Så här påverkar olika typer av arbete din ersättning

Om du har haft något slags extraarbete eller uppdrag vid sidan av ditt ordinarie arbete ska du kolla upp vad som gäller för dig om du blir arbetslös.

Samma sak gäller om du blir erbjuden ett uppdrag/extraarbete under pågående arbetslöshet. Glöm inte att meddela oss om din situation förändras.

Olika typer av arbeten och uppdrag påverkar din rätt till ersättning på olika sätt. Därför är det viktigt att du kollar upp vad som gäller just för dig när du blir arbetslös och ansöker om ersättning för första gången, eller när du blir erbjuden ett extraarbete/uppdrag under tiden du får a-kassa.

Hör av dig om du har några frågor

Här nedanför har vi listat de uppdragsformer som förekommer oftast. Hör av dig till oss om det är något du undrar, eller om du blivit erbjuden en typ av anställning/uppdrag som du inte hittar information om här. 

 • Anhörigvårdare

  Arbete som anhörigvårdare och anhörigsamariter likställs med en vanlig anställning. Arbete som anhörigvårdare och anhörigsamariter kan ingå i ett arbetsvillkor och ska fyllas i som arbetad tid på tidrapporten.

 • Bemanningsföretag

  Anställda i bemanningsföretag behandlas på samma sätt som andra anställda.

 • Arbete med ferie- och uppehållslön

  Du som är anställd som lärare med ferielön eller uppehållslön behandlas som andra anställda.

 • Deltidsarbete

  Håll koll på vilken typ av deltidsarbete du tar. Du kan inte få ersättning i kombination med alla typer av anställningar. 

  Om du får en anställning på deltid så ska du skicka inanställningsbevis/anställningsavtal omgående. Hur många ersättningsdagar du får per vecka beror på vilken genomsnittlig arbetstid du har och hur många timmar per vecka som du är arbetslös och vill och kan ta arbete. Ersättningsdagarna räknas fram med hjälp av en omräkningstabell.

  Inte alla deltidsarbeten medger ersättning

  Kom ihåg att skicka in arbetsgivarintyg när anställningen upphör. Om du har ett deltidsarbete som pågår under en längre tid kommer arbetsgivarintyg att begäras löpande. 

  Det är inte möjligt att få ersättning för deltidsarbetslöshet vid alla former av anställningar. Särskilda regler gäller för den som arbetar med oreglerad arbetstid på provision. Den som tar uppdrag utan att vara anställd omfattas också av särskilda regler.

 • Deltidsbrandman / Deltidsanställd brandman

  Om du har haft ditt arbete som deltidsbrandman vid sidan av ditt tidigare heltidsarbete kan du ansöka om att få det godkänt som extraarbete (bisyssla). Våra medarbetare svarar dig på frågor om detta.

  Har du en godkänd bissyssla? Så tidrapporterar du

  Från och med den 31 maj 2021 gäller nya regler som påverkar hur dina tidrapporter ska fyllas i, om du redan har en godkänd bisyssla. Tid med beredskap och övning ska inte längre tas upp som arbetad tid.  Detta gäller oavsett vilken vecka tidrapporten avser. 

  Det du ska fylla i som arbetad tid på tidrapporterna är utryckning samt tid då du utför materialvård.

  Kontakta oss

  Kontakta oss om du har frågor om vad som gäller dig som har ett uppdrag som deltidsanställd brandman.

 • Familjehem

  Arbete som du utför i ett familjehem kan inte räknas in i arbetsvillkoret. När man räknar fram din kvalifikationstid tas inte tid med då du haft uppdrag av socialnämnden att ta emot barn i ett familje- och jourhem.

  Om socialnämnden inte kan styrka att du varit förhindrad att förvärvsarbeta på grund av uppdraget kan sådan tid inte hoppas över när man utreder ditt arbetsvillkor.

  Om du i sådant fall har haft uppdraget under de senaste tolv månaderna och inte har förvärvsarbetat jämsides, uppfyller du inte arbetsvillkoret och du har då inte rätt till ersättning.

 • Förtroendeuppdrag

  Har du ett förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från jobbet? Tiden som du lägger ner på uppdraget räknas som arbete. Dessa förtroendeuppdrag ger rätt till ledighet:

  • Nämndemän,
  • riksdagsledamöter,
  • förtroendevalda i kommuner och landsting,
  • fackligt förtroendevalda och skyddsombud.

  Om du har ett förtroendeuppdrag som räknas upp ovan kan uppdraget ligga till grund för ett arbetsvillkor. Är du arbetslös och ditt uppdrag består ska du redovisa uppdraget som arbete på dina tidrapporter.

  God man

  Andra förtroendeuppdrag än de som räknas upp ovan, som exempelvis god man, räknas inte som arbete. Du ska dock informera oss om vilka uppdrag du har. Sådana uppdrag ska inte redovisas som arbete på tidrapporterna. Är du däremot förhindrad att söka och ta arbete på grund av ett sådant uppdrag ska du naturligtvis redovisa förhinder i tidrapporten. 

 • God man, resursperson, ledsagare, förvaltare, vittnesstödjare

  Arbete som god man, resursperson, ledsagare, förvaltare och vittnesstödjare påverkar normalt sett inte din ersättning. Du måste ändå skicka oss en kopia på kontraktet du har.

  Om du har uppdrag som god man, resursperson, ledsagare, förvaltare, vittnesstödjare ska du skicka in en kopia på avtal/kontrakt där det framgår vilken omfattning uppdraget har och vilken ersättning du får.

  Vi gör då en prövning av om ditt uppdrag påverkar din ersättningsrätt. Uppdrag som förvaltare, god man, ledsagare, resursperson eller vittnesstödjare som bedrivs i liten omfattning påverkar i normalfallet inte ersättningen.

 • HVB-hem / LVU-hem

  Om du tar emot personer för vård, behandling, omvårdnad eller tillsyn i form av ett HVB-hem kan du betraktas som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. Vid arbetslöshet gäller då reglerna om ersättningsrätt för företagare.

 • Ideellt skadestånd

  Om du har fått ideellt skadestånd påverkar det inte rätten till ersättning från oss på a-kassan.

  Med ideellt skadestånd menas att du ska ha blivit utsatt för en kränkning av arbetsgivaren genom lagbrott, till exempel uppsägning utan saklig grund. Dessutom ska det ideella skadeståndet vara utdömt av domstol eller avtalat i centrala förhandlingar. I annat fall betraktas ersättningen som ett avgångsvederlag.

 • Idrottsman

  Om du idrottar på elitnivå måste du meddela det till oss. Ditt idrottande kan påverka din rätt till ersättning.

 • Kontakt-, stöd- och avlastningsfamilj

  Ett uppdrag som kontakt-, stöd- och avlastningsfamilj påverkar oftast inte ersättningen från oss. Men vi behöver trots det göra en prövning i varje enskilt fall.

  Om du har denna typ av uppdrag ska du skicka in en kopia på avtal/kontrakt där det framgår vilken omfattning uppdraget har och vilken ersättning du får.

  Vi gör då en prövning av om ditt uppdrag påverkar din ersättningsrätt. Om uppdraget bedrivs i liten omfattning påverkar det i normalfallet inte ersättningen.

 • Lönegaranti / Konkurs

  Tid med lönegaranti jämställs med arbetad tid. Skicka en kopia på blanketten ”Beslut 16 § lönegarantilagen B1” till oss om du söker ersättning. Blanketten med beslutet får du från konkursförvaltaren eller från Länsstyrelsen.

  Om du slutar ditt arbete på grund av att företaget går i konkurs fattar konkursförvaltaren beslut om du har rätt till statlig lönegaranti eller inte. Tid med lönegaranti jämställs med arbetad tid.

 • Personlig assistent

  Håll koll på vilket avtal du är anställd på om du är personlig assistent, för olika regler gäller för olika typer av avtal. Gemensamt för alla typer är att du har rätt till ersättning den dag arbetet upphör.

  Uppdrag som personlig assistent betraktas som vanligt förvärvsarbete. Beroende på vilket avtal du har kan ersättningsrätten se olika ut om brukaren av någon anledning inte behöver assistans.

  Olika villkor för olika typer av anställningar

  Om du är anställd med assistentersättning har du en vanlig anställning. Det innebär att du inte har någon rätt till ersättning för tid som du är anställd för att arbeta, även om du saknar arbetsuppgifter under en period. Upphör anställningen är den tillgodoräkningsbar i ett arbetsvillkor.

  Om du går på PAN-avtalet (personlig anställning) har du ingen anställningstrygghet och du kan därför ansöka om arbetslöshetsersättning om den hjälpbehövande tas in på sjukhus eller av andra orsaker inte behöver din assistans.

   

 • Politiska uppdrag

  Politiska uppdrag kan jämställas med förvärvsarbete. Blir du arbetslös gör vi en prövning i varje enskilt fall. Uppdrag där arvode utgår per möte påverkar normalt inte ersättningsrätten.

  Om du har haft politiska uppdrag innan arbetslösheten gör vi en prövning om uppdraget ska jämställas med förvärvsarbete. För att jämställas med förvärvsarbete ska uppdraget vara på heltid eller ett årsarvoderat deltidsuppdrag. Dessa uppdrag fylls i som arbete på tidrapporterna oavsett när på dygnet sammanträden äger rum.

  Eftersom arbetet jämställs med förvärvsarbete ska din uppdragsgivare skicka in arbetsgivarintyg för arbetet. Förlorade uppdrag med årsarvode kan ge rätt till ersättning.

  Intyg behövs om du söker ersättning

  Uppdrag där arvode utgår per möte påverkar normalt inte din rätt till ersättning. Sammanträden på annan ort eller sammanträden som tar större delen av dagen i anspråk ska fyllas i som dag då du inte kunnat arbeta på tidrapporten.

  Om du ansöker om ersättning ska du skicka in ett intyg från din uppdragsgivare där omfattningen/tidsåtgången och ersättningen/arvodet för ditt uppdrag framgår.

 • Säsongsanställning

  Om du har blivit arbetslös efter ett säsongsbetonat arbete har du rätt till ersättning under förutsättning att du inte är att betrakta som tjänstledig, eller har annan ledighet från en tillsvidareanställning och att du för övrigt uppfyller villkoren för rätt till ersättning.

 • Tänstedighet från arbete

  Den som är tjänstledig saknar som regel ersättningsrätt. Om du är tjänstledig ska din ansökan kompletteras med anledningen till tjänstledigheten.

 • Vårdbidrag

  Vårdbidrag påverkar inte ersättningen eftersom det är ett bidrag för extra kostnader eller för extra vårdinsats som inte behöver utföras av vårdnadshavaren.

  Vårdbidrag räknas inte som arbetad eller överhoppningsbar tid i arbetsvillkoret.