Stadgar

Det här är våra stadgar.

§1

Kassans ändamål, firma

Kassan ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring betala ut ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet. Kassans firma är Arbetslöshetskassan för Service och Kommunikation.

§2

Kassans verksamhetsområde

Kassans verksamhetsområde begränsas till Service- och kommunikationsfackets verksamhetsområde.

Organisationsområdet omfattar verksamheter inom:

 • postbranschen och därtill kompletterande verksamheter, underhåll och service
 • tele- och databranschen och därtill kompletterande verksamheter, underhåll och service
 • järnvägstrafik och därtill kompletterande verksamheter, underhåll och service
 • järnvägs-, väg- och brobyggnationer samt underhåll av dessa
 • luft- och sjöfartsväsendena vad avser servicetjänster samt kanalföretag
 • energibranschen och därtill kompletterande verksamhet, underhåll, anläggning och service
 • försvarsområdet inklusive tillverkning, underhåll och service
 • sjöfartsbranschen innefattande den svenska handelsflottan och därtill kompletterande verksamhet
 • civil statsförvaltning

samt andra allmänna inrättningar som:

 • riksdagsförvaltning
 • hovförvaltning
 • penning- och värdepappersframställning
 • arbetsmarknadsutbildning samt
 • annan till organisationsområdet nära anknuten verksamhet

Till organisationsområdet hör även ovan uppräknad verksamhet som bedrivs med stöd av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

§ 3

Kassans säte

Kassans styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4

Anmälan om arbetslöshet, ansökan om ersättning och utbetalning av ersättning

Medlem ska anmäla sin arbetslöshet på särskild blankett till kassan. Medlem ska lämna in en ny anmälan om de uppgifter som tidigare lämnats ändrats eller då kassan begärt det.

Ansökan om ersättning görs på kassakort.

Utbetalning av ersättning sker på sätt som kassan bestämmer.

§ 5

Avgifter 

Fast avgift betalas för varje kalendermånad. En medlem är skyldig att betala avgift för hela den kalendermånad under vilken utträde ur kassan sker. Kassans styrelse bestämmer hur avgifterna ska betalas.

Enligt överenskommelse mellan kassan och Service- och kommunikationsfacket betalar förbundet avgifterna till kassan för de förbundsmedlemmar som tillhör kassan. Av enskilt ansluten medlem tar kassan ut ett skäligt belopp som täcker extra administrationskostnader för medlemskapet.

Kassan har rätt att dra förfallna medlemsavgifter från utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

§ 6

Utträde

Medlem som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp till kassan vid utgången av andra månaden efter den månad avgifter eller belopp avser, ska anses ha utträtt ur kassan efter den tiden.

Detta gäller även för medlem som uppdragit åt förbundet att betala avgift till kassan, om förbundet inte erlägger avgifter till kassan i rätt tid.

Om det finns särskilda skäl, kan kassans styrelse besluta att den som inte betalat avgiften i tid ändå får behålla sitt medlemskap.

§ 7

Styrelse och revisorer

Kassans styrelse består av sju ledamöter. För dessa ska finnas fyra suppleanter. En av ledamöterna jämte suppleant för honom eller henne utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Övriga ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma för två år, räknat från den stämma då valet äger rum till och med slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken styrelseval ska förrättas. Styrelseledamot ska vara bosatt i Sverige, om inte IAF i särskilda fall tillåter annat. Den som är underårig, i konkurs, har förvaltare enligt 11 kap. § 7 föräldrabalken eller är underkastad näringsförbud får inte vara styrelseledamot.

Ordningsföljden mellan de på stämman valda suppleanterna fastställs av stämman.

Utträder ledamot ur styrelsen under mandattiden ska närmast i tur stående suppleant kallas in och fungera som ledamot under återstående del av mandattiden.

Kassan ska ha tre revisorer, för vilka ska finnas tre personliga suppleanter. Dessa utses på ordinarie föreningsstämma för ett år, räknat från den stämma då valet äger rum till och med den ordinarie föreningsstämma på vilken revisorsval ska förrättas.

§ 8

Föreningsstämma

Föreningsstämma är antingen ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsstämma skall hållas före den 1 juli varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Efter framställning av kassan kan IAF medge att ordinarie föreningsstämma visst år hålles vid senare tidpunkt.

Vid ordinarie stämma ska beslut fattas om:

 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 2. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
 3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, om sådant val ska förrättas enligt § 7,
 4. val av revisorer och suppleanter för dem,
 5. val av valberedning, samt
 6. övriga frågor, som framläggs av styrelsen eller väcks av revisorerna eller av en medlem.

I beslut i ärende, som anges under 1 och 2 i föregående stycke, får inte ombud som under den tid beslutet avser fungerat såsom styrelseledamot eller revisor delta.

Förslag som önskas behandlat av ordinarie föreningsstämma ska ha kommit in till styrelsen före utgången av mars månad det år föreningsstämman ska hållas. Sådant förslag ska lämnas in skriftligt.

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner det lämpligt eller när revisorerna skriftligen med angivande av skälet härtill begärt det. Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen även då minst en fjärdedel av ombuden skriftligen, med angivande av skälet härtill, begärt det.

§ 9

Ombudsval

Rätten för kassans medlemmar att besluta i kassans angelägenheter utövas vid föreningsstämma genom valda ombud, som ska uppgå till ett antal av 35.

Valet till ombud gäller för en tid av fyra år räknat från sammanträdet då valet ägde rum.

Val av ombud ska ske på det sätt som framgår av bilaga till dessa stadgar.

Angående kallelser till valen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i § 10 om meddelanden från kassan.

§ 10

Kallelse till föreningsstämma m.m

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor före stämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman. Kallelse till föreningsstämma ska ske dels skriftligen till varje ombud, dels genom annons i den eller de tidningar som kassan på föreningsstämman beslutar.

I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas på stämman. Om förslag till ändringar av kassans stadgar ska behandlas på stämman, ska det huvudsakliga innehållet i ändringen anges i kallelsen.

Andra meddelanden förs till medlemmarnas kännedom på samma sätt som anges i föregående stycke.

§ 11

StadgeändringaR

Förslag till ändring av kassans stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna, eller medlem. Förslaget ska, om det inte väcks av styrelsen, lämnas in skriftligen på sätt och inom tid som anges i § 8.

Styrelsen ska till stämman yttra sig över förslag till stadgeändring som kommit in till styrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får inte tas upp till behandling utan att styrelsen haft tillfälle att yttra sig över förslaget.

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om det vid föreningsstämma biträtts av minst tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade.

 

Bilaga till stadgar för A-kassan för Service och Kommunikation
angående val av ombud till föreningsstämma

§ 1

Föreningsstämmans befogenheter

Föreningsstämmans befogenheter utövas av 35 ombud. Ombud jämte suppleanter (två för varje ombud) väljs på sätt som anges i § 2 och § 3 för en tid av fyra år.

§ 2

Val av ombud och suppleanter

Val av ombud och suppleanter sker genom indelning i valkretsar. Val av ombud och suppleanter sker vid möten i respektive valkrets genom öppen omröstning om inte sluten omröstning begärs.

Kassans styrelse bestämmer när val av föreningsombud ska genomföras och gör den proportionella fördelningen av antalet ombud per valkrets. Kallelse till valet sker på det sätt styrelsen beslutar. Tid och plats för möten i de geografiska valkretsarna ska anges på a-kassans webbplats senast två veckor före mötenas genomförande.

Mandat som ombud eller suppleant upphör om den valde utträder ur kassan eller lämnar valkretsen för vilken han/hon valts. Om både ombuds och suppleanters mandat upphör, ska ombud och suppleanter för återstoden av mandattiden utses genom nytt val inom valkretsen.

§ 3

Valkretsar

Underlaget för indelning i valkretsar är detsamma som i Service- och kommunikationsfacket. En medlem som också är medlem i Service- och kommunikationsfacket tillhör den valkrets som följer av förbundets stadgar. Övriga medlemmar tillhör den geografiska valkrets där han eller hon är folkbokförd. Varje valkrets har ett eller flera ombud beroende på medlemsunderlag.

Granskad:
Sidansvarig: A-kassan
Kategorier: