Leverantör eller samarbetspartner

När du arbetar för en samarbetspartner eller för ett företag som levererar varor och tjänster till oss behandlar vi dina personuppgifter. Uppgifterna vi behandlar har vi generellt fått från dig själv eller via din arbetsgivare.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera leverantörsförhållandet och samarbetet mellan oss. Uppgifterna används exempelvis för kommunikation, beställningar, administration av fakturor och följa upp avtal och andra överenskommelser. Vi behandlar även personuppgifter då vi tar emot och granskar offerter inför ett eventuellt avtalstecknande. Uppgifter som vi behandlar:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (arbetsrelaterade)
  • Personnummer (vid enskild firma och om det är nödvändigt för säker identifiering)
  • Uppgifter om företaget eller organisationen du representerar
  • Uppgifter som har betydelse för att vi ska kunna bedöma ett anbud, exempelvis uppgifter om utbildning, kompetens och erfarenheter.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Det kan exempelvis vara till företag som sköter drift av IT- och telefonisystem, utskick av post eller vid revision.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal. I vissa fall behandlas uppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Behandlingen kan även ske som ett led i vår myndighetsutövning.

Uppdaterad: