Utbyte av personuppgifter i medlems- och ersättningsärenden

Vid hantering av medlemskap och ersättningsärenden delar vi dina uppgifter med andra organisationer som vi samarbetar med. Vi både får och lämnar uppgifter.

När du lämnar uppgifter till oss betraktar vi dem som inkomna handlingar. Det betyder att uppgifterna då omfattas av de bestämmelser som gäller för hantering av allmän handling hos myndighet.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra aktörer i kommersiellt syfte, men vi är skyldiga att lämna ut uppgifter enligt offentlighetsprincipen. Den principen gäller dock inte om uppgifterna är sekretessbelagda och vi sekretessprövar varje uppgift innan den lämnas ut.

Nedan kan du läsa vad som gäller för olika situationer.

Från vem kan vi få personuppgifter?

I de flesta fall får vi personuppgifterna från dig när du ansöker om medlemskap eller ersättning.

När vi enligt lag får och det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning kan vi hämta följande uppgifter:

1. Din tidigare a-kassa

När du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa för att gå med hos oss hämtar vi vissa uppgifter från din gamla a-kassa. Det är uppgifter om ditt medlemskap. Om du söker ersättning hos oss tar vi också emot ett antal uppgifter om hur villkoren för ersättning har sett ut när du var medlem hos den tidigare a-kassan.

Vi hämtar följande uppgifter:

 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer
 • vilket datum du senast inträtt i a-kassan och från vilket datum du har ett obrutet medlemskap i a-kassan
 • vilket datum du utträtt ur a-kassan och orsaken till utträdet
 • vilken period det senast fastställda arbetsvillkoret avser
 • beviljad ersättning i form av grundersättning respektive inkomstrelaterad ersättning samt senast fastställd genomsnittlig inkomst per dag, ersättning per dag och genomsnittlig arbetstid
 • påbörjat karensvillkor, antalet fullgjorda karensdagar och uppgift om den första och den senaste karensveckan
 • antalet förbrukade dagar i den senast påbörjade ersättningsperioden och senast ersatt vecka
 • antalet förbrukade deltidsveckor
 • beslut om godkänd bisyssla samt uppgift om bisysslan avser anställning eller näringsverksamhet
 • beslut om rätt till ersättning på grund av företagares arbetslöshet
 • beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med vissa studier och uppgift om antalet dagar eller veckor som förbrukats samtidigt med studier i senast påbörjade ersättningsperiod
 • beslut om varning och avstängning från rätt till ersättning och beslut om frånkännande av rätt till ersättning
 • senast fattat beslut med anledning av pension eller pensionsbelopp per månad
 • beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program och tidpunkt då deltagandet påbörjades.

Se 48 e § ALF och 25 a § FALF.

2. Intygsgivare till exempel arbetsgivare eller utbildningsanordnare

Vanligtvis begär vi uppgifter direkt från dig. Ibland behöver vi kontakta intygsgivaren, exempelvis din arbetsgivare, för att hämta in uppgifter, till exempel om något intyg saknar information, är missvisande eller om det finns frågetecken om informationen. Vi informerar alltid dig om vi hämtar uppgifter från någon annan än dig.

Se 47 § ALF samt 6 och 25 §§ förvaltningslag (2017:900)

3. Arbetsförmedlingen

När du har ersättning från oss får vi uppgifter om du är registrerad som arbetssökande, deltar i program eller avbrutit ett program från Arbetsförmedlingen. Vi får följande uppgifter:

 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer
 • från och med vilken dag du är anmäld eller avanmäld på arbetsförmedlingen
 • vilket arbetsmarknadspolitiskt program du anvisats till, omfattningen och tidsperioden för programmet
 • om du avbrutit programmet.

Se 48 a § ALF och 20 § FALF.

4. Försäkringskassan

När du söker och får ersättning från oss får vi uppgifter om ersättning eller annat stöd som Försäkringskassan betalt ut och för vilka perioder. Vi får följande uppgifter:

 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer
 • att en anmälan eller en ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har lämnats in
 • vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats
 • under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts
 • antalet dagar med förmån, ersättning eller annat stöd
 • tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som aktivitetsstöd betalats ut
 • vilket belopp som har betalats ut
 • om ett beslut ändrats
 • uppgift om dina barns födelsedatum för att kunna beslut om eventuell förlängning av ersättningsperioden.

Se 48 c § ALF och 22 § FALF.

5. Skatteverket

När du har ersättning från oss får vi uppgifter om din inkomst från Skatteverkets beskattningsdatabas så att vi ska kunna beräkna och kontrollera din ersättning från oss. De uppgifter vi får är:

 • uppgift från arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration
 • identifikationsuppgifter för den som lämnar kontrolluppgift och dig
 • uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Se 8 d § förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

6. Pensionsmyndigheten

När du har ersättning från oss får vi uppgifter om pension eller annan förmån från Pensionsmyndigheten. Vi får följande uppgifter:

 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer
 • att du lämnat in ansökan om pension eller annan förmån
 • vilken pension eller förmån som beviljats
 • under vilken tidsperiod och i vilken omfattning pension eller annan förmån betalas eller har betalats ut
 • omfattningen av inkomstgrundad ålderspension
 • vilket belopp som betalats ut
 • om beslut ändrats
 • om uttag av pension har återkallats.

Se 48 c § ALF och 22 a § FALF.

7. Centrala Studiestödsnämnden

När du har ersättning från oss får vi uppgifter om du har sökt eller beviljats studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Vi får följande uppgifter:

 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer
 • att en ansökan om studiestöd har lämnats in
 • för vilken tidsperiod studiestöd har sökts och beviljats
 • vilket studiestöd som har beviljats
 • omfattningen av studiestödet
 • vilket studiestöd som har betalats ut
 • för vilken tidsperiod studiestöd har betalats ut
 • om nämnden ändrat eller återtagit ett beslut om studiestöd.

Se 48 c § ALF och 23 § FALF.

8. Kronofogdemyndigheten

När du har ersättning från oss får vi uppgifter om eventuella betalningsförelägganden, utmätningar eller skuldsaneringar. Vi använder även uppgifter för att kunna hantera våra fordringar enligt god inkassosed. Uppgifter som vi får:

 • exekutionstitel, skuldbelopp, dag när skulden fastställdes och när den förföll till betalning, influtna medel och den tidpunkt vid vilken skulden preskriberas
 • utmätning och annan verkställighet enligt utsökningsbalken
 • skuldsanering och F-skuldsanering
 • redovisning av verkställighetsuppdraget.

Se 12 § förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

EU- eller EES-land

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) fattar beslut om du får söka arbete i en annan EU- stat samtidigt som du har ersättning från oss. Beslutet överförs till oss och om du söker ersättning från ett annat EU-land kommer vi att få uppgift om din anmälan på arbetsförmedlingsmyndigheten i det aktuella EU-landet.

Vi hämtar uppgifter om försäkrings- och arbetsperioder i annat EU- eller EES-land om du behöver tillgodoräkna dig perioder när du söker ersättning hos oss.

Vi kan hämta uppgifter om pågående utbetalningar av socialförsäkringsförmåner i andra EU- eller EES-länder och begära avräkning för skulder mot ersättning som har betalats i annat EU- eller EES-land.

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är medlemsländer skyldiga att utbyta informationen med varandra elektroniskt.

9. Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten med flera

Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen är enligt lag (2008:206) skyldiga att meddela oss om de tror att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp hos oss.

10. Statens personadressregister, SPAR

Vi hämtar dina folkbokföringsuppgifter från SPAR för att vi ska ha aktuella uppgifter om dig.

Vem får vi lämna personuppgifter till?

Vi lämnar i förekommande fall ut personuppgifter till följande mottagare:

1. Din nya a-kassa

När du söker medlemskap i en ny a-kassa för vi över uppgifterna om ditt medlemskap. Om du söker ersättning från den nya a-kassan för vi också över ett antal uppgifter om hur villkoren för ersättning har sett ut när du var medlem hos oss. Vi lämnar följande uppgifter:

 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer
 • vilket datum du senast inträtt i a-kassan och från vilket datum du har ett obrutet medlemskap i a-kassan
 • vilket datum du utträtt ur a-kassan och orsaken till utträdet
 • vilken period det senast fastställda arbetsvillkoret avser
 • beviljad ersättning i form av grundersättning respektive inkomstrelaterad ersättning samt senast fastställd genomsnittlig inkomst per dag, ersättning per dag och genomsnittlig arbetstid
 • påbörjat karensvillkor, antalet fullgjorda karensdagar och uppgift om den första och den senaste karensveckan,
 • antalet förbrukade dagar i den senast påbörjade ersättningsperioden och senast ersatt vecka
 • antalet förbrukade deltidsveckor
 • beslut om godkänd bisyssla samt uppgift om bisysslan avser anställning eller näringsverksamhet
 • beslut om rätt till ersättning på grund av företagares arbetslöshet
 • beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med vissa studier och uppgift om antalet dagar eller veckor som förbrukats samtidigt med studier i senast påbörjade ersättningsperiod
 • beslut om varning och avstängning från rätt till ersättning och beslut om frånkännande av rätt till ersättning
 • senast fattat beslut med anledning av pension eller pensionsbelopp per månad
 • beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program och tidpunkt då deltagandet påbörjades.

Se 48 e § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, 25 a § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, FALF och 34 § lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK.

2. Arbetsförmedlingen

När du har ersättning från oss lämnar vi följande uppgifter till Arbetsförmedlingen:

 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer
 • antalet förbrukade ersättningsdagar och antalet förbrukade veckor du har arbetat eller fyllt i deltidsarbete på dina tidrapporter
 • om du uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med vilket datum
 • om du har varnats eller stängts av från rätt till ersättning
 • beslut som vi fattat med anledning av ett meddelande från Arbetsförmedlingen
 • beslut om godkänd bisyssla
 • beslut om att du i vissa fall har rätt till ersättning samtidigt som du studerar.

Se 48 b § ALF och 21 § FALF.

3. Försäkringskassan

När du har ersättning från oss lämnar vi följande uppgifter till Försäkringskassan:

 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer
 • om du inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning
 • vilken dag ersättningsperioden börjar
 • om du uppgett att du haft semester eller varit förhindrad att arbeta en viss dag
 • om du uppgett att du varit sjuk eller föräldraledig en viss dag samt omfattningen av sjukfrånvaron eller ledigheten
 • om du lämnat in en ansökan om ersättning för en viss dag
 • senaste kalendervecka som ersättning betalats ut för
 • din uppgivna genomsnittliga arbetstid
 • uppgiven arbetsmöjlighet samt från och med vilken dag det gäller
 • beräknad ersättning per dag som lämnas eller skulle ha lämnats samt om ersättningen per dag beräknats som inkomstrelaterad ersättning eller inte
 • tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som arbetslöshetsersättning lämnats
 • antalet möjliga ersättningsdagar som återstår innan ett program börjar
 • med vilket belopp du fått arbetslöshetsersättning när Försäkringskassan fattat beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadeersättning retroaktivt
 • om du fått din arbetslöshetsersättning minskad med tjänstepension
 • om du uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med vilket datum.

Se 48 d § ALF och 24 § FALF.

4. Skatteverket

När du har ersättning från oss lämnar vi kontrolluppgift för ränteutgifter och arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket. Det innebär att vi redovisar utbetalningar och skatteavdrag månadsvis.
Vi lämnar även kontrolluppgift för betald medlemsavgift, om du inte aktivt valt att en sådan inte ska lämnas till Skatteverket.

Se 18 kap 1 §, 22 kap 27 § och 26 kap skatteförfarandelag (2011:1244), SFL.

5. Pensionsmyndigheten

När du har ersättning från oss har vi en skyldighet att lämna uppgifter till Pensionsmyndigheten.

 • Namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer
 • tidsperiod, antal dagar och med vilket belopp som ersättning lämnats.

Se 48 d § ALF och 24 a § FALF.

6. Centrala studiestödsnämnden

När du har ersättning från oss har vi en skyldighet att lämnar vi följande uppgifter till CSN:

 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer
 • beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats
 • hans eller hennes normalarbetstid
 • antal möjliga ersättningsdagar som återstår innan studietiden börjar
 • om han eller hon inte har rätt till ersättning.

Se 48 d § ALF, 25 § FALF

7. Skatteverket, Pensionsmyndigheten och allmän förvaltningsdomstol

Om Skatteverket, Pensionsmyndigheten eller allmän förvaltningsdomstol begär det lämnar vi uppgifter om dig som är ärenden om allmän ålderspension, särskilt pensionstillägg,
efterlevandepension och efterlevandestöd.

Se 110 kap. 32 § Socialförsäkringsbalk (2010:110)

8. Trygghetsrådet, Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen

För att du ska kunna ta del av tilläggsförsäkringar och dylikt lämnar vi uppgifter om din ersättningsrätt till Trygghetsrådet, Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen. Vi gör endast detta om du samtycker till utlämnandet.

9. EU- eller EES-land

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är medlemsländer skyldiga att utbyta
informationen med varandra elektroniskt.

Vi lämnar ut uppgifter om fullgjorda försäkrings- och arbetsperioder om du har sökt ersättning vid arbetslöshet i ett annat medlemsland.

Vi kan lämna ut uppgifter om beslutade återkrav av arbetslöshetsersättning och begära avräkning för skulder mot ersättning som har betalats ut i annat EU- eller EES-land.

10. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Vi ska på begäran samarbeta med IMY och kan i samband med det komma att behöva lämna ut personuppgifter.

Se artikel 31 och 33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddsförordningen.

11. Swedbank

När du får ersättning från oss lämnar vi ditt personnummer eller samordningsnummer samt belopp till Swedbank så att de kan betala ut din ersättning. All arbetslöshetsersättning betalas ut via Swedbank och detta sker med stöd av avtal.

12. Kronofogdemyndigheten

Om du har ersättning från oss och Kronofogdemyndigheten har ett utmätningsärende som gäller dig är vi skyldiga att lämna följande uppgifter till dem:

 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer
 • att vi har fått en ansökan om ersättning från dig
 • hur mycket ersättning vi betalar ut till dig
 • datum för utbetalning av ersättning
 • din ersättning per dag och hur mycket skatt vi drar på din ersättning
 • antal ersättningsdagar som återstår av din ersättningsperiod.

Se 4 kap 15 § utsökningsbalken (1981:774) och 25 b § FALF.

Om vi har betalat ut ersättning till dig felaktigt, det vill säga ersättning du inte har rätt till, och du inte betalar tillbaka ersättningen, kan vi vända oss till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Det kan även hända att vi vänder oss till allmän domstol för att få en fordran fastställd där tingsrätten är första instans.

13. Kommunernas socialnämnder

När du har ersättning från oss kan vi komma att lämna uppgifter till din kommuns socialnämnd. Vi är då skyldiga att lämna ut följande uppgifter:

 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer
 • beslut om rätt till arbetslöshetsersättning
 • att en ansökan om arbetslöshetsersättning lämnats in
 • med vilket belopp arbetslöshetsersättning har betalats ut eller ska betalas ut
 • vilka kalenderveckor och antal dagar utbetalningen avser
 • datum för utbetalning
 • beslut om avstängning från rätt till ersättning och beslut om frånkännande av rätt till ersättning.

Se 11 kap 11 § socialtjänstlagen (2001:453) och 4 § förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen.

14. Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten med flera

Vi lämnar dina uppgifter till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra a-kassor om vi har anledning att anta att du felaktigt har fått ett beslut om eller en utbetalning av en ekonomisk förmån i den andra organisationens verksamhet.

Se lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

15. Polismyndigheten

Vi är enligt bidragsbrottslag (2007:612) skyldiga att anmäla misstänkt bidragsbrott till Polismyndigheten. Utöver det anmäler vi brott enligt Brottsbalken.

Personuppgifter som kan komma i fråga är personnummer, namn, adress, uppgifter som behövs för att anmäla händelsen.

16. Statistiska Centralbyrån

Vi lämnar uppgifter till Statistiska Centralbyrån om medlemskap och ersättning för att de ska kunna ta fram statistik. Vi ska lämna ut uppgift om:

Personnummer eller samordningsnummer
tidpunkter för in- och utträden
perioder med utbetald arbetslöshetsersättning och med vilka belopp ersättning betalats ut under medlemstiden
vilken a-kassa du tillhör eller har tillhört.

Se 94 g § LAK och 7 a § förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor, LAKFo.

17. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF)

Om du har eller har haft ersättning från oss kan vi om IAF begär det, lämna dina uppgifter så de kan utöva tillsyn och uppföljning. Följande uppgifter ska vi lämna ut:

 • personnummer, kommun, län och a-kassans beteckning
 • datum för den första och sista dagen av den beviljade ersättningsperioden
 • uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp
 • beräknad genomsnittliga arbetstid och arbetsmöjligheten i timmar per vecka
 • antalet dagar med ersättning och karens
 • antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetalningstillfället
 • utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser
 • datum för anmälan för rätt till arbetslöshetsersättning
 • datum för det senaste och tidigare inträden i a-kassan
 • datum för det senaste utträdet ur a-kassan och orsak till utträdet
 • land där personen söker arbete med rätt att behålla ersättning enligt artikel 64.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen
 • försäkringsperiod som har legat till grund för en sammanläggning enligt förordning (EG) nr 883/2004 samt land som en period har fullgjorts i
 • om du utför eller fyller i deltidsarbete
 • om reglerna om företagares arbetslöshet tillämpas
 • om ersättning per dag lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning och uppgift om ersättningens storlek
 • om du bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny ersättningsperiod när mindre än 70 ersättningsdagar återstår av ersättningsperioden
 • om du har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka som bisysslan omfattar och inkomsten per vecka av bisysslan
 • uppgift om studier som du bedriver under en ersättningsperiod
 • antalet dagar med aktivitetsstöd som har jämställts med ersättningsdagar
 • övriga beslut och omständigheter av betydelse för din rätt till arbetslöshetsersättning
 • beslut om avstängning
 • andra fall där rätten till ersättning har ifrågasatts och därför prövats särskilt 
 • i övriga fall då utbetalad ersättning återbetalats eller ska återbetalas till a-kassan.
 • Vi kan även lämna ut uppgifter om dig om du har ett pågående skadeståndsärende hos IAF.

Se 90 § LAK, 5 och 7 §§ LAKFo samt Justitiekanslerns beslut med diarienummer:
3714-04-40.

18. Förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen

När du överklagar ett ärende som vi har fattat beslut i lämnar vi uppgifterna vidare till förvaltningsrätten, kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

19. Justitieombudsmannen (JO)

Om du gör en JO-anmälan för att du anser att du har blivit felaktigt behandlad av oss skickar vi dina uppgifter till Justitieombudsmannen.

Vi ska lämna de upplysningar och yttranden som en ombudsman begär.

Se 13 kap. 6 § Regeringsformen (1974:152), RF.

20. Justitiekanslern (JK)

Om du gör en anmälan till JK för att du har ett skadeståndsanspråk eller lämnar ett klagomål på vår handläggning skickar vi de uppgifter om dig som begärs till Justitiekanslern.

Se 3 och 10 §§ lag (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och 3 § förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern.

21. Riksrevisionen

Vi lämnar uppgifter till Riksrevisionen vid dess granskningar.

Se 2 § lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet med mera.

22. Medlemsundersökningsföretag

Vi lämnar uppgifter till företag som genomför medlemsundersökningar för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Vi gör detta med stöd av att vårt uppdrag är av allmänt intresse och att det därför är av vikt att vi vet att vi utför uppdraget korrekt. Uppgifter vi lämnar är:

 • Namn
 • Kön
 • Ålder
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Medlemstid
 • Ersättningsperiod
 • Senaste utbetalning

23. Tolk eller översättare

Vi lämnar ut uppgifter till tolk eller översättare för att få hjälp med översättning i ett enskilt ärende om vi bedömer att det finns behov.

En översättare får del av de personuppgifter som framgår av dokumentet som ska översättas. En tolk tar del av de personuppgifter som framkommer vid tolkningstillfället.

Se 13 § förvaltningslagen (2017:900).

24. Övriga

Vi delar även dina personuppgifter med de leverantörer och samarbetspartners som vi samarbetar med och som utför tjänster för vår räkning. Dessa företag är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Dina personuppgifter kommer främst att delas med:

 • Företag som hjälper oss med vår betalningshantering, till exempel banker
 • Utskick av information och betalningsavier (exempelvis via sms, elektroniska tjänster eller genom tryck och fysisk distribution)
 • Företag som hjälper oss med arkivering
 • IT-tjänster (nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de syften för vilka vi har samlat in informationen. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

Den rättsliga grunden för denna behandling är att utföra en uppgift av allmänt intresse. I vissa fall behandlas uppgifterna som ett led i vår myndighetsutövning.

Uppdaterad: