Tidigare medlem i a-kassan

A-kassornas verksamhet styrs av ett antal lagar och förordningar. Dessa reglerar även hur vi ska hantera uppgifter som gäller en person som inte längre är medlem. För att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter måste vi fortsätta att behandla dina personuppgifter även då medlemskapet upphört.

Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, till exempel vid tvist om förhållanden kring ditt medlemskap i arbetslöshetskassan.

Se bland annat Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, Arkivlagen (1990:782), Bokföringslagen (1999:1078) och artikel 17 i EU:s Dataskyddsförordning 2016/679.

Uppdaterad: