Villkor och regler

Här kan du läsa allmän information om a-kassans regler och villkor. Har du en specifik fråga om just ditt ärende är du välkommen att kontakta oss.

Vill du istället läsa en sammanfattning av det viktigaste du behöver veta och göra innan, under och efter arbetslösheten? Följ denna länk.

Välj kategori

Arbetslös för första gången

 • Det finns några grundvillkor som vid sidan av ett arbetsvillkor och ett medlemsvillkor måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till ersättning från oss.

  Dessa grundvillkor innebär att du ska:

  • kunna arbeta minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
  • vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och
  • stå till arbetsmarknadens förfogande. Det betyder att du har för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för detta.

  Du måste vara beredd att ta arbete i ett annat yrke än det du haft tidigare. Du måste också vara beredd att ta arbete i andra delar av landet. Av familjeskäl får du under en viss tid begränsa ditt geografiska sökområde. Kontakta din arbetsförmedlare om du har frågor.

 • Ett medlemsvillkor innebär att du har varit medlem i en a-kassa under en sammanhängande period av minst tolv månader.

  Tillsammans med ett uppfyllt arbetsvillkor är ett medlemsvillkor förutsättningen för att du ska kunna ansöka om inkomstbaserad ersättning (ersättning som grundar sig på den inkomst du haft under det senaste året).

  Om du uppfyller ett arbetsvillkor men inte ett medlemsvillkor kan du ansöka om ersättning från den så kallade grundförsäkringen. Det kallas för grundersättning.

 • Ett arbetsvillkor är en av grundförutsättningarna för att du ska kunna få ersättning från oss på a-kassan.

  Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under de senaste tolv månaderna före arbetslösheten (kvalifikationstiden) har:

  • Förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 60 arbetade timmar,

  eller

  • förvärvsarbetat i minst 420 timmar under sex sammanhängande kalendermånader och arbetat minst 40 timmar i varje månad.

  Som förvärvsarbete räknas också tid med:

  • Betald semester med bibehållen lön.
  • Ledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön).
  • Avgångsvederlag/ekonomiskt skadestånd.
  • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA).
  • Anställning inom Samhall.
  • Anställning med lönebidrag.
  • Nystartsjobb.
  • Statlig lönegaranti vid konkurs
  • Förtroendeuppdrag.

  Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

 • Ett arbete ska alltid styrkas med ett arbetsgivarintyg från din arbetsgivare.

  Vi behöver det som underlag när du blir arbetslös första gången för att bedöma om du kan få ersättning från oss och i så fall hur mycket. Det är ditt arbete de senaste 13 månaderna som ska styrkas.

  Om du får en tillfällig anställning behöver du skicka ett intyg när arbetet upphör. Du kan också behöva skicka det löpande om du har en pågående deltidsanställning.

  Arbetsgivarintyget begär du själv

  Det är du som begär ett arbetsgivarintyg från din arbetsgivare. Gör det via Mina sidor eller vår e-tjänst arbetsgivarintyg.nu

 • När vi räknar ut vilken ersättning du har rätt till vägs olika faktorer ihop. En av dessa faktorer kallas genomsnittlig arbetstid, din genomsnittliga arbetstid per vecka före arbetslösheten.

  Den genomsnittliga arbetstiden är det antal timmar per vecka som du får ersättning för om du är helt arbetslös. För dig som har grundersättning påverkar den genomsnittliga arbetstiden också din ersättning per dag.

  Arbetsgivarintyget utgör grunden

  Den genomsnittliga arbetstiden beräknas med hjälp av uppgifterna på ditt arbetsgivarintyg. Den motsvarar den genomsnittliga tid som du arbetat 13 månader före arbetslösheten. Tid med vissa socialförsäkringsförmåner som exempelvis sjukpenning och föräldrapenning kan läggas samman med arbetad tid när beräkningen görs.

  Om tid före din arbetslösheten är överhoppningsbar, om du till exempel varit föräldraledig, kan månader som ligger längre än ett år tillbaka i tiden räknas med då den genomsnittliga arbetstiden fastställs.

 • Om du säger upp dig från ditt arbete på egen begäran eller om du på annat sätt orsakar att du blir uppsagd riskerar du att bli avstängd från rätten till ersättning i 45 ersättningsdagar. 

  Om vi bedömer att du haft giltig anledning till att säga upp dig blir du inte avstängd. Kontakta oss gärna innan du säger upp dig så kan vi berätta mer om vad som gäller just i ditt fall. 

  Giltig anledning

  För att giltig anledning ska finnas krävs starka skäl, till exempel att du inte fått ut din lön eller att arbetet varit olämpligt av hälsoskäl. Du måste ha försökt lösa problemen innan du slutade arbetet. Att sluta på egen begäran ska vara en sista utväg när allt annat har prövats.

  Fyll i e-tjänsten "Frågor om varför du sagt upp dig från din anställning" på Mina sidor så att vi kan bedöma om du haft giltig anledning att säga upp dig.

  Hälsoskäl

  Om du slutar ditt arbete på grund av hälsoskäl ska de styrkas genom ett läkarintyg. Intyget ska vara utfärdat innan anställningen upphörde och det måste framgå att läkaren anser att arbetet är olämpligt för dig.

  Möjligheterna till omplacering hos arbetsgivaren ska vara uttömda innan anställningen avslutas. Du måste visa att du framfört dina problem till arbetsgivaren så att denne kan försöka lösa dem.

  Fyll i e-tjänsten "Frågor om varför du sagt upp dig från din anställning" på Mina sidor så att vi kan bedöma om du haft giltig anledning att säga upp dig. Bifoga även läkarintyg.

  Misskötsel

  Du kan även bli avstängd från ersättning om du blivit uppsagd på grund av att du misskött ditt arbete.

  Tredje gången

  Om du redan blivit avstängd två gånger på grund av att du har orsakat din arbetslöshet och gör det en tredje gång inom samma ersättningsperiod, upphör din rätt till ersättning. För att kunna få ersättning på nytt måste du uppfylla ett arbetsvillkor.

  Viktigt att skicka in tidrapporter

  För att avstängningsdagarna ska räknas av måste du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och fylla i och skicka in tidrapporter till oss. Det gör du på Mina sidor.

 • Hur hög din ersättning från oss blir beror bland annat på hur länge du varit medlem hos oss, hur mycket du arbetat samt vilken inkomst du haft.

  En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. Har du barn under 18 år när din ersättningsperiod tar slut får du ytterligare 150 ersättningsdagar.

  Du kan som mest få ersättning för fem dagar per vecka, i genomsnitt 22 dagar per månad.

  Inkomstbaserad ersättning

  Om du varit medlem i en a-kassa i tolv månader uppfyller du medlemsvillkoret. Uppfyller du även arbetsvillkoret inom medlemstiden kan du få ersättning från oss som är baserad på din tidigare lön.

  Får du ersättning som baseras på din lön kan du som mest få 1 200 kronor om dagen, fem dagar i veckan, de 100 första ersättningsdagarna. Därefter kan du som mest få 1 000 kronor om dagen.

  För att få den högsta ersättningen behöver du i genomsnitt ha tjänat 33 000 kronor eller mer före arbetslösheten.

  För dig som är medlem i både a-kassan och fackförbundet Seko ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet. Sök på ordet inkomstförsäkring för att läsa mer.

  Grundersättningen ger maximalt 510 kronor om dagen

  Du kan beviljas ersättning från grundförsäkringen, så kallad grundersättning, om du uppfyller ett arbetsvillkor men inte har varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader.

  Detta gäller även om du har varit medlem i tolv månader men inte uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden. För att kunna få grundersättning måste du ha fyllt 20 år.

  Om du arbetat i genomsnitt 40 timmar per vecka i tolv månader är den högsta grundersättningen 510 kronor per dag. Beloppet minskar proportionerligt om du arbetat färre än tolv månader eller om du arbetat deltid.

 • En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. Har du barn under 18 år när din ersättningsperiod tar slut får du ytterligare 150 ersättningsdagar.

  Du kan maximalt få ersättning för fem dagar per vecka, i genomsnitt 22 dagar per månad.

  Karens 

  Varje ny ersättningsperiod inleds alltid med sex karensdagar. Det innebär att du inte får någon ersättning de sex första arbetslösa dagarna. Högst fem karensdagar kan räknas av per vecka. Är du arbetslös på heltid dras 5 dagar den första veckan och 1 dag den andra veckan.

  När karensen är avklarad får du din första ersättningsdag och det är först då vi börjar räkna av dagar från din ersättningsperiod.

  Om du arbetat till och från under din arbetslöshet är det möjligt att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor. Då kan du få en ny ersättningsperiod när dina dagar är slut. Vi utreder det när du har cirka 50 dagar kvar av din period.

  Anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin

  Om du inte uppfyller kraven för att få en ny period ska du prata med Arbetsförmedlingen så försöker de att ordna en plats i jobb- och utvecklingsgarantin.

  När du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller i något annat arbetsmarknadspolitiskt program får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

  Nivån på aktivitetsstödet motsvarar den ersättning du skulle ha fått per dag från oss. Vi lämnar den uppgiften till Försäkringskassan.

 • Om du är medlem i både förbundet Seko och hos oss ingår en inkomstförsäkring i ditt medlemskap.

  Tillsammans med ersättningen från oss på a-kassan kan den ge dig cirka 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst under de 100 första arbetslösa dagarna. Sekos inkomstförsäkring har inget övre tak.

  Försäkringen administreras av Folksam.

  Läs mer om inkomstförsäkringen här. 

  Inte för dig som bara är medlem i a-kassan

  Är du bara medlem i a-kassan (och inte också i fackförbundet Seko) kan du som mest få 80 procent av din framräknade daglön, dock högst 1 200 kr per dag de 100 första dagarna. Det motsvarar en tidigare lön på 33 000 kronor per månad.

  Det du tjänat över det ersätts inte. Från och med dag 101 sjunker din ersättning till maximalt 1 000 kronor per dag.

   

 • Har du varit föräldraledig innan du blev arbetslös och inte fått ersättning från Försäkringskassan ska du själv intyga det. Vi behöver uppgiften för att kunna bedöma din rätt till ersättning.

  Om du har varit sjuk utan ersättning behöver du skicka oss ett läkarintyg.

  Vi får meddelande från Försäkringskassan om du har varit sjuk eller föräldraledig och fått ersättning från dem innan din arbetslöshet. 

 • Avgångsvederlag räknas om till arbetad tid när vi bedömer rätten till ersättning om du blir arbetslös.

  Har du fått ett avgångsvederlag från din arbetsgivare i samband med att du slutat din anställning är det viktigt att du skickar in överenskommelsen om detta när du ansöker om ersättning. Avgångsvederlaget räknas om till arbetad tid och ska ingå i beräkningen av din ersättning.

  Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

  Du får inte ersättning under tiden du har avgångsvederlag. Du ska ändå anmäla dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag för att skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

 • Om du slutar ditt arbete på grund av att företaget går i konkurs fattar konkursförvaltaren beslut om rätt till statlig lönegaranti.

  Om du omfattas av statlig lönegaranti och söker ersättning från oss på a-kassan måste du skicka en kopia på blanketten ”Beslut 16 § lönegarantilagen B1” till oss. Blanketten med beslutet får du från konkursförvaltaren eller från Länsstyrelsen.

  Om du har problem med att få tag på ett arbetsgivarintyg från arbetsgivaren som gått i konkurs måste du vända dig till konkursförvaltaren.

  Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

  Skulle du bli arbetslös efter en konkurs ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen den första dagen efter att din rätt till statlig lönegaranti upphört. Det är från den dagen du räknas som arbetslös. Skulle du enligt lagen om anställningsskydd, LAS, ha rätt till längre uppsägningstid än vad du får i statlig lönegaranti gäller den tid du har lönegaranti.

  Även företagare kan omfattas

  Om du varit företagare kan du också omfattas av den statliga lönegarantin om du inte varit majoritetsägare eller haft väsentligt inflytande över verksamheten i förhållande till övriga delägare. Det är konkursförvaltaren som avgör detta.

 • För att ha rätt till ersättning från oss på a-kassan ska du uppfylla ett arbetsvillkor inom de senaste tolv månaderna före arbetslösheten (kvalifikationstiden).

  Den perioden kan i vissa fall förlängas om du av olika anledningar varit förhindrad att arbeta (läs mer i listan nedan). Det kallas överhoppningsbar tid.

  Max fem år bakåt i tiden

  Överhoppningsbar tid betyder att arbete som ligger längre tillbaka än tolv månader kan räknas in i arbetsvillkoret. Den överhoppningsbara tiden kan inte vara längre än fem år.

  En kalendermånad kan bara vara överhoppningsbar om minst hälften av månaden består av överhoppningsbar tid. Har du arbetat så mycket att månaden kan räknas med i ett arbetsvillkor ingår den alltid i kvalifikationstiden oavsett vad du har gjort resten av tiden.

  Som överhoppningsbar tid gäller:

  • Styrkt sjukdom.

  • Vård av barn som inte fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst i familjen.

  • Vård av närstående när hel närståendepenning lämnats.

  • Tid då du inte fått arbeta på grund av att du på uppdrag av socialnämnden tagit emot barn.

  • Tid då du inte fått arbeta på grund av beslut enligt smittskyddslagen, livsmedelslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen.

  • Tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

  • Frihetsberövande på kriminalvårdens område.

  • Avslutade heltidsstudier, studierna ska ha avslutats efter att du fyllt 25 år eller så ska du ha arbetat på heltid i minst fem sammanhängande månader innan studierna.

  • Militär utbildning som rekryt inom Försvarsmakten.

  • Vistelse utomlands till följd av att du följt med din make/maka eller sambo vid hans eller hennes arbete i utlandet, men bara om arbetsgivaren har sitt säte i Sverige och lönen betalas ut från Sverige.

  • Arbete finansierat med särskilt anställningsstöd.

  • Tid då du deltagit i etableringsinsatser för nyanlända invandrare.

  • Tid du då deltagit i korttidsarbete kan antingen räknas med eller hoppas över beroende på vad som är mest fördelaktigt.

  • Tid med föräldrapenning (om månaden inte ingår i ett arbetsvillkor).

  • Tid då du inte arbetat på grund av tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt (om månaden inte ingår i ett arbetsvillkor).

 • Det spelar ingen roll om du har privat eller kommunal barnomsorg. Det går också bra om det exempelvis är far- eller morföräldrar som ansvarar för omsorgen. Det viktiga är att du med kort varsel kan ordna så någon kan ta hand om barnen när du får ett arbete.

  För att ha rätt till ersättning måste du, förutom att uppfylla ett arbetsvillkor och medlemsvillkor, stå till arbetsmarknadens förfogande minst 17 timmar per vecka.

  Under den tiden får det inte finnas något som hindrar dig från att ta ett arbete som erbjuds. Du får inte heller begränsa din arbetsmöjlighet till endast vissa veckodagar eller tider på dagen.

 • Om du haft ett extraarbete vid sidan av ditt heltidsarbete innan arbetslösheten finns det möjlighet att få det som ett godkänt extraarbete (bisyssla). Det påverkar inte din ersättning.

  Nedan kan du läsa mer om vilka villkor som gäller för att ditt extraarbete ska räknas som godkänt. Detta kan även gälla dig som haft eget företag.

  Arbete i tolv månader

  För att ditt extraarbete ska kunna godkännas av oss krävs att du har varit anställd och arbetat i extraarbetet i minst tolv månader samtidigt som du arbetade heltid i din huvudsyssla.

  Extraarbetet får inte hindra dig från att ta ett nytt heltidsarbete.

  Inkomstgräns

  För att ett extraarbete i en anställning ska kunna godkännas får inkomsten från extraarbetet inte överstiga 3 060 kronor per vecka.

  Skicka arbetsgivarintyg

  För att vi ska kunna pröva om ditt extraarbete kan godkännas utan att påverka din rätt till ersättning behöver vi få ett arbetsgivarintyg på extraarbetet. Begär det via Mina sidor eller vår e-tjänst arbetsgivarintyg.nu. Tipsa gärna din arbetsgivare om att använda tjänsten.

  Ett godkänt extraarbete påverkar inte din ersättning

  Om vi godkänner ditt extraarbete ska du inte fylla i arbetet på dina tidrapporter. Om extraarbetet inte godkänns ska det fyllas i på tidrapporterna och dras av från ersättningen.

  Om du arbetar mer

  Om du under din arbetslöshet arbetar mer än du angett tidigare måste du meddela oss detta. Ditt extraarbete upphör då att vara godkänt av oss och du ska då fylla i alla arbetade timmar på dina tidrapporter.

  Extraarbete i eget företag

  Om du drivit ett eget företag, exempelvis ett jord- eller skogsbruk, vid sidan av ditt heltidsarbete finns det möjlighet att få företaget godkänt som extraarbete. Villkoren skiljer sig dock något från de som gäller för extraarbete som anställd. Läs mer om vad som gäller i avsnittet Företagare.

  Länk till avsnittet Företagare.

  Meddela oss alla förändringar

  Om du arbetar fler timmar, tjänar mer än tidigare eller något annat förändras gällande ditt godkända extraarbete måste du meddela oss så att vi kan bedöma om det påverkar din ersättning. Om du inte meddelar oss förändringar kan det resultera i felaktigt utbetalad ersättning och du kan bli återbetalningsskyldig.

 • Som företagare avses i arbetslöshetsförsäkringen en fysisk person som bedriver ett eget företag som han eller hon personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över.

  Vem som anses vara företagare är kopplat till det skatterättsliga begreppet av verksamhet. Det innebär att verksamheten bedrivs yrkesmässigt, självständigt och i vinstsyfte.

  När är en företagare arbetslös?

  Arbetslöshetsförsäkringen ska ge ekonomiskt stöd till dig som är ofrivilligt arbetslös. Den ska inte vara inkomstutfyllnad i företag med dålig lönsamhet, inte heller vara ett stöd för uppbyggnad av företag.

  Som regel anses en företagare vara arbetslös när det inte längre bedrivs någon verksamhet i företaget vare sig av den sökande eller av eventuella kompanjoner. En företagare som överlåter sin verksamhet, men som arbetar kvar eller har kvar sitt inflytande i verksamheten, anses fortfarande vara företagare och därmed inte arbetslös.

  Som företagare anses du vara arbetslös vid tillfälligt uppehåll i verksamheten så snart du eller någon annan inte vidtar några åtgärder i verksamheten eller när din näringsverksamhet vid en samlad bedömning har upphört deifinitivt.

  Vi gör en samlad bedömning av om din personliga verksamhet har upphört i företaget. För att få ersättning vid tillfälligt uppehåll i verksamheten får någon verksamhet över huvudtaget inte bedrivas i företaget, varken av dig eller någon annan.

  Om du återupptar verksamheten upphör din rätt till ersättning. Har du fått ersättning under ett tillfälligt uppehåll och därefter återupptar verksamhet kan ersättning inte beviljas igen inom fem år från det att verksamheten återupptogs.

  För att kunna ha rätt till ersättning inom fem år krävs då att företaget definitivt har upphört.

  Beräkning av ersättningen

  Ersättningen per dag för den som varit företagare baseras på inkomsten i företaget enligt den senaste taxeringen. Om det är mer förmånligt görs det på genomsnittet av inkomsten i företaget under de två åren före den senaste taxeringen, under förutsättning att företaget bedrivits så lång tid.

  Om det vid ansökningstillfället inte finns någon fastställd taxering kan vi räkna fram en preliminär genomsnittlig inkomst per dag i väntan på att taxeringen blir klar. För den som haft sitt företag i mindre än 24 månader finns, under vissa förutsättningar, möjligheten att basera ersättningen på eventuell anställning året innan företaget startades.

  Företag som extraarbete (bisyssla)

  Om du drivit ett eget företag vid sidan av ett heltidsarbete under minst tolv månader finns det möjlighet att få företaget godkänt som ett extraarbete (bisyssla). Extraarbetet  får dock inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete. 

  För att vi ska kunna pröva om ditt företag kan godkännas som extraarbete behöver du skicka in vissa intyg till oss. Hör av dig om det är aktuellt för dig.

  Du får ett skriftligt beslut av oss när vi godkänner ditt extraarbete. I beslutet står det hur många timmar du får arbeta i ditt extaarbete. Du kan tjäna upp till 3 060 kronor per vecka utan att det påverkar din ersättning. Det som överstiger 3 060 kronor dras av från din ersättning.

  Arbetar du fler timmar än vad som står i beslutet har du utökat ditt extraarbete. Då upphör det att vara ett godkänt extraarbete och du har inte längre rätt till ersättning. För att åter få rätt till ersättning måste du upphöra med verksamheten i företaget.

  Tänk på att alltid meddela oss om något förändras i din ditt extraarbete så att vi kan bedöma om detta påverkar din rätt till ersättning och förhindra att du blir återbetalningsskyldig.

  Företagare på deltid kombinerat med en deltidsanställning

  Har du varit anställd på deltid och samtidigt bedrivit egen verksamhet kan du ha rätt till ersättning om du blir arbetslös från din deltidsanställning.

  Det krävs då att:

  • Du haft en anställning som omfattar minst 17 timmar per vecka och att du jämsides har arbetat i verksamheten under minst sex månader i en omfattning av högst tio timmar per vecka och
  • att din inkomst inte varit högre än tre gånger den högsta ersättningen per dag per vecka, som för närvarande är 3 600 kronor per vecka.

  Tid som du arbetar i verksamheten ska tas upp som arbetad tid på tidrapporterna. Om verksamheten utökas under arbetslösheten anses du vara företagare och har därmed inte rätt till fortsatt ersättning.

  Vi behöver uppgifter

  Vilka uppgifter vi behöver från just dig kan variera beroende på vilken form av företag du har haft och vad som har hänt med företaget. Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta reda på vad som gäller för dig.

  Tillfälliga regler för företagare

  Till följd av coronapandemin gäller vissa tillfälliga regler för företagare. Läs mer om det här. 

 • Har du ett förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från jobbet? Tiden som du lägger ner på uppdraget betraktas som arbete.

  Dessa förtroendeuppdrag ger rätt till ledighet:

  • Nämndemän,
  • riksdagsledamöter,
  • förtroendevalda i kommuner och landsting,
  • fackligt förtroendevalda och skyddsombud.

  Om du har ett förtroendeuppdrag som räknas upp ovan kan uppdraget ligga till grund för ett arbetsvillkor. Är du arbetslös och ditt uppdrag består ska du redovisa uppdraget som arbete på dina tidrapporter.

  Andra förtroendeuppdrag än de som räknas upp ovan, som exempelvis god man, räknas inte som arbete. Sådana uppdrag ska inte redovisas som arbete på tidrapporterna. Är du däremot förhindrad att söka och ta arbete på grund av ett sådant uppdrag ska du naturligtvis redovisa förhinder i tidrapporten.

 • Föräldraledighet är så kallad överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen.

  Om du blir arbetslös grundas din ersättning på vad du gjort under de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös (kvalifikationstiden).

  Har du varit helt föräldraledig, med eller utan föräldrapenning, med barn yngre än två år är föräldraledigheten överhoppningsbar. Det är den också om du varit helt föräldraledig med föräldrapenning för barn äldre än två år.

  Föräldraledighet på deltid går inte att hoppa över

  Månader som är överhoppningsbara räknas inte in i kvalifikationstiden på tolv månader. Det betyder att din ersättning grundas på det arbete du utförde tolv månader före föräldraledigheten. Man gör helt enkelt ett hopp förbi den tiden.

  Observera att en månad med föräldraledighet på deltid inte är överhoppningsbar om du samtidigt har arbetat så mycket att månaden kan ingå i ett arbetsvillkor. I sådant fall beräknas ersättning per dag på det utförda deltidsarbetet.

  Du kan göra uppehåll för föräldraledighet

  Om du behöver ta ut föräldrapenning under en pågående period med arbetslöshetsersättning ska du fylla i det på dina tidrapporter. Här kan du läsa mer om hur du gör det.

  Om du är arbetslös och får ersättning från oss kan du göra uppehåll i din arbetslöshet för att vara föräldraledig. Din ersättningsrätt är då vilande tills dess att du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen på nytt. Du fortsätter då på den ersättningsperiod och med den ersättning per dag som du hade när du påbörjade föräldraledigheten.

  Intyg från Försäkringskassan

  Vi kan i vissa fall behöva uppgifter om vilka perioder du har fått föräldrapenning från Försäkringskassan. Du ska då vända dig till dem och be om ett intyg där dessa uppgifter framgår. 

 • Varje ny ersättningsperiod inleds med sex obetalda dagar som kallas karensdagar. Det är först efter det att karensen är dragen som vi börjar räkna av dagar från din ersättningsperiod.

  Är du arbetslös på heltid dras fem dagar den första veckan och en dag den andra veckan.

  Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

  En karensdag räknas som en dag du skulle ha fått ersättning från oss på a-kassan. Därför är det viktigt att du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

  Tillfälliga regler 

  Under 2020 gällde tillfälliga regler till följd coronapandemin. Läs mer här. 

   

 • Om du får allmän pension eller tjänstepension samtidigt som du får ersättning från oss blir din ersättning per dag lägre.

  Tänk på att alltid meddela oss om du gör pensionsuttag. Även om du tar ut pension i liten omfattning påverkar det din ersättning från oss. Det gäller även om du bara tar ut premiepension eller tar ut din allmänna pension för att placera den i en privat sparform.

  Uttag av privat pension, det vill säga pension som inte finansieras av en arbetsgivare, påverkar dock inte ersättningen från oss.

  Så här samordnas ersättning från oss med pension

  Om du får pension gör vi ett avdrag på din ersättning med den summa du får i pension.

  EXEMPEL

  Ersättningen per dag motsvarar 80 procent av dagsförtjänsten, högst 1 200 kronor per dag. Ersättningen per dag minskas sedan med 1/22 av månadspensionen.

  Om den genomsnittliga inkomsten per dag är 1 000 kronor och din pension är 5 500 kronor i månaden, blir ersättningen per dag följande efter pensionsavdrag:

  Ersättning per dag före avdrag: 1 000 kronor x 80 procent = 800 kronor.

  Pension per dag: 5 500 kronor /22 dagar = 250 kronor per dag.

  Ersättning per dag efter pensionsavdrag: 800 kronor - 250 kronor = 550 kronor.

  Pensioner som inte påverkar din ersättning:

  • Livränta,
  • änkepension,
  • privat pensionsförsäkring,
  • omställningspension,
  • bostadstillägg,
  • arbetslivsskaderänta,
  • särskild efterlevnadspension.

  Medlemskapet upphör automatiskt vid 65 år

  Ditt medlemskap hos oss upphör automatiskt den första i den månad du fyller 65 år. Om du fortsätter att jobba efter 65 års ålder har du ändå inte rätt att vara med i a-kassan. Om du går i pension innan du är 65 år och vill lämna a-kassan måste du själv avsluta ditt medlemskap.

  Hör av dig om du har frågor

  Du kan alltid höra av dig till oss om du har frågor kring din pension.

 • Se till att din arbetsgivare fyller i blanketten Komplettering till arbetsgivarintyget utöver arbetsgivarintyget när du blir arbetslös om något av nedanstående stämmer in på dig:

  • du har haft en lön som varit provisionsbaserad
  • du har haft en lön som innehållit OB-ersättning utöver grundlönen
  • du har haft en lön som på annat sätt varit varierande.

  Det gäller även om du har fått sjuklön utbetald jämsides med arbete.

 • En av förutsättningarna för att du ska få ersättning från oss att du lämnar de uppgifter vi behöver för att kunna fatta ett beslut i ditt ärende.

  Du måste också på heder och samvete intyga att de uppgifter du lämnat är riktiga och fullständiga. 

  Utöver det ska du snabbt, senast inom 14 dagar efter att du själv fick reda på förändringen, meddela oss när din situation förändras på något sätt som kan påverka din ersättning.

  Det kan handla om att du får ett jobb, börjar studera, blir sjuk eller något mindre som att du blir medlem i en styrelse eller ansöker om uttag av pension.

  Vad kan hända om du inte meddelar oss förändringar?

  Om du låter bli att meddela oss förändringar eller om du lämnar felaktiga uppgifter, finns risken att fel ersättning betalas ut till dig. Det kan in sin tur leda till att du blir återbetalningsskyldig. Det kan också leda till att du riskerar att uteslutas som medlem hos oss.

  Blir du utesluten innebär det att du inte kan få ersättning förrän efter tidigast tolv månader igen, eftersom det tar tolv månader att uppfylla ett nytt medlemsvillkor. Du behöver dessutom oftast uppfylla ett nytt arbetsvillkor innan du har möjlighet att få ersättning på nytt.

 • Mina sidor ansöker du om ersättning från oss på a-kassan genom att fylla i en tidrapport. Tidrapporten är underlaget för utbetalning av din ersättning.

  På tidrapporten, som omfattar en vecka i taget, ska du fylla i dina uppgifter om arbetslöshet, sjukdom, arbete med mera för alla veckodagar, även lördag och söndag.

  Du väljer själv hur ofta du vill skicka in tidrapporten: en gång i veckan, varannan, var tredje eller var fjärde vecka? Tänk bara på att du inte kan skicka in tidrapporten innan tiden som den gäller har passerat. Det är också bra att veta att vi inte godkänner tidrapporter som är äldre än nio månader.

  Viktigt att skicka in första tidrapporten snabbt

  Om du precis blivit arbetslös ska du inte vänta med att skicka in din första tidrapport eftersom den är själva ansökan om ersättning. Vi kan inte fatta beslut i ditt ärende innan vi fått in den.

  Så fyller du i din tidrapport:

  • Hela tidrapporten ska vara ifylld, även lördag och söndag.
  • Du får inte skicka in din tidrapport förrän tiden som den avser har passerat.
  • Har du varit sjuk, haft föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning är det viktigt att du fyller i det.
  • Har du varit förhindrad från att söka arbete någon dag är det viktigt att du fyller i att du inte kan ta ett arbete.
  • Om du arbetar deltid och anställningens omfattning är fast ska du alltid fylla i den procentsats som du är anställd för att arbeta, till exempel 50 procent. Tid som du arbetar utöver den överenskomna omfattningen fyller du i som timmar på respektive dag.
  • Har du en behovsanställning/timanställning fyller du det som timmar.
  • Ingår betald jourtid i din anställning ska jourtiden alltid fyllas i som arbetad tid. Även sovande jour ska redovisas. Under jourtiden står du till arbetsgivarens förfogande för att kunna utföra en arbetsinsats om behov uppstår och anses inte vara arbetslös. All jourtid ska fyllas i. men det går inte att fylla i fler än 15,5 timmar arbete på en och samma dag. Har du arbetat fler timmar fyller du i resterande tid på en annan dag i samma vecka.
  • Om du har aktivitetsstöd från Försäkringskassan fyller du i denna/dessa dagar som dag då du inte kan arbeta.
  • Om du påbörjar arbete (heltid, deltid eller timanställning) under samma vecka som du fyller i din tidrapport är det viktigt att du ändå anger vad du gjort för hela veckan. Du ska dock bara markera arbete på lördag och söndag om du faktiskt har arbetat dessa dagar. I annat fall fyller du i arbetslös dessa dagar.

  Fyll i föräldrapenning

  Föräldrapenning ska anges på din tidrapport. Även om föräldrapenning på helgen inte påverkar din ersättningsrätt måste den ändå redovisas så att dina uppgifter hos oss och Försäkringskassan stämmer överens. Det gäller oavsett om du tar ut föräldrapenning med sjukpenningnivå eller lägstanivå.

  Samstämmiga uppgifter

  I det fall du har ¾ sjuk- eller föräldrapenning ska du använda dig av rutorna för ½ och ¼ sjuk/föräldrapenning. Tar du ut föräldrapenning på helgen påverkar det inte din rätt till ersättning från oss, men du ska ändå fylla i föräldrapenning på tidrapporten så att din redovisning till oss stämmer med de uppgifter du lämnar till Försäkringskassan.

  Om du tar ut hel föräldrapenning fem vardagar per vecka räknas du som föräldraledig på heltid.

  Fyll i sjukdom 

  Sjukdom ska fyllas i på din tidrapport - även på lördagar och söndagar. I det fall du har ¾ sjuk ska du använda dig av rutorna för ½ och ¼ sjuk/föräldrapenning.

  Om du har en fast deltidsanställning ska du fylla i anställningens omfattning samt de dagar som du är sjuk.

  Fyll i konstnärligt arbete

  För dig som har konstnärligt arbete gäller speciella regler när du fyller i din tidrapport.

  Med konstnärligt arbete menas arbete som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete.

  För varje vecka som du har utfört konstnärligt arbete ska du summera bruttolönen för den aktuella veckan. Den sammanlagda bruttolönen divideras med 185 och du får då fram det antal timmar som ska redovisas på tidrapporten. Ett brutet tal avrundas till närmaste hel- eller halvtimme.

  Exempel: Under en vecka har du för två framträdanden fått 3 000 kronor i bruttogage.

  3000/185=16,22

  Du fyller i 16 timmars arbete för dessa båda framträdanden.

  Om det timtal du kommer fram till medför att det sammanlagda antalet arbetade timmar under en vecka överstiger 40 ska du föra över överskjutande antal timmar till veckan därpå.

  Om även den andra veckans sammanlagda antal timmar överstiger 40 får dessa timmar redovisas nästföljande vecka.

  Om inkomsten för en dags arbete understiger 1 480 kronor ska den faktiskt arbetade tiden fyllas i.

  Kontakta oss alltid när det gäller konstnärligt arbete så kan vi hjälpa dig.

  Fyll i jourtid

  Ingår betald jourtid i din anställning ska jourtiden alltid fyllas i som arbetad tid på tidrapporterna. Även sovande jour ska redovisas. Under jourtiden står du till arbetsgivarens förfogande för att kunna utföra en arbetsinsats om behov uppstår och anses inte vara arbetslös.

  All jourtid ska fyllas i, men det går inte att fylla i fler än 15,5 timmar arbete på en och samma dag. Har du arbetat fler timmar fyller du i resterande tid på en annan dag i samma vecka.

  Fyll i schemalagd arbetstid

  Vi har många medlemmar som arbetar med schemalagd arbetstid/fastställd omfattning av arbetet. För att du som har denna typ av anställning och samtidigt får ersättning från oss ska få rätt ersättning krävs det att du fyller i dina tidrapporter på rätt sätt.

  Om du får eller har ett arbete där arbetets omfattning alltid är den samma (du är anställd ett visst antal procent av en heltidstjänst) ska du fylla i de rutor som avser procentsats. Det viktiga är att din ifyllda arbetstid är lika med den arbetstid som senare redovisas på arbetsgivarintyget så att du inte riskerar att bli återbetalningsskyldig.

  Vi kan hjälpa dig med uträkning

  Om du har en anställning där din arbetsgivare stämmer av mertid/fyllnadstid vid ett senare tillfälle och du inte har vetskap om den tiden förrän avstämningen är gjord, ska du fylla i din procentsats. När du sedan vet hur många mertidstimmar/fyllnadstimmar du får betalt för ska du meddela oss detta. Vi kan hjälpa dig att räkna ut hur du ska fylla i dessa timmar.

  Exempel: för perioden april till juni redovisas 39 timmars mertid i juni månad. Eftersom vi inte vet när dessa timmar faktiskt är arbetade delar vi dem med antalet veckor under perioden, i det här fallet 13 veckor, vilket ger oss tre timmar per vecka. Dessa tre timmar ska då fyllas i varje vecka under perioden april till juni. Om du däremot har en timanställning och du har något som kallas timbank, där inarbetade extratimmar fylls på, är det viktigt att du tar upp dessa timmar de dagar när du faktiskt utför dem.

  Fyll i semester 

  När du är arbetslös är förutsättningen för att du ska ha rätt till ersättning från oss på a-kassan att du vill och kan ta arbete. Vill du resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag innebär det att du inte har rätt till ersättning från oss för tiden du är ledig.

  Ange att du inte ta arbete på dina tidrapporter för de dagar som du inte står till arbetsmarknadens förfogande. Rutorna för semester är till för dem som har semester från en anställning.

  SEMESTERDAGAR ÄR ALLTID HELA DAGAR

  Om du har ett deltidsarbete har du rätt att vara ledig för semester. Det kan också vara så att du måste ta ut ledighet i semester fastän du kanske hellre skulle vilja arbeta, till exempel om arbetsplatsen stänger för semester. Semesterdagar är alltid hela dagar.

  Skulle du ta semesterledigt en enstaka dag räknas det som om du har semester hela dagen även om du i vanliga fall skulle ha arbetat mindre än åtta timmar den aktuella dagen.

  ALLA DAGAR SKA fyllas i PÅ tidrapporterna

  Vid längre semesterledighet räknas även arbetslösa dagar som semesterdagar om de ligger mellan dagar som du är semesterledig. Du som normalt får ersättning från oss på a-kassan någon eller några dagar per vecka har inte rätt till någon ersättning alls för vecka eller veckor där du tar ut hela veckoarbetstiden som semester.

  På dina tidrapporter ska du fylla i semester alla dagar hela semesterperioden.

  Exempel: Du som vanligtvis arbetar måndag, tisdag och fredag och tar semester dessa dagar har inte heller rätt till ersättning för onsdag och torsdag. På din tidrapport ska du fylla i semester hela veckan.

  Du som har din veckoarbetstid förlagd till fem dagar per vecka för att sedan vara arbetsfri i fem dagar har inte heller rätt till ersättning under den vecka eller de mellanliggande veckor som du har semester. Om du skulle ha arbetat vecka 28, 30 och 32 om det inte hade varit för semesterledigheten ska du fylla i semester för alla dagar under veckorna 28, 29, 30, 31 och 32.


  För dig som arbetar extra samtidigt som du får ersättning 

  Om du varit heltidsarbetslös och får ett deltidsarbete är det viktigt att du anmäler det till oss med en gång så får du veta hur arbetet påverkar ersättningen. Du styrker din anställning genom att skicka in ett anställningsbevis. Du ska också kryssa i rutan för att du påbörjat en anställning på tidrapporten.

  TIMANSTÄLLNING

  När du har du en timanställning ska du fylla i exakt det antal timmar du arbetar, dag för dag. Även arbete som du utför på kvällar och helger måste tas med. Om du arbetar ett helt dygn ska du tidrapportera totalt 24 arbetade timmar. 

  DELTIDSARBETE

  Du som arbetar deltid med fast arbetstid och månadslön ska inte redovisa arbetet timme för timme. Du ska i stället fylla i anställningens omfattning på tidrapporten. Arbetar du till exempel 75 procent så är det 75 procents omfattning du ska fylla i. Om du har jobbat över eller jobbat extra ska du fylla i det som timmar utöver den överenskomna omfattningen.

  Har du ojämnt schema och till exempel arbetar heltid en vecka och är ledig nästa vecka ska du ändå fylla i den överenskomna omfattningen varje vecka.

  TILLFÄLLIG ANSTÄLLNING PÅ HELTID

  Har du en tillfällig anställning på heltid ska du meddela Arbetsförmedlingen detta. Du behöver inte fylla i några tidrapporter då. Om din tillfälliga anställning på heltid börjar mitt i en vecka ska du fylla i åtta timmars arbete från och med den veckodag du börjar arbeta.

  På helgen fyller du i arbetslös om du inte har jobbat dessa dagar. Har du jobbat så skriver du antalet timmar du arbetat. Efter första arbetsveckan behöver du inte längre tidrapportera till oss.

  IDEELLT ARBETE I KOMBINATION MED ARBETSLÖSHET

  Om du arbetar ideellt i en förening utan vinstintresse hindrar det inte dig från att få ersättning om du är berättigad till det. Skulle ditt engagemang hindra dig från att ta arbete ska du fylla i förhindrad på tidrapporterna vid de tillfällen det gäller. Får du ersättning för det arbete du gör ska du rapportera de timmar du arbetar som arbete.

  Meddela oss alltid om du har ett ideellt arbete.

  Uppdragstagare

  Arbetar du på uppdrag måste vi bedöma om dina uppdrag mest liknar tillfälliga anställningar eller egen verksamhet. Vad vi beslutar är av betydelse för din eventuella rätt till ersättning och hur uppdragen eventuellt ska fyllas i på tidrapporten.

 • Du har möjlighet att begära omprövning av ett beslut från oss inom två månader från det att du fick det. Då prövas ärendet på nytt av en omprövningshandläggare.

  Är du inte nöjd med beslutet du får efter en omprövan kan du göra ett överklagande till Förvaltningsrätten.

  Om du är missnöjd med vårt beslut ska du skicka din begäran om omprövning inom två månader från det att du fick beslutet. Då prövas ärendet på nytt. Du ska ange vilket beslut det gäller, vilka skäl du har till att vi ska ompröva det och vilken ändring du vill ha. Glöm inte att uppge namn och personnummer. 

  Om du anser att även omprövningsbeslutet är felaktigt kan du överklaga det.

  Överklagan till Förvaltningsrätten

  Ett överklagande av ett omprövningsbeslut görs till Förvaltningsrätten. Det görs skriftligen och du skickar det till oss, så skickar vi det vidare till den Förvaltningsrätt som ska handlägga det, tillsammans med övriga handlingar i ditt ärende. Det är viktigt att du undertecknar ditt överklagande. 

 • Det vi kallar handläggningstid är den tid det tar för oss att utreda ditt ärende.

  Vi handlägger alla ärenden i turordning utifrån ankomstdatum.

  Det här kan du göra för att förkorta handläggningstiden

  För att vi ska kunna fatta ett beslut så snabbt som möjligt i ditt ärende krävs att vi får så kompletta handlingar som möjligt redan från start. Ju färre gånger du ombeds att komplettera ditt ärende, desto snabbare kan du få din ersättning.

  Tänk på detta:

  1. Kontrollera att dina personuppgifter är korrekt ifyllda på allt du bifogar.
  2. Se till att du får med rätt intyg från början.
  3. Kontakta oss om du är tveksam kring vad som gäller just för dig.
  4. Se till att ditt arbetsgivarintyg är signerat/har en namnteckning.

Under din arbetslöshet

 • En aktivitetsrapport är en redovisning av vad du gjort för att få ett arbete.

  I aktivitetsrapporten, som du lämnar till Arbetsförmedlingen en gång i månaden, redovisar du till exempel arbeten du sökt, intervjuer du varit på, rekryteringsträffar du haft, samtal med studie- och yrkesvägledare du haft och utbildningar du har sökt.

  Aktivitetsrapporten ska lämnas in senast den 14:e varje månad. Det är Arbetsförmedlingen som bäst svarar på frågor om vad som gäller för aktivitetsrapporterna. 

 • Om du kommer tillbaka till oss inom ett år från det att du senast fick ersättning får du fortsätta på din tidigare period. Detta förutsätter att du har dagar kvar.

  Har det gått mer än ett år sedan du senast fick ersättning utreder vi om du får fortsätta på din tidigare period eller om du måste uppfylla villkoren för en ny.

  Om du har haft ersättning för mindre än tolv månader sedan kommer du att få uppgifter som du ska göra på din personliga Att göra-lista på Mina sidor. Var noga med att slutföra de uppgifter du får.

  När man bedömer hur lång tid det var sedan du fick ersättning senast räknar man inte med så kallad överhoppningsbar tid (som exempelvis avslutade heltidsstudier eller månader som du kan visa att du varit helt sjuk, eller haft hel föräldrapenning).

  Månader där du har arbetat så mycket att månaden ingår i ett arbetsvillkor ingår i kvalifikationstiden. Högst fem år kan hoppas över. Om ditt uppehåll beror på utlandsvistelse, arbete, semester eller annat som inte räknas som överhoppningsbar tid betraktas ditt ärende som nytt hos oss. Du måste då uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att få ersättning.

  Har du jobbat utomlands?

  Har du jobbat utomlands sedan du senast fick ersättning vill vi att du hör av dig till oss så får du veta mer om vad som gäller för dig. 

 • Du kan få ersättning från a-kassan i kombination med deltidsarbete under maximalt 60 veckor under en ersättningsperiod. Resterande veckor i ersättningsperioden får du endast använda när du inte arbetar. Regeln kallas för 60-veckorsregeln.

  60-veckorsregeln gäller alla anställningsformer, även timanställningar.
  Betald semester räknas som arbete. Regeln gäller endast för veckor med ersättning från a-kassan, inte veckor med aktivitetsstöd. Veckor som bara innehåller karensdagar påverkas inte.

  Ensamstående med barn under 18 år?

  Är du ensamstående och har egna barn under 18 år som på grund av vårdnad eller umgänge bor helt eller delvis i ditt hem? Då kan du anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när du har använt dina 60 deltidsveckor. Arbetsförmedlingen ger dig mer information om detta.

 • Om du säger upp dig från ditt arbete på egen begäran eller på annat sätt orsakar att du blir uppsagd, riskerar du att bli avstängd från rätten till ersättning i 45 ersättningsdagar.

  Om vi bedömer att du haft giltig anledning till att säga upp dig blir du inte avstängd. Kontakta oss gärna innan du säger upp dig så kan vi berätta mer om vad som gäller just i ditt fall. 

  Giltig anledning

  För att giltig anledning ska finnas krävs starka skäl, till exempel att du inte fått ut din lön eller att arbetet varit olämpligt av hälsoskäl. Du måste ha försökt lösa problemen innan du slutade arbetet. Att sluta på egen begäran ska vara en sista utväg när allt annat har prövats.

  Mina sidor, under E-tjänster, fyller du i och skickar in uppgifter till oss så att vi kan bedöma om du haft giltig anledning att säga upp dig.

  Hälsoskäl

  Om du slutar ditt arbete på grund av hälsoskäl ska de styrkas genom ett läkarintyg. Intyget ska vara utfärdat innan anställningen upphörde och det måste framgå att läkaren anser att arbetet är olämpligt för dig.

  Möjligheterna till omplacering hos arbetsgivaren ska vara uttömda innan anställningen avslutas. Du måste visa att du framfört dina problem till arbetsgivaren så att denne kan försöka lösa dem.

  På Mina sidor, under E-tjänster, fyller du i och skickar in uppgifter till oss så att vi kan bedöma om du haft giltig anledning att säga upp dig. Bifoga även läkarintyg.

  Misskötsel

  Du kan även bli avstängd från ersättning om du blivit uppsagd på grund av att du misskött ditt arbete.

  Tredje gången

  Om du redan blivit avstängd två gånger på grund av att du har orsakat din arbetslöshet och gör det en tredje gång inom samma ersättningsperiod, upphör din rätt till ersättning. För att åter kunna få ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor.

  Viktigt att skicka in tidrapporter

  För att avstängningsdagarna ska räknas av, måste du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och skicka in dina tidrapporter till oss.

   

 • Om du får allmän pension eller tjänstepension samtidigt som du får ersättning från oss blir din ersättning per dag lägre.

  Tänk på att alltid meddela oss om du gör pensionsuttag. Även om du tar ut pension i liten omfattning påverkar det din ersättning från oss. Det gäller även om du bara tar ut premiepension eller tar ut din allmänna pension för att placera den i en privat sparform.

  Uttag av privat pension, det vill säga pension som inte finansieras av en arbetsgivare, påverkar dock inte ersättningen från oss.

 • Om du har fått för mycket ersättning från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka ersättningen. Därför är det viktigt att du meddelar oss förändringar på en gång.

  Om något förändras i din situation under tiden du får ersättning från oss är du skyldig att meddela oss detta. Om du själv orsakat att du fått för mycket ersättning måste du betala tillbaka den även om du inte förstått att den var felaktig.

  Om det inte är du som orsakat att du fått fel ersättning behöver du bara betala tillbaka den om du insett, eller borde ha insett, att den var felaktig.

  Betala tillbaka ersättning om du får skadestånd

  Du kan också bli återbetalningsskyldig om du kommer överens med din tidigare arbetsgivare om ett ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för en viss period efter det at du har fått ersättning från oss. Då får du betala tillbaka den ersättning som vi har betalat ut för den period som du samtidigt får ekonomiskt skadestånd för.

  Skuldsanering kan vara en anledning till eftergift

  I vissa fall kan vi bevilja så kallad eftergift. Det innebär att vi kan besluta att du inte behöver betala tillbaka en del av, eller hela, det belopp som vi kräver tillbaka. Vi beviljar det bara om det finns särskilda skäl för det. Ett exempel på ett särskilt skäl kan vara att du genomgår en skuldsanering. 

  Hör av dig så snart något förändras. Vi är här för att hjälpa dig.

 • Arbetsförmedlingen meddelar oss om du inte sköter ditt arbetssökande, tackar nej till ett erbjudet arbete eller kanske inte söker ett jobb som de anvisar dig. 

  Utifrån det prövar vi sedan din rätt till fortsatt ersättning.

  Skulle du tacka nej till ett erbjudet arbete, arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller om du inte skulle söka ett arbete som Arbetsförmedlingen anvisar, eller om Arbetsförmedlingen bedömer att du inte kan eller vill ta något arbete, meddelar de oss genom att lämna en underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt.

  När vi fått en underrättelse hämtar vi in underlag från både dig och Arbetsförmedlingen för att därefter pröva om du har rätt till fortsatt ersättning.

  Att sköta sitt arbetssökande

  För att ha rätt till ersättning måste du sköta ditt arbetssökande. Det innebär att du måste medverka till att upprätta en individuell handlingsplan, lämna in din aktivitetsrapport varje månad, sköta dina kontakter med Arbetsförmedlingen, söka anvisade arbeten och även i övrigt söka arbete aktivt.

  Om vi efter utredning kommer fram till att du inte sköter ditt arbetssökande:

  1. Får du en varning första gången
  2. Stängs du av i 1 (en) ersättningsdag andra gången
  3. Stängs du av i 5 ersättningsdagar tredje gången
  4. Stängs du av i 10 ersättningsdagar den fjärde gången.
  5. Förlorar du din ersättning den femte gången och kan inte få ersättning igen förrän du på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor, och övriga villkor.

  Du får inte förlänga din arbetslöshet

  För att ha rätt till ersättning från oss får du inte själv vara orsak till att din arbetslöshet förlängs. Därför måste du:

  • Tacka ja om du erbjuds ett arbete som är lämpligt för dig,
  • göra så gott du kan när du erbjuds anställning eller går på intervju,
  • tacka ja om Arbetsförmedlingen anvisar dig till ett arbetsmarknadspolitiskt program som du kan få aktivitetsstöd för.

  Åtgärder om du orsakar att din arbetslöshet förlängs

  Om du själv är orsak till att du förlänger din arbetslöshet vidtas följande åtgärder:

  1. Den första gången stängs du av från ersättning i 5 ersättningsdagar,
  2. den andra gången stängs du av i 10 ersättningsdagar,
  3. den tredje gången stängs du av i 45 ersättningsdagar, och
  4. den fjärde gången du stängs av stoppas ersättningen och du kan inte få den igen förrän du på nytt uppfyller ett arbetsvillkor, och övriga villkor.

  Tillfälligt ersättningsstopp under utredning

  Om vi får uppgifter som innebär att vi måste utreda din rätt till ersättning kan vi tillfälligt stoppa din ersättning under utredningstiden. Under en pågående ersättningsperiod kan vi göra det om vi misstänker att det är sannolikt att du:

  • inte står till arbetsmarknadens förfogande
  • har avvisat en anvisning till jobbgarantin för ungdomar
  • kommer att stängas av från ersättning
  • kommer att uteslutas som medlem eller frånkännas ersättning.

  Om du inte uppfyller grundvillkoren har du inte rätt till ersättning.

 • För dig som är arbetssökande går det bra att resa bort och ta lediga dagar.

  När du är arbetslös är förutsättningen för att du ska ha rätt till ersättning från oss att du vill och kan ta arbete. Vill du resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag innebär det att du inte har rätt till någon ersättning för tiden du är ledig.

  Därför ska du fylla i dag då du inte kunnat arbeta på dina tidrapporter de dagar du inte står till arbetsmarknadens förfogande. Är du däremot deltidsanställd ska du fylla i semester.

  Återanmäl dig på Arbesförmedlingen

  Är du borta en längre period och blir avanmäld från Arbetsförmedlingen måste du på nytt anmäla dig som arbetssökande hos dem din första arbetslösa dag.

  Vi måste också ha ett intyg från dig själv där du intygar att du varit på semester sedan du senast sökte ersättning.

 • Arbetsförmedlingen samarbetar med oss när det gäller dig som arbetssökande. Om du inte följer den plan som du och Arbetsförmedlingen satt upp för dig kan du bli avstängd från rätten till ersättning.

  När du är arbetssökande får du information från Arbetsförmedlingen om vad du måste göra i din kontakt med dem för att ha rätt till ersättning från oss på a-kassan.

  I stora drag handlar det om att du tillsammans med Arbetsförmedlingen ska göra en handlingsplan för dig och att du regelbundet ska lämna en aktivitetsrapport till dem. Du måste också söka arbeten aktivt och hålla kontakten på det sätt du och din arbetsförmedlare kommit överens om.

  Vad händer om du inte sköter ditt arbetssökande?

  I så fall skickar Arbetsförmedlingen oss ett så kallat AF-meddelande med informatoin. 

  1. Första gången riskerar du en varning.
  2. Andra gången riskerar du att stängas av i 1 ersättningsdag.
  3. Tredje gången riskerar du att stängas av i 5 ersättningsdagar.
  4. Fjärde gången riskerar du att stängas av i 10 ersättningsdagar.
  5. Femte gången förlorar du din ersättning och kan inte få ersättning igen förrän du på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor samt övriga villkor.

  Vad händer om du orsakar att din arbetslöshet förlängs?

  För att ha rätt till ersättning från oss på a-kassan får du inte själv vara orsak till att din arbetslöshet förlängs. Därför måste du:

  • Tacka ja om du erbjuds ett arbete som är lämpligt för dig.
  • Göra så gott du kan när du erbjuds anställning eller går på intervju.
  • Tacka ja om arbetsförmedlingen anvisar dig till ett arbetsmarknadspolitiskt program som du kan få aktivitetsstöd för.

  OM DU SJÄLV ÄR ORSAK TILL ATT DU FÖRLÄNGER DIN ARBETSLÖSHET VIDTAS FÖLJANDE ÅTGÄRDER:

  1. Första gången stängs du av från ersättning i 5 ersättningsdagar.
  2. Andra gången stängs du av i 10 ersättningsdagar.
  3. Tredje tredje gången stängs du av i 45 ersättningsdagar.
  4. Fjärde gången du stängs av stoppas ersättningen. Ny ersättning kan du få först när du på nytt uppfyller ett arbetsvillkor samt övriga villkor.

  Under tiden som vi utreder

  Om vi får uppgifter som innebär att vi måste utreda din rätt till ersättning kan vi tillfälligt stoppa din ersättning under utredningstiden. Under en pågående ersättningsperiod kan din ersättning stoppas om vi misstänker att det är sannolikt att du:

  • Inte står till arbetsmarknadens förfogande.
  • Har avvisat en anvisning till jobbgarantin för ungdomar.
  • Kommer att stängas av från ersättning.
  • Kommer att uteslutas som medlem eller frånkännas ersättning.

  På Arbetsförmedlingens webbplats hittar mer information: www.arbetsformedlingen.se.

  Läs även mer information under avsnittet Sanktioner

 • Grundregeln är att du inte kan få ersättning från oss på a-kassan samtidigt som du studerar. För att kunna få ersättning från oss krävs att dina studier är avslutade, att du står till arbetsmarknadens förfogande och att din avsikt är att söka och ta arbete.

  Det finns dock några undantag från grundregeln som du kan läsa mer om längst ner på sidan.

  Så här bedömer vi om dina studier är avslutade

  För att vi ska kunna bedöma dina studier som avslutade får du inte ha för avsikt att fortsätta med samma typ av studier. Du får inte heller ha resttentamina, uppsats eller examensarbete som du tänker arbeta med.

  Mina sidor intygar du dina studier. Formuläret finns under rubriken E-tjänster.

  Studera med ersättning

  Det finns några undantag då du kan få ersättning från oss samtidigt som du studerar. Du måste dock ansöka och få dina studier godkända av oss innan du börjar. I följande fall kan vi godkänna att du studerar samtidigt som du får ersättning:

  Studier på deltid

  Du kan få arbetslöshetsersättning om du studerar högst 50 procent av heltid. Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna och de får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete. 

  Du får inte ha, eller ha haft, studiemedel för studierna. Om du tidigare deltagit i studierna vid sidan av ett arbete i minst 15 veckor kan du dock få ha studiemedel.

  Du kan få ersättning från oss på a-kassan för deltidsstudier i 20 veckor under en ersättningsperiod. Vill du studera längre upphör rätten till ersättning.

  Studier på heltid

  Du kan ha rätt till ersättning under studietiden om du har studerat på heltid vid sidan av ditt tidigare heltidsarbete i minst 15 veckor och vill fortsätta studera på heltid när du blivit arbetslös. Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna och de får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete. Du får inte ha, eller ha haft, studiemedel för studierna.

  I ovanstående fall kan du få ersättning från oss på a-kassan för heltidsstudier i 20 veckor under en ersättningsperiod. Vill du studera längre upphör rätten till ersättning.

  Orienteringskurser och omställningsaktiviteter

  Du kan få ersättning när du deltar i en kortare kurs eller annan aktivitet som syftar till att ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller att underlätta omställningen från ett arbete till ett annat.

  Kursen eller aktiviteten kan vara på heltid eller deltid. Du kan få 15 ersättningsdagar per ersättningsperiod för tid du deltar i sådan kurs/aktivitet.

  Meddela oss om du vill studera

  Om du vill studera samtidigt som du får ersättning från oss måste du ansöka om att få göra det innan du påbörjar studierna. Detta gäller oavsett om du tänker studera i liten omfattning eller bara på kvällarna. Även svenska för invandrare (SFI) räknas som studier.

  Ansök om att få studera genom att fylla i och skicka formuläret Ansökan om att få studera under arbetslösheten som finns på Mina sidor. 

  Ska jag vara medlem när jag studerar?

  I de allra flesta fall rekommenderar vi att du fortsätter att vara medlem även när du studerar. En fördel är att du får tillgodoräkna dig alla medlemskapsmånader för studietiden.

  En annan fördel gäller för dig som redan har en ersättningsperiod eftersom du då i vissa fall kan återknyta till den påbörjade perioden efter avslutade studier om du åter blir arbetslös. Hör av dig till oss om detta verkar krångligt.

  Vad gäller när jag har studerat klart?

  Om du har avslutat dina studier och inte har för avsikt att fortsätta studera så kan vi pröva din rätt till ersättning. För att få rätt till ersättning behöver du uppfylla ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor.

  När vi prövar om du uppfyller ett arbetsvillkor kan dina studier betraktas som överhoppningsbar tid om de varit heltidsstudier och de är avslutade efter att du fyllt 25 år, eller om du har arbetat sammanhängande på heltid i minst fem månader någon gång före studierna.

 • Har du ett konto i Swedbank betalar vi ut ersättningen dit. Om du har anmält att du vill ha ersättningen till ett konto i en annan bank, överförs din ersättning automatiskt dit.

  Anmäl konto hos Swedbank

  Vill du att din ersättning överförs till ett konto i en annan bank måste du själv kontakta Swedbank. Vi på a-kassan kan inte ändra konto.

  Lös in avin digitalt

  Har du inte anmält konto får du din utbetalning på en avi. Du kan lösa in avin digitalt på Swedbanks webbplats eller genom att besöka något av Swedbanks kontor.

  Ta mig till Swedbanks webbplats för att anmäla konto eller lösa in avi digitalt.

 • Om du har skickat in din tidrapport före midnatt på måndagen, betalar vi vanligtvis ut ersättningen redan på torsdagen samma vecka. Dagen för utbetalning kan däremot förändras de veckor som innehåller röda dagar.

  2021  
  Oktober 7, 14, 21, 28
  November 4, 11, 18, 25
  December 2, 9, 16, 23, 30
  2022  
  Januari 7 (fredag), 13, 20, 27
  Februari 3, 10, 17, 24

   

 • Det är viktigt att du meddelar alla förändringar till oss som kan påverka din rätt till ersättning när du är arbetslös.

  Du ska på heder och samvete intyga att de uppgifter du lämnat är riktiga och fullständiga. Du ska också så snart som möjligt och senast 14 dagar efter att du själv fick reda på förändringen meddela oss när din situation förändras på något sätt som kan påverka din ersättning. Det kan handla om att du får ett jobb, börjar studera, blir sjuk eller något mindre som att du blir medlem i en styrelse eller ansöker om uttag av pension.

  Om du låter bli att meddela oss förändringar eller lämnar felaktiga uppgifter, riskerar du att uteslutas som medlem. Om du utesluts som medlem kan du inte få ersättning förrän efter tidigast 12 månader igen, vilket är den tid det tar att uppfylla ett nytt medlemsvillkor. Du behöver dessutom oftast uppfylla ett nytt arbetsvillkor innan du har möjlighet att få ersättning på nytt.

Dina dagar håller på att ta slut

 • Om din ersättningsperiod tar slut kommer vi att utreda om du har rätt till en ny period. Då utreder vi också nivån för din ersättning per dag.

  Det finns en skyddsregel för att du inte ska behöva sänka nivån på din ersättning per dag för mycket om du uppfyllt ditt nya arbetsvillkor på en tjänst med lägre inkomst.

  När din ersättningsperiod tagit slut gör vi en nyprövning av ditt ärende. Om du då uppfyller ett nytt arbetsvillkor kommer du att få en ny ersättningsperiod på 300 dagar.

  Vi kommer då även fastställa en ny nivå på din ersättning per dag utifrån ditt nya arbetsvillkor. I de fall 80 procent av din nya dagsförtjänst är mindre än 65 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst per dag kommer din ersättning per dag att bli 65 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst.

  I de fall vi beslutar att ersättningen per dag ska vara 65 procent av den tidigare genomsnittliga inkomsten ska även den tidigare genomsnittliga arbetstiden kvarstå.

  Denna regel kan dock bara tillämpas två gånger i följd.

 • Om du blir utförsäkrad (när dina dagar är helt slut) och inte uppfyller villkoren för en ny ersättningsperiod kan du bli beviljad att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

  Då intygar vi din ersättning per dag till Försäkringskassan som kan ge dig så kallat aktivitetsstöd. Då får du 65 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst per dag. 

  Det är Arbetsförmedlingen som beviljar dig en plats och det är Försäkringskassan som betalar ut din ersättning. 

Sjöanställd

 • Om du som är sjöanställd får ett tillfälligt arbete samtidigt som du är arbetslös finns det några saker du behöver tänka på.

  Skicka anställningsavtal vid tillfälliga jobb

  Om du får ett tillfälligt jobb under arbetslösheten vill vi att du skickar oss det anställningsavtal du får när du börjar din anställning (inte AT-journaler som tidigare) så fort du får det. Du kan skanna/fotografera avtalet och skicka det till oss på Mina sidor, mejl eller post.

  När du har gjort det kan du fylla i dina tidrapporter enligt de instruktioner som du hittar under rubriken Så fyller du i dina tidrapporter längre ner på sidan.

  Använd Mina sidor

  Vår e-tjänst Mina sidor är det enklaste sättet att sköta a-kassan på. Med hjälp av e-legitimation/BankID loggar du in från startsidan på vår webbplats och kommer snabbt igång. Kan du inte använda dig av Mina sidor får du höra av dig till oss.

  Vi hjälper till om du undrar något

  Vi finns här för dig. Skicka oss ett meddelande på Mina sidor eller ring oss om du undrar något. Tillhör du sjökollektivet och är fackligt ansluten kan du få hjälp av din fackliga avdelning. De nås på telefon 0770-457 950.

 • Om du är bosatt i Finland och blir arbetslös ska du ansöka om medlemskap i den finska a-kassan och även kontakta den finska motsvarigheten till Arbetsförmedlingen. Det är den finska a-kassan som kan betala ut ersättning till dig. 

  När du får ditt arbetsgivarintyg från ditt rederi (med tillhörande komplettering) ska du skicka det till oss. Den finska a-kassan kommer begära in uppgifter från oss. För att vi ska kunna skicka uppgifterna vidare behöver vi först få arbetsgivarintyget.

  När du har fått bekräftelse att du är medlem i den finska a-kassan du begära utträde från oss. Det gör du här.

 • Eftersom avtalen ser lite annorlunda ut för dig som sjöanställd jämfört med anställda på land gäller också särskilda rutiner när du ska fylla i dina tidrapporter och när du får jobb

  Du som är arbetslös inom sjöfartens område men får ett tillfälligt arbete under din arbetslöshet ska skicka oss det anställningsavtal du får när du påbörjar en ny anställningsperiod och fyll sedan i tidrapporterna utifrån informationen nedan. 

  Tänk på att fridagar/dagar med sjövederlag är anställda dagar och ska rapporteras som arbete.

  Så här tidrapporterar du 

  Heltidsanställd

  Heltidsanställd
  Du fyller i varje anställd dag, även fridagar/dagar med sjövederlag. Vid en heltidsanställning ska du fylla i 5 timmar och 30 minuter arbete per dag även om du kanske arbetar 10,6 timmar enligt ordinarie schema. Obs! Övertid fylls i på den aktuella dagen.

  Anställd på 75 procent

  Du fyller i varje anställd dag, även fridagar/dagar med sjövederlag. Vid en deltidsanställning på 75 procent ska du ange fyra arbetade timmar varje dag. Obs! Mertid/övertid fylls i på den aktuella dagen.

  Anställd på 50 procent

  Du fyller i alla dagar, även fridagar/dagar med sjövederlag. Vid en deltidsanställning på 50 procent ska du ange tre arbetade timmar per dag. OBS! Mertid/övertid fylls i på den aktuella dagen.

  Skärgårdsavtalet eller anställd på ForSea

  Om du är anställda på ForSea eller arbetar på någon färja som går under skärgårdsavtalet ska du fylla i de faktiskt arbetade/avlönade timmar dag för dag på dina tidrapporter. Detta beror på att arbetsgivarna betalar ut de timmar som överstiger en arbetsdag i kontant vederlag. Anställningen förlängs alltså inte med ett visst antal vederlagsdagar utan anställningen avbryts när man går iland.

  Förlängt arbetspass

  Om du får reda på att ditt arbetspass kommer att förlängas medan du fortfarande arbetar är det viktigt att du får ett nytt anställningsavtal och att du skickar det till oss så fort som möjligt.

  Anställd under hel vecka

  Om du är anställd under en hel vecka kan du välja att fylla i själva anställningens omfattning på din tidrapport. Om du till exempel är anställd på heltid under en vecka kan du skriva 100 procent. Om du arbetar övertid eller mertid ska du fylla i dessa extratimmar på den aktuella dagen.

  Vi finns här om du behöver hjälp
  Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. 

 • En annorlunda arbetstid på sjön än på land och sjövederlagsdagar är de två huvudorsakerna till varför sjöanställda hanteras på ett särskilt sätt i arbetslöshetsförsäkringen.

  Arbetstiden för en heltid i de allra flesta sjöavtal är 5 timmar och 30 minuter per dag, och inte 8 timmar, vilket annars är vanligast.

  Dessutom är många arbetsdagar på båten ofta arbetsintensiva och längre än just 5 timmar och 30 minuter, vilket gör att den anställde jobbar in tid som senare blir arbetsbefriad, så kallade fridagar eller sjövederlagsdagar. Det innebär att man i regel är anställd några dagar till efter det att man klivit av båten efter ett arbetspass. Dessa ska också redovisas på tidrapporterna.

 • Att frivilligt ta ut kontant vederlag kan innebära att man blir avstängd

  För dig som jobbar på sjön enligt 1:1-principen omvandlas delar av din ordinarie arbetstid till vederlag. Vid anställningens slut kan vederlaget antingen tas ut kontant eller läggas ut som anställd tid för att på så sätt förlänga anställningen.

  Uttag av kontant vederlag kan likställas med att tacka nej till fortsatt arbete.

  Den som väljer att ta ut kontant vederlag kan alltså riskera att bli avstängd från rätt till ersättning eftersom man i lagen om arbetslöshetsförsäkring säger att den som självmant tackar nej till fortsatt arbete ska stängas av från rätt till ersättning.

  När det gäller kontant vederlag finns det dock skillnader i hur vederlaget har tjänats in och det påverkar hur vi bedömer det.

  Inte risk för avstängning

  Du som tar ut kontant vederlag som inte har omvandlats från ordinarie arbetstid riskerar inte att bli avstängd från rätt till ersättning.

  Med detta menar vi om du tar ut vederlag för tid som är omvandlat från exempelvis:

  * övertid
  * mertidsschema
  * surrningsersättning
  * olika tillägg
  * sjukdom eller kurs på ledig tid.

  Risk för avstängning

  Du som tar ut kontant vederlag som är intjänat från ordinarie arbetstid och sedan är omvandlat till vederlag, riskerar att stängas av från rätt till ersättning.

  Detta kan alltså uppstå om man avslutar en anställning direkt efter arbetad tid ombord och sedan tar ut den omvandlade tid som man har tjänat in som kontant utbetalt vederlag.

  Antalet avstängningsdagar följer en trappa

  Hur länge man stängs av från ersättning beror inte på hur många dagar man tar ut i kontant vederlag. Avstängningsdagarna följer en trappa.

  Den första gången man tar ut vederlaget kontant stängs ersättningen av i fem dagar, den andra gången det inträffar stängs den av i tio dagar och den tredje gången det inträffar stängs ersättningen av i 45 dagar.

  Inträffar det en fjärde gång har man inte rätt till ersättning överhuvudtaget förrän man på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor (minst sex månader med arbete).

Söka och få jobb utomlands

 • Du kan ha rätt att söka arbete inom EU/EES och Schweiz under tre månader med ersättning från oss på a-kassan. Det är IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som fattar beslut om detta. Beslutet kallas U2.

  Villkoren för att ta med ersättningen vid arbetssökande är att:

  • Du tänker söka arbete i annat land i EU/EES eller i Schweiz.
  • Du före din avresa ska varit helt arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den svenska Arbetsförmedlingen under minst fyra veckor efter att du blev arbetslös. IAF kan ge dispens från delar av denna period under vissa förutsättningar, till exempel om du följer med din make eller maka eller partner som ska arbeta i en annan medlemsstat. Uppgifterna ska i så fall styrkas.
  • Du har rätt till ersättning från a-kassan. Har vi på a-kassan inte beslutat om din rätt till ersättning kan inte IAF handlägga din ansökan om intyg U2.
  • Du inte kan beviljas intyg U2 om du är avstängd från rätten till ersättning vid din avresa.
  • Du har ansökt om intyg U2 innan du reser. Om du tidigare har haft intyg U2 eller intyg E 303 ska du ha arbetat sedan dess för att kunna få ett nytt intyg, du ska vara medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz, statslös enligt New Yorkkonventionen, flykting enligt Genèvekonventionen eller medborgare i ett land utanför EU/EES-området eller Schweiz.

  Ersättning under sökanderesa

  För att du ska undvika glapp i din ersättning är det viktigt att du anmäler dig hos arbetsförmedlingen i landet där du söker arbete inom sju dagar från den dag som du angivit som avresedag från Sverige.

  När du är på en sökanderesa med ett intyg U2 är det vi som betalar ut din ersättning. Därför ska du fortsätta att skicka dina tidrapporter till oss. Vi behöver intyg U009 från arbetsförmedlingen i sökandelandet för att vi ska kunna betala ut din ersättning. Intyget ska styrka att du har anmält dig som arbetssökande där.

  Ersättning efter sökanderesa

  Om du återvänder till Sverige inom tre månader har du rätt att fortsätta på din tidigare ersättningsperiod. Det är viktigt att du kommer innan dessa tre månader passerat. Om du kommer för sent, kan det innebära att du inte längre har rätt till ersättning.

  Arbete under sökanderesa

  Om du får arbete under tiden du är borta, är huvudregeln att du är arbetslöshetsförsäkrad i det nya landet. Därmed omfattas du av arbetslandets lagstiftning när det gäller ersättning.

  Du förlorar inte rätten till ersättning om du får ett arbete under tiden som du är på sökanderesa och sedan förlorar det och därför kommer tillbaka till Sverige efter att de tre månaderna har passerat.

  Läs mer

 • Om du har fått ett arbete utomlands är det viktigt att du tar reda på var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad innan du börjar arbeta.

  I de allra flesta fall ska du tillhöra arbetslandets försäkring och söka utträde från oss när du börjar jobba inom EU/EES och i Schweiz.

  Regelverket som styr var du ska vara försäkrad fastställs i EU-förordningen 883/04. Regelverket gäller inte bara arbetslöshetsförsäkringen utan hela det sociala trygghetssystemet i respektive land.

  Ta reda på vad som gäller för dig

  Huvudregeln är att du ska du vara försäkrad i arbetslandet, men i vissa undantagsfall ska du vara försäkrad i Sverige fast du arbetar i ett annat medlemsland. Ett exempel på ett undantag är när din arbetsgivare skickar ut dig på arbete i ett annat land. Ta därför reda på vad som gäller just för dig innan du reser.

  Tänk också på att du inte kan vara försäkrad mot arbetslöshet i två länder samtidigt. När du börjar arbeta i ett annat EU/EES-land är det viktigt att du ser till att du från början omfattas av landets försäkring.

  Du ansöker på nytt om medlemskap hos oss om du flyttar hem till Sverige eller om anställningen upphör.

  Gränsarbetare försäkras i arbetslandet

  Du anses vara gränsarbetare om du arbetar i ett EU/EES-land men bor i ett annat och återvänder till bosättningslandet åtminstone en gång per vecka. Då ska du vara försäkrad i det land där du arbetar.

  Om du som gränsarbetare blir delvis eller periodvis arbetslös ska du söka ersättning i det land där du arbetar. Om du däremot blir helt arbetslös ska du anmäla dig hos Arbetsförmedlingen i Sverige och söka ersättning här.

  För att försäkringsperioden ska bli sammanhängande när du söker ersättning i Sverige måste du  ansöka om medlemskap i den a-kassa som har ett verksamhetsområde som motsvarar den sysselsättning som du hade i det andra landet direkt efter att du blivit arbetslös. Du har rätt till medlemskap utan att först behöva arbeta här hemma när du anses vara en helt arbetslös gränsarbetare som är bosatt i landet.

  Oäkta gränsarbetare försäkras i arbetslandet

  Du kan räknas som en så kallad oäkta gränsarbetare när du bor i ett EU/EES-land och arbetar i ett annat men återvänder till bosättningslandet (Sverige) mer sällan än en gång per vecka. Detta kan till exempel gälla dig som haft din familj kvar i Sverige eller dig som haft en säsongsanställning.

  Som oäkta gränsarbetare ska du, liksom gränsarbetaren, vara försäkrad mot arbetslöshet i det land du arbetar i. Men om du blir helt arbetslös kan du välja att söka arbete i bosättningslandet (Sverige) och ansöka om medlemskap i en svensk a-kassa, eller att söka arbete i landet där du arbetat. Om du väljer det senare prövas också din rätt till ersättning där.

  För att försäkringsperioden ska bli sammanhängande när du väljer att söka ersättning i Sverige måste du ansöka om medlemskap i den a-kassa som har ett verksamhetsområde som motsvarar den sysselsättning som du hade i det andra landet direkt efter att du blivit arbetslös. Du har rätt till medlemskap utan att först behöva arbeta här hemma när du anses vara helt arbetslös och bosatt i landet.

  "Femårsregeln" - en nordisk överenskommelse

  Femårsregeln gäller för dig om du har varit försäkrad i Sverige tidigare. Efter det att du lämnat den svenska försäkringen ska du ha arbetat i ett annat nordiskt land. Du måste komma tillbaka till Sverige från ett nordiskt land inom fem år. Vill du bli medlem hos oss igen måste du ansöka om medlemskap hos oss inom åtta veckor från det att du lämnade det andra nordiska landets försäkring.

  Försäkring i Sverige

  Om du ska arbeta i ett annat medlemsland men vara försäkrad i Sverige fortsätter du att vara medlem hos oss. Du behöver intyg A1 eller E101 från Försäkringskassan för att vara säker på att du ska omfattas av svensk försäkring under tiden du arbetar utomlands.

  Att det är Försäkringskassan du ska vända dig till beror på att beslut om vilket lands försäkring som gäller inte bara berör arbetslöshetsförsäkring, utan hela det svenska trygghetssystemet. I Sverige är det Försäkringskassan som är behörig institution att fatta beslut om undantag från huvudregeln.

  Försäkring utomlands

  I de flesta länder inom EU blir du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad när du börjar arbeta. I till exempel Danmark är det annorlunda. Där måste du själv ansluta dig till en a-kassa. Se till att bli försäkrad mot arbetslöshet från första arbetsdagen för att vara obrutet försäkrad under tiden du arbetar utomlands.

  Obruten försäkring

  För att ha rätt till inkomstbasera erdsättning i Sverige ska du ha varit försäkrad mot arbetslöshet i minst tolv månader utan avbrott. Under vissa förutsättningar har du rätt att lägga samman perioder som du har arbetat och varit försäkrad i andra länder inom EU/EES (eller Schweiz) med månader som du varit medlem hos oss.

  För att vara obrutet försäkrad bör du därför se till att kvarstå som medlem månaden ut i den månad som du börjar att arbeta i den andra medlemsstaten förutsatt att du inte börjar arbeta den första i en kalendermånad.

  Normala villkor när du är hemma igen

  Om du inte har något arbete som väntar på dig när du kommer hem efter att ha jobbat i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och du behöver ansöka om ersättning gäller normala villkor för dig. För att ha rätt tillinkomstbaserad ersättning måste du uppfylla både ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor.

  Kontakta oss

  Tveka inte att kontakta oss när du planerar att åka utomlands eller när du är på väg tillbaka, för att få reda på vad som gäller i just ditt fall. 

  Läs mer

 • Genom EU-förordningarna får du som flyttar mellan länderna eller som bor och arbetar i skilda länder ett skydd om du blir arbetslös.

  Sedan den 1 maj 2010 gäller en EU-förordning, 883/2004 och tillämpningsförordning (987/2009), om samordning av medlemsländernas regler på det sociala området. Bestämmelserna omfattar även arbetslöshetsförsäkringen.

  Förordningen tillämpas sedan den 1 april 2012 också av Schweiz och från och med 1 juni 2012 även EES-länderna Norge, Island och Lichtenstein.

  För personer som inte är EU/EES-medborgare eller schweiziska medborgare ska de tidigare förordningarna fortfarande tillämpas.

  Genom EU-förordningarna får personer som flyttar mellan länderna, eller som bor och arbetar i skilda länder, ett skydd om de blir arbetslösa som de inte skulle ha haft om enbart nationella regler hade tillämpats.

  EU-förordningarna innehåller bland annat bestämmelser om:

  Möjligheten att söka arbete i ett annat land med ersättning från a-kassan från hemlandet.

  Möjligheten att åberopa kvalifikationsperioder från andra länder för rätt till ersättning.

  Vilket lands lag som ska tillämpas för arbetstagare som rör sig över gränserna. Gränsarbetares rätt till ersättning, till exempel att ansökan om ersättning ska lämnas in i bosättningslandet.

  För rätt till ersättning från den svenska arbetslöshetsförsäkringen krävs att en arbetssökande uppfyller villkoren prövade enligt svensk lag. EU-förordningarna omfattar både inkomstbortfallsförsäkringen och grundförsäkringen.

 • Det finns vissa undantag från huvudregeln att du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i arbetslandet. Det är Försäkringskassan som fattar beslut om undantag.

  Huvudregeln är att du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i arbetslandet. Trots det finns det undantag från regeln, till exempel om du arbetar som utsänd eller sjöman eller om du arbetar i flera länder.

  Utsänd

  Att arbeta som utsänd innebär att du under en given tidsperiod får ett uppdrag i ett annat land inom EU/EES eller Schweiz för ett svenskt företags räkning. Tiden du arbetar utomlands jämställs med arbetad tid i Sverige och därför ska du inte avsluta ditt medlemskap hos oss utan kvarstå som medlem under tiden du jobbar utomlands. För att bekräfta att du varit utsänd behöver du beslut/intyg A1 från Försäkringskassan.

  Sjöman

  Om du arbetar på en båt som är flaggad inom EU ska du som regel tillhöra det landets försäkring, det vill säga om båten du arbetar på exempelvis är Danskflaggad ska du vara försäkrad mot arbetslöshet i Danmark. Om du arbetar på ett fartyg i Sverige ska du vara försäkrad i Sverige.

  Arbete i flera länder

  Normalt sett ska du vara arbetslöshetsförsäkrad i en medlemsstat i taget. Om du arbetar i flera länder kan du behöva ett beslut från Försäkringskassan där de beslutar om vilket lands försäkring du ska tillhöra. Det beslutet/intyget heter A1.

Fylla i tidrapporter

 • På Mina sidor ansöker du om arbetslöshetsersättning genom att fylla i och signera (och därmed skicka in) en tidrapport.

  På tidrapporten ska du fylla i dina uppgifter om arbetslöshet, sjukdom, arbete med mera för alla veckodagar, även lördag och söndag.

  När ska du skicka in din tidrapport?

  Du kan tidigast skicka in en tidrapport på söndagen för innevarande vecka. Om du skickar in din tidrapport före midnatt på en måndag betalar vi generellt ut din ersättning redan på torsdagen samma vecka. Detta kan dock förändras i veckor som innehåller röda dagar.

  Vänta inte med att skicka in din första tidrapport

  Vänta inte med att skicka in din första tidrapport eftersom det är din ansökan om arbetslöshetsersättning. Vi kan inte fatta beslut i ditt ärende innan vi fått in den.

  Hur ofta vill du skicka in din tidrapport?

  När du väl har fyllt i och skickat in din första tidrapport kan du välja hur ofta du vill skicka in dem fortsättningsvis: varje vecka, varannan, var tredje eller var fjärde? Du avgör vad som passar dig bäst.

  Det är bra att veta att vi inte godkänner tidrapporter som är äldre än nio månader.

  Om du har fyllt i din tidrapport på måndagen kan du få din ersättning insatt på ditt konto redan på torsdagen samma vecka. Detta gäller endast för dig som har fått ersättning beviljad och som tidrapporterar på Mina sidor.

 • Så fyller du din tidrapport:

  • Hela veckan ska vara ifylld, även lördag och söndag.
  • Du får inte skicka in din tidrapport innan tiden som rapporten avser har passerat.
  • Har du varit sjuk, haft föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning är det viktigt att du fyller i det.
  • Är det någon dag du inte kan söka och ta arbete är det viktigt att du fyller i det. Kryssa i rutan "Kan inte ta arbete" på din tidrapport.
  • Om du arbetar deltid och anställningens omfattning är fast (en viss procent av heltid) ska du alltid fylla i den procentsats som du är anställd på, till exempel 50 procent, längst ner på tidrapporten. Du kan fylla i mellan 1-100 procent. Den tid som du arbetar utöver din fasta arbetstid fyller du i som timmar på respektive dag.
  • Har du en behovsanställning/timanställning rapporterar du det  som arbetade timmar.
  • Ingår betald jourtid i din anställning ska jourtiden alltid fyllas i som arbetad tid. Även sovande jour ska redovisas. Under jourtiden står du till arbetsgivarens förfogande och anses därför inte vara arbetslös. All jourtid ska fyllas i, men det går inte att fylla i fler än 15,5 timmar arbete på en och samma dag. Har du arbetat fler timmar fyller du i resterande tid på en annan dag i samma vecka.
  • Om du har aktivitetsstöd från Försäkringskassan fyller du i denna/dessa dagar som dagar då du inte kan ta arbete på din tidrapport.
  • Om du påbörjar ett arbete (heltid, deltid eller timanställning) under samma vecka som du fyller i din tidrapport är det viktigt att du ändå fyller i hela rapporten, även lördag och söndag. Fyll bara i arbete på lördag och söndag om du faktiskt har arbetat dessa dagar - annars anger du arbetslös.
 • Föräldrapenning ska redovisas på tidrapporten. Även om föräldrapenning på helgen inte påverkar din ersättningsrätt måste den ändå redovisas så att dina uppgifter hos oss och Försäkringskassan stämmer överens.

  Om du behöver ta ut föräldrapenning under en pågående period med ersättning från oss på a-kassan ska du fylla i det på dina tidrapporter. Det gäller även för lördagar och söndagar och oavsett om du har föräldrapenning med sjukpenningnivå eller lägstanivå.

  I det fall du har ¾ sjuk- eller föräldrapenning ska du använda dig av rutorna för ½ och ¼ sjuk/föräldrapenning. 

  Om du tar ut föräldrapenning fem vardagar per vecka räknas du som föräldraledig på heltid.

 • För dig som har konstnärligt arbete gäller speciella regler när du fyller i din tidrapport.

  Med konstnärligt arbete menas arbete som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete.

  För varje vecka som du har utfört konstnärligt arbete ska du summera bruttolönen för den aktuella veckan. Den sammanlagda bruttolönen divideras med 185 och du får då fram det antal timmar som ska redovisas på tidrapporten. Ett brutet tal avrundas till närmaste hel- eller halvtimme.

  Exempel: Under en vecka har du för två framträdanden fått 3 000 kronor i bruttogage.

  3000/185=16,22

  Du fyller i 16 timmars arbete för dessa båda framträdanden.

  Om det timtal du kommer fram till medför att det sammanlagda antalet arbetade timmar under en vecka överstiger 40 ska du föra över överskjutande antal timmar till veckan därpå.

  Om även den andra veckans sammanlagda antal timmar överstiger 40 får dessa timmar redovisas nästföljande vecka.

  Om inkomsten för en dags arbete understiger 1 480 kronor ska den faktiskt arbetade tiden fyllas i.

 • Om betald jourtid ingår i din anställning ska jourtiden alltid fyllas i som arbetad tid på tidrapporterna. Även sovande jour ska redovisas.

  Under jourtiden står du till arbetsgivarens förfogande för att kunna utföra en arbetsinsats om behov uppstår och anses inte vara arbetslös. All jourtid ska fyllas i på tidrapporterna.

 • För att du som arbetar med schemalagd arbetstid/fastställd omfattning av anställningen och samtidigt får ersättning från oss ska få rätt ersättning krävs det att du tidrapporterar på rätt sätt.

  Om du får/har ett arbete där arbetets omfattning alltid är det samma (när du är anställd ett visst antal procent av en heltidstjänst) ska du fylla i "Anställningens omfattning". Har du arbetat mer än din deltid ska du fylla i extratimmarna på rätt dag eller om du gjort något annat under vecka ska du fylla i det. Annars räcker det att skriva in anställningens omfattning.

  Det viktiga är att din ifyllda arbetstid är lika med den arbetstid som senare redovisas på arbetsgivarintyget. Detta är viktigt för att du inte ska riskera att bli återbetalningsskyldig.

  Vi kan hjälpa dig med uträkning

  Om du har en anställning där din arbetsgivare stämmer av mertid/fyllnadstid vid ett senare tillfälle och du inte har vetskap om den tiden förrän avstämningen är gjord, ska du fylla i din procentsats. När du sedan vet hur många mertidstimmar/fyllnadstimmar du får betalt för ska du meddela oss det. Vi kan hjälpa dig att räkna ut hur du ska fylla i dessa timmar på dina tidrapporter.

  Exempel: För perioden april till juni redovisas 39 timmars mertid i juni månad. Eftersom vi inte vet när dessa timmar faktiskt är arbetade delar vi dem med antalet veckor under perioden, i det här fallet 13 veckor, vilket ger oss tre timmar per vecka. Dessa tre timmar ska då fyllas i på varje vecka under perioden april till juni.

  Om du däremot en timanställning och du har något som kallas timbank där inarbetade extratimmar fylls på, är det viktigt att du tar upp dessa timmar de dagar när du faktiskt utför dem.

 • För dig som är arbetssökande går det bra att resa bort och ta lediga dagar. Ange "Kan inte ta arbete" på dina tidrapporter.

  Tidrapportens ruta för semester är till för dig som tar semester från en deltidsanställning.

  När du är arbetslös är förutsättningen för att du ska ha rätt till ersättning att du vill och kan ta arbete. Vill du resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag innebär det att du inte har rätt till ersättning för den tiden. Ange "Kan inte ta arbete" på dina tidrapporter för de dagar som du inte står till arbetsmarknadens förfogande.

  Semesterdagar är alltid hela dagar

  Om du har ett deltidsarbete har du rätt att vara ledig för semester. Det kan också vara så att du måste ta ut ledighet i semester fastän du kanske hellre skulle vilja arbeta, till exempel om arbetsplatsen stänger för semester. Semesterdagar är alltid hela dagar.

  Skulle du ta semesterledigt en enstaka dag räknas det som om du har semester hela dagen även om du i vanliga fall skulle ha arbetat mindre än åtta timmar den aktuella dagen.

  Alla dagar ska fyllas i 

  Vid längre semesterledighet räknas även arbetslösa dagar som semesterdagar om de ligger mellan dagar som du är semesterledig. 

  Du som normalt får ersättning någon eller några dagar per vecka har inte rätt till någon ersättning alls för vecka eller veckor där du tar ut hela veckoarbetstiden som semester. På dina tidrapporter ska du fylla i semester på alla dagar hela semesterperioden.

  Exempel: Du som vanligtvis arbetar måndag, tisdag och fredag och tar semester dessa dagar har inte heller rätt till ersättning för onsdag och torsdag. På din tidrapport ska du kryssa semester hela veckan. 

  Du som har din veckoarbetstid förlagd till fem dagar per vecka för att sedan vara arbetsfri i fem dagar har inte heller rätt till ersättning under den vecka eller de mellanliggande veckor som du har semester. Om du skulle ha arbetat vecka 28, 30 och 32 om det inte hade varit för semesterledigheten ska du fylla i semester för alla dagar under veckorna 28, 29, 30, 31 och 32.

 • Du måste fylla i både sjukdom och föräldrapenning på dina tidrapporter. 

  Sjukdom och föräldrapenning ska fyllas i på din tidrapport - även på lördagar och söndagar. Om du klickar på Sjuk/FP i din tidrapport får du välja omfattning per dag.

  I det fall du har ¾ sjuk ska du använda dig av rutorna för ½ och ¼ sjuk/föräldrapenning

 • Det är viktigt att du som arbetar extra samtidigt som du får ersättning redovisar den arbetade tiden på rätt sätt.

  Om du varit heltidsarbetslös och får ett deltidsarbete måste du anmäla det till oss med en gång så att du får veta hur det påverkar din ersättning. Du ska också skicka oss ett anställningsbevis och kryssa i rutan för att du påbörjat en anställning på din tidrapport.

  Timanställning

  När du har en timanställning ska du fylla i exakt det antal timmar du arbetar, dag för dag, på dina tidrapporter. Även arbete som du utför på kvällar och helger måste tas med.

  Om du exempelvis arbetar 20 timmar under ett dygn ska du fylla i 20 arbetade timmar på din tidrapport. För dig som fyller i på papperskort innebär det att du måste markera arbete över flera dagar inom veckan trots att du bara har arbetat över ett dygn.

  Deltidsarbete

  Du som arbetar deltid med fast arbetstid och månadslön ska inte redovisa arbetet timme för timme. Du ska i stället fylla i det antal procent du arbetar på tidrapporten.

  Arbetar du till exempel 75 procent så är det 75 procent du ska fylla i.

  Om du har jobbat över eller jobbat extra ska du fylla i det som timmar utöver din fasta arbetstid.

  Har du ett ojämnt schema och exempelvis arbetar heltid en vecka och är ledig nästa vecka ska du ändå fylla i din fastställda arbetstid på tidrapporten varje vecka.

  Tillfällig anställning på heltid

  Har du en tillfällig anställning på heltid ska du avanmäla dig på Arbetsförmedlingen. Då behöver du inte tidrapportera.

  Om din tillfälliga anställning på heltid börjar mitt i en vecka ska du fylla i åtta timmar arbete från och med den veckodag du börjar arbeta. På lördag och söndag fyller du i arbetslös om du inte har jobbat dessa dagar. Har du jobbat så fyller du i antalet timmar som du arbetat.

  Efter första arbetsveckan behöver du inte längre rapportera någon tid.

  Ideellt arbete i kombination med arbetslöshet

  Om du arbetar ideellt i en förening utan vinstintresse hindrar det inte dig från att få ersättning om du är berättigad till det. Skulle ditt engagemang hindra dig från att ta arbete ska du fylla i "Kan inte ta arbete" på dina tidrapporter vid de tillfällen det gäller. Får du ersättning för det arbete du gör ska du fylla i de timmar du arbetar som arbete på tidrapporten.

  Uppdragstagare

  Arbetar du på uppdrag måste vi bedöma om dina uppdrag mest liknar tillfälliga anställningar eller egen verksamhet. Hör av dig till oss om det är aktuellt.

   

Skynda dig att meddela oss!

För att vi ska kunna fatta beslut om och betala ut rätt ersättning till dig är det viktigt att du ger oss den information vi behöver. Därför måste du meddela oss inom 14 dagar om din situation skulle förändras.

Förändringar som du ska meddela oss om kan exempelvis vara att du får ett jobb, startar eget företag, ska börja studera, har blivit sjuk, fått ett förtroendeuppdrag i en styrelse eller börjat ta ut pension.