan ska du ha uppfyllt ett arbetsvillkor inom kvalifikationstiden. Den tiden består av tolv hela kalendermånader som räknas bakåt i tiden från och med det datum som du skriver in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I vissa fall kan kvalifikationstiden sträcka sig över fler än tolv månader. Det kan den göra om du exempelvis har studerat på heltid, varit föräldraledig eller sjukskriven.

L

lak, lag om arbetslöshetskassor

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor förkortas LAK. Det är den lag som bland annat reglerar villkoren för medlemskapet i en a-kassa.

lämpligt arbete

I princip är alla arbeten lämpliga. För att inte riskera att bli avstängd från rätten till ersättning, ska du därför söka de arbeten som Arbetsförmedlingen föreslår.

lönebidrag

En ekonomisk kompensation till arbetsgivare som anställer personer med nedsatt arbetsförmåga. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om lönebidrag.

M

meddelande från arbetsförmedlingen

Om Arbetsförmedlingen anser att du misskött ditt arbetssökande på något sätt, skickar de meddelande till oss om det. När vi får ett sådant meddelande måste vi utreda den information vi fått från dem.

medlemsavgift

Som medlem i en a-kassa betalar du en medlemsavgift. Avgiften är densamma för alla medlemmar oavsett om man exempelvis är arbetslös, jobbar, är föräldraledig eller studerar.

medlemskap

För att kunna bli medlem hos oss ska du jobba eller ha jobbat inom någon av de branscher som tillhör oss. Även du som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom vårt område kan ansöka om medlemskap hos oss.

medlemsvillkor

För att uppfylla medlemsvillkoret ska du har varit medlem i en a-kassa under en sammanhängande tid av minst tolv månader.

N

nystartsjobb

Arbetsförmedlingen beslutar om vem som kan få ett sådant jobb. Syftet med nystartsjobb är att få fler människor i arbete.

näringsidkare

En person som bedriver yrkesmässig företagsverksamhet med vinstsyfte.

näringsverksamhet

Verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, självständigt och med vinstsyfte.

O

omprövning

Om du inte är nöjd med ett beslut du fått från oss har du möjlighet att begära omprövning av det beslutet.

oriktig uppgift

Om du ger oss felaktig information som exempelvis gör att vi betalar ut ersättning till dig som du inte har rätt till, säger vi i vissa fall att du har gett oss oriktiga uppgifter.

P

pension

Ersättning från a-kassan är pensionsgrundande. Om du får ersättning från oss samtidigt som du får allmän pension eller tjänstepension, blir ersättningen från a-kassan lägre. Om du tar ut pengar från ditt privata pensionssparande, påverkas däremot inte ersättningen du får från oss.

S

sammanhängande medlemskap

Det är när du varit medlem i a-kassan utan något avbrott i medlemsperioden. Även om du byter a-kassa räknas perioden som sammanhängande, så länge det inte blir något glapp mellan de olika medlemskapen.

samordningsnummer

Saknar du personnummer men har ett samordningsnummer? Då fyller du i dina person- och kontaktuppgifter själv. Klicka inte på sök. Har du samordningsnummer eller saknar e-legitimation? Då väljer du att få ansökan skickad hem till dig med posten och skriver under den för hand. Det valet gör du i sista steget av formuläret. Kom ihåg att ange till vilket land ansökan ska skickas, om du befinner dig utanför Sverige.

sanktion

En åtgärd vi kan genomföra mot en medlem som har misskött sitt arbetssökande, förlängt sin tid i arbetslöshet, gett oss felaktig information eller låtit bli att informera oss om sådant som kan påverka medlemmens rätt till ersättning. Det finns olika typer av sanktioner såsom varning, avstängning, frånkännande och uteslutning.

schemalagd arbetstid

När du arbetar samma antal procent varje vecka. Om du söker ersättning från oss, fyller du i anställningens omfattning i procent överst på dina tidrapporter.

Seko

Seko - Service- och kommunikationsfacket - är vårt fackförbund. Vi organiserar medlemmar från deras branscher. Läs mer om Seko på www.seko.se.

sjukpenning

Det är Försäkringskassan som ansvarar för och betalar ut sjukpenning.

skatt

Du betalar skatt på ersättning du får från a-kassan på samma sätt som du betalar skatt på inkomst du får när du jobbar.

sveriges a-kassor

Samorganisationen för alla a-kassor i Sverige.

särskilda skäl

När vi fattar ett beslut måste vi följa de regler som finns för att en medlem exempelvis ska kunna få ersättning från oss. Ibland kan det däremot finnas omständigheter som gör att vi kan frångå vissa huvudregler. Sådana omständigheter kallar vi särskilda skäl. De särskilda skälen kan se olika ut beroende på vilken typ av situation det handlar om.

T

tidrapport

Det underlag du skickar in till oss för att få ersättning. På tidrapporten intygar du vad du har gjort dag för dag.

tidrapportera

Att fylla i och skicka in tidrapporter för att intyga vad du har gjort dag för dag när du söker ersättning från oss.

tillfällig föräldrapenning

Det är Försäkringskassan som ansvarar för och betalar ut föräldrapenning.

U

uppehåll i ersättningen

När det är mindre än tolv månader sedan du fick ersättning från oss senast och du fortfarande har dagar kvar i ersättningsperioden. Då fortsätter du på samma period med samma ersättning som tidigare och behöver inte göra någon ny karens.

uteslutning

Det innebär att vi på a-kassan avslutar en persons medlemskap hos oss, vilket kan ske om en medlem gett oss oriktiga uppgifter. När en medlem utesluts kan hen inte få någon ersättning från en a-kassa förrän tidigast ett år efter det datum då hen uteslöts.

utträde

Att avsluta sitt medlemskap i a-kassan kan ibland kallas för att begära utträde.

V

varning

Om du får ersättning från oss och missköter ditt arbetssökande utan någon giltig förklaring, kan vi ge dig en varning. En varning är den första och mildaste åtgärden. Om misskötseln upprepas kan du i nästa steg komma att bli avstängd från ersättning. Händer det igen kan vi komma att frånkänna dig ersättning helt.

verksamhetsområde

De yrkesgrupper och branscher som våra medlemmar tillhör.

Å

återbetalningsskyldighet

Beslutar vi att du ska betala tillbaka ersättning du fått från oss som du inte har haft rätt till, är du skyldig att betala oss den summa som vi återkräver av dig.

återinträde

Om ditt medlemskap precis har avslutats och du ansöker om att bli medlem på nytt inom en månad, kan du behålla ditt medlemskap utan att få ett avbrott i medlemsperioden. Detta kallas ibland för återinträde.

återkrav

Om du av någon anledning har orsakat att vi betalat ut ersättning till dig som du inte haft rätt till, kan vi kräva att att du betalar tillbaka den ersättningen.

återkrav brutto

Beslutar vi att du ska betala tillbaka ersättning du inte haft rätt till som ett bruttobelopp, betyder det att du ska betala tillbaka både den felaktiga ersättningen och skatten på den summan. Det beror på att vi redan betalat in den skatten till Skatteverket och inte kan få tillbaka den.

återkrav netto

Beslutar vi att du ska betala tillbaka ersättning du inte haft rätt till samma månad som du fick den felaktiga ersättningen, behöver du bara betala tillbaka nettobeloppet. Det vill säga samma summa som vi betalat ut till dig.

Ö

överhoppningsbar tid

För att se om du uppfyller ett arbetsvillkor, tittar vi på vad du gjort de senaste tolv månaderna före arbetslösheten. Om det finns perioder under de tolv månaderna då du inte kunnat arbeta, kan vi i vissa fall titta längre bakåt i tiden än tolv månader. Då kallar vi de perioderna överhoppningsbara.

överklagan

Du kan endast begära omprövning en gång i ett och samma ärende. Har du fått ett beslut på din omprövningsbegäran som du tycker är felaktigt, kan du istället överklaga det beslutet till förvaltningsrätten. En överklagan ska ställas till förvaltningsrätten men skickas till oss.