Villkor och regler

Här kan du läsa allmän information om a-kassans regler och villkor. Har du en specifik fråga om just ditt ärende är du välkommen att kontakta oss.

Välj kategori

När du ansöker om ersättning

 • En av förutsättningarna för att kunna få ersättning är att du uppfyller ett arbetsvillkor. Det gör du om du under tolv månader direkt före din arbetslöshet har:

  • arbetat 60 timmar per månad under sex olika månader eller
  • arbetat totalt 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar per månad.

  Det räknas också som arbete om du har haft:

  • Betald semester
  • Avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd
  • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)
  • Anställning inom Samhall
  • Anställning med lönebidrag
  • Nystartsjobb
  • Statlig lönegaranti vid konkurs
  • Förtroendeuppdrag
  • Om det behövs för att arbetsvillkoret ska uppfyllas, kan även upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas som arbete.
 • Har du fått ett avgångsvederlag ska det ingå i beräkningen av din ersättning. Vi räknar om vederlaget till arbetad tid.

  För att vi ska kunna göra den beräkningen behöver du skicka in avtalet om avgångsvederlag till oss så snart som möjligt. Vi behöver även arbetsgivarintyget för att kunna räkna ut din ersättning.

  Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

  Under tiden som avgångsvederlaget varar kan du inte få ersättning från oss. För att skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är det ändå viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

 • Ett av villkoren för att ha rätt till ersättning från a-kassan är att du måste kunna ta arbete minst 17 timmar per vecka. Under den tiden får det inte finnas något som hindrar dig från att ta ett arbete som erbjuds. Din möjlighet att ta arbete får inte heller vara begränsad till endast vissa veckodagar eller tider på dagen.

  Om du har barn innebär det att du med kort varsel måste kunna ordna så att någon kan ta hand om barnen när du får ett arbete. Det spelar ingen roll om du har privat eller kommunal barnomsorg. Det går också bra om det exempelvis är far- eller morföräldrar som ansvarar för omsorgen.

 • Om du själv säger upp dig från ditt arbete eller på annat sätt orsakar att du blir uppsagd, riskerar du att bli avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar. Funderar du på att säga upp dig? Kontakta oss först så att vi kan berätta mer om vad som gäller i just ditt fall.

  Giltig anledning

  För att inte bli avstängd från ersättning måste du ha haft starka skäl till att säga upp dig. Det kan till exempel handla om att du inte fått ut din lön eller att arbetet varit olämpligt av hälsoskäl. Däremot ska egen uppsägning vara en sista utväg och du måste först ha försökt lösa problemen innan du slutade arbetet.

  För att vi ska kunna bedöma om du haft någon giltig anledning, ska du fylla i formuläret "Frågor om varför du sagt upp dig från din anställning" på Mina sidor. Där laddar du även upp eventuella intyg som styrker dina skäl.

  Hälsoskäl

  Har du sagt upp dig på grund av hälsoskäl behöver du skicka in läkarintyg som styrker skälen. Intyget måste vara utfärdat innan din anställning upphörde och det måste framgå av intyget att läkaren anser att arbetet är olämpligt för dig. Du måste också kunna visa oss intyg på att din arbetsgivare sett över möjligheten till omplacering innan din anställning avslutades.

  Om du orsakat din uppsägning

  Du kan även bli avstängd från ersättning om din arbetsgivare sagt upp dig på grund av att du misskött ditt arbete.

  Tidrapportera under din avstängning

  Har du blivit avstängd från ersättning måste du vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och fortsätta skicka in tidrapporter till oss, för att dina avstängningsdagar ska räknas av.

  Avstängd för tredje gången

  Har du blivit avstängd från ersättning två gånger på grund av att du själv har orsakat din arbetslöshet och gör det en tredje gång inom samma ersättningsperiod, har du inte längre rätt till ersättning. För att du ska kunna få ersättning igen måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor.

 • Du anses vara företagare om du bedriver egen företagsverksamhet som du utför arbete i och har väsentligt inflytande över.

  Vem som anses vara företagare är kopplat till det skatterättsliga begreppet av verksamhet, som innebär att verksamheten bedrivs yrkesmässigt, självständigt och i vinstsyfte.

  När är en företagare arbetslös?

  Ersättning från a-kassan ska ge ekonomiskt stöd till den som är ofrivilligt arbetslös. Ersättningen ska däremot inte vara inkomstutfyllnad i företag med dålig lönsamhet eller fungera som stöd för att bygga upp ett företag.

  För att vi ska kunna anse att en företagare är arbetslös får det inte bedrivas någon verksamhet i företaget. Det innebär att varken du eller någon annan får utföra några åtgärder i företaget. Om du överlåter ditt företag men arbetar kvar eller har kvar ditt inflytande i verksamheten, ser vi dig fortfarande som företagare och inte som arbetslös.

  Om du återupptar verksamheten har du inte längre rätt till ersättning. Har du fått ersättning under ett tillfälligt uppehåll och sedan återupptar verksamhet, kan vi inte bevilja dig ersättning igen inom fem år från det att verksamheten återupptogs. Om företaget däremot upphör helt kan det vara möjlighet att du har rätt till ersättning tidigare.

  Så här räknar vi ut ersättningen

  Vi utgår ifrån den inkomst du haft i företaget och tittar vanligtvis på företagets senaste slutliga skattebesked från Skatteverket. Om det är mer förmånligt för dig, utgår vi istället ifrån ett genomsnitt av inkomsten från företaget för de två åren före det senaste slutliga skattebeskedet.

  Om det inte finns något slutligt skattebesked när du ansöker om ersättning, räknar vi fram en preliminär genomsnittlig inkomst i väntan på skattebeskedet. Har du haft ditt företag kortare tid än 24 månader, kan vi i vissa fall även titta på anställning du haft året innan företaget startades när vi beräknar din ersättning.

  Företag som extraarbete

  Om du drivit ett eget företag vid sidan av ett heltidsarbete under minst tolv månader finns det möjlighet att få företaget godkänt som ett extraarbete. Extraarbetet får dock inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete. 

  För att vi ska kunna pröva om ditt företag kan godkännas som extraarbete, behöver du skicka in vissa intyg till oss. Kontakta oss om detta skulle vara aktuellt för dig.

  Här kan du läsa mer om godkänt extraarbete.

  Företagare på deltid kombinerat med en deltidsanställning

  Har du varit anställd på deltid och samtidigt bedrivit egen verksamhet kan du ha rätt till ersättning om du blir arbetslös från din deltidsanställning.

  Då krävs det att:

  • Du haft en anställning som omfattar minst 17 timmar per vecka och att du jämsides har arbetat i verksamheten under minst sex månader i en omfattning av högst tio timmar per vecka och
  • att din inkomst inte varit högre än tre gånger den högsta ersättningen per dag per vecka, som för närvarande är 3 600 kronor per vecka.

  När du tidrapporterar ska du ange tid som du arbetar i verksamheten som arbetad tid. Om verksamheten utökas under tiden du är arbetslös anses du vara företagare och har därmed inte rätt till fortsatt ersättning.

  Uppdragstagare

  Arbetar du på uppdrag måste vi göra en bedömning för att avgöra om dina uppdrag mest liknar tillfälliga anställningar, eller om de mer liknar egen verksamhet. Beroende på vad vi kommer fram till, kan din rätt till ersättning se olika ut. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om du arbetar på uppdrag.

  Hobbyverksamhet

  Har du ett fritidsintresse som du tycker är en hobby och som du har inkomster från? Enligt våra regler kan din hobby ses som näringsverksamhet, därför måste vi alltid utreda vad som gäller för dig.

  Om vi gör bedömningen att din hobby är en näringsverksamhet betraktas du som företagare, vilket påverkar din rätt till ersättning från oss.

  Kontakta oss om du har frågor kring hobbyverksamhet.

  Vilande verksamhet

  Driver du eget företag har du möjlighet att lägga verksamheten vilande för att kunna få ersättning från a-kassan. Är ni flera delägare i företaget behöver samtliga ägare pausa verksamheten.

  Att verksamheten är vilande innebär att ingen får vidta några åtgärder i företaget. Däremot finns det några undantag från denna regel som handlar om information på webbplats samt kund- och leverantörskontakter.

  Uppdatera webbplats och sociala medier

  Syftet med de tillfälliga reglerna är att en företagare ska kunna uppdatera webbplats/sociala medier i en begränsad omfattning under tiden verksamheten är vilande. Förutsättningen är att åtgärderna endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

  Du får uppdatera med följande:

  • Information om att det inte bedrivs någon verksamhet.
  • Information om när verksamheten kan komma att återupptas.
  • Kontaktinformation för att kunna ha viss begränsad kund- eller leverantörkontakt.

  Åtgärder som inte är tillåtna

  • Det är inte tillåtet att justera priser, lägga upp erbjudanden eller på annat sätt marknadsföra verksamheten.
  • Du får inte heller göra en uppdatering som möjliggör beställning av varor eller tjänster.

  Kontakt med kunder och leverantörer

  Du får inte kontakta nya kunder eller leverantörer men du får lägga begränsad tid på att behålla/underhålla de kontakter som redan finns. Begränsad tid innebär i praktiken att du kan kontakta tidigare kunder och/eller leverantörer och informera om att det för närvarande inte bedrivs någon verksamhet men att du avser att återuppta den framöver och om möjligt ange när.

  Att informera om vad en vara och tjänst skulle kosta kan också godkännas.

  Om kontakten leder till ett faktiskt uppdrag eller tjänst är företaget att betrakta som vilande till dess du faktiskt arbetar med uppdraget eller tjänsten.

  Du kan lägga företaget vilade flera gånger

  Det är möjligt att söka ersättning vid vilande verksamhet flera gånger. Däremot får du inte deltidsarbeta i den egna verksamheten.

  Vi behöver uppgifter


  Vilka uppgifter vi behöver från just dig kan variera beroende på vilken form av företag du har haft och vad som har hänt med företaget. Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta reda på vad som gäller för dig.

 • Har du förtroendeuppdrag som enligt lag ger dig rätt till ledighet från jobbet? Då ska du informera oss om vilket eller vilka uppdrag du har. Tiden som du lägger ner på sådana uppdrag betraktas som arbete.

  Följande förtroendeuppdrag räknas som arbete:

  • nämndeman
  • riksdagsledamot
  • förtroendevald i kommun och landsting
  • fackligt förtroendevalda och skyddsombud

  Om du har något av dessa förtroendeuppdrag kan det ligga till grund för ett arbetsvillkor. Är du arbetslös men har kvar ditt förtroendeuppdrag ska du därför fylla i uppdraget som arbete på dina tidrapporter.

  Andra förtroendeuppdrag

  Förtroendeuppdrag som vi inte har räknat upp här är inte att betrakta som arbete. Sådana uppdrag ska du därför inte fylla i som arbete på dina tidrapporter. Om du däremot är förhindrad att söka och ta arbete på grund av ett sådant uppdrag, ska du fylla i förhinder när du tidrapporterar.

 • Föräldraledig före arbetslösheten

  Föräldraledighet är så kallad överhoppningsbar tid. Om du varit föräldraledig under de senaste tolv månaderna före din arbetslöshet, tittar vi på det arbete du hade före din föräldraledighet när vi räknar ut din ersättning. Detta gäller om du varit helt föräldraledig med eller utan föräldrapenning, med barn yngre än två år. Det gäller också om du varit helt föräldraledig med föräldrapenning för barn äldre än två år.

  Däremot är en månad med föräldraledighet på deltid inte överhoppningsbar, om du samtidigt har arbetat så mycket att månaden kan ingå i ett arbetsvillkor.

  Föräldraledig under tiden du får ersättning

  Om du behöver ta ut föräldrapenning under en pågående period med ersättning från a-kassan, fyller du i föräldraledigheten på dina tidrapporter.

  Om du vill göra ett uppehåll i din arbetslöshet för att vara föräldraledig, kan du lägga din ersättning från a-kassan vilande till dess att du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen igen. Då fortsätter du på den ersättningsperiod och ersättningsnivå du hade innan du påbörjade föräldraledigheten.

  Intyg från Försäkringskassan

  I vissa fall kan vi behöva uppgifter från dig om vilka perioder du har fått föräldrapenning från Försäkringskassan. Då behöver du kontakta dem för att få ett intyg som innehåller de uppgifterna.

 • För att att komma fram till din ersättningsnivå tittar vi på hur mycket du arbetade innan arbetslösheten. Det gör vi för att räkna ut din genomsnittliga arbetstid per vecka.

  Den genomsnittliga arbetstiden är det antal timmar du får ersättning för per vecka om du är helt arbetslös. Ersättningsnivån påverkas av den genomsnittliga arbetstiden även för dig som får grundersättning.

  Uppgifterna finns i arbetsgivarintyget

  För att få fram din genomsnittliga arbetstid utgår vi ifrån de uppgifter som finns i ditt arbetsgivarintyg. Vi tar då fram ett genomsnitt för tid som du arbetat 13 månader före arbetslösheten. Ibland räknar vi även med exempelvis sjuk- och föräldrapenning som arbetad tid.

 • Har du haft ett extraarbete vid sidan av ditt heltidsarbete innan arbetslösheten, finns möjligheten att få det arbetet godkänt så att det inte påverkar din ersättning.

  Dessa är villkoren

  ARBETE I TOLV MÅNADER

  För att vi ska kunna godkänna ditt extraarbete måste du ha varit anställd och arbetat i extraarbetet i minst tolv månader samtidigt som du arbetat heltid i din huvudsyssla. Extraarbetet får inte hindra dig från att ta ett nytt heltidsarbete.

  INKOMSTGRÄNS

  Inkomsten från ett godkänt extraarbete får inte vara större än 3 060 kronor per vecka.

  OM DU ARBETAR MER

  Om du börjar arbeta mer än tidigare i ditt extraarbete under tiden du får ersättning från oss, är det inte längre godkänt. Det betyder att du ska fylla i alla dina arbetade timmar när du tidrapporterar.

  EXTRAARBETE I EGET FÖRETAG

  Om du drivit ett eget företag, exempelvis ett jord- eller skogsbruk, vid sidan av ditt heltidsarbete finns det möjlighet att få företaget godkänt som extraarbete. Villkoren skiljer sig något från de som gäller för extraarbete som anställd.

  Läs mer här om vad som gäller då.

  Detta ska du göra

  SKICKA IN ARBETSGIVARINTYG

  För att vi ska kunna pröva om vi kan godkänna ditt extraarbete behöver, vi få ett arbetsgivarintyg på extraarbetet. Enklast och snabbast begär du arbetsgivarintyg från din arbetsgivaren via e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu.

  NÄR DU TIDRAPPORTERAR

  Ett godkänt extraarbete påverkar inte ersättningen du får från oss. Om vi har godkänt ditt extraarbete ska du därför inte fylla i extraarbetet på dina tidrapporter. Har vi däremot inte godkänt extraarbetet, fyller du i alla timmar du arbetar när du tidrapporterar.

  MEDDELA OSS FÖRÄNDRINGAR

  Om du arbetar fler timmar, tjänar mer än tidigare eller något annat förändras i ditt extraarbete, måste du meddela oss det så att vi kan bedöma om det påverkar din ersättning. Om du inte informerar oss kan det leda till att vi betalar ut felaktig ersättning till dig som du blir skyldig att betala tillbaka.

 • För att ha rätt till ersättning från a-kassan behöver du först och främst uppfylla följande grundvillkor:

  • Du ska kunna arbeta minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan.
  • Du ska vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Du ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Det betyder att du kan och vill jobba.

  Du måste också vara beredd på att ta jobb inom ett annat yrke än du haft tidigare och i andra delar av landet. För mer exakt information om vad som gäller för dig, behöver du kontakta Arbetsförmedlingen.

 • För dig som både är medlem hos oss i a-kassan och i fackförbundet Seko ingår en inkomstförsäkring i ditt medlemskap.

  Tillsammans med ersättningen från oss på a-kassan kan försäkringen ge dig cirka 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst under dina första 100 arbetslösa dagar.

  Här kan du läsa mer om inkomstförsäkringen.

 • Varje ny ersättningsperiod inleds med två obetalda karensdagar. Efter de två dagarna börjar vi räkna av dagar från din ersättningsperiod.

  Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag

  En karensdag räknas som en dag du skulle ha fått ersättning från oss på a-kassan. Därför är det viktigt att du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen redan din första arbetslösa dag.

 • Om du slutar ditt arbete på grund av att företaget du jobbar för går i konkurs, fattar konkursförvaltaren beslut om rätt till statlig lönegaranti.

  Om du omfattas av statlig lönegaranti och söker ersättning från oss på a-kassan måste du skicka en kopia på blanketten ”Beslut 16 § lönegarantilagen B1” till oss. Blanketten med beslutet får du från konkursförvaltaren eller från Länsstyrelsen. Du kan även ladda ner blanketten och beslutet själv genom att logga in på garantiportal.se.

  Om du har problem med att få tag på ett arbetsgivarintyg från arbetsgivaren som gått i konkurs, måste du vända dig till konkursförvaltaren.

  Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

  Om du blivit arbetslös efter en konkurs ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen den första dagen efter att din rätt till statlig lönegaranti upphört. Det är från den dagen du räknas som arbetslös. Skulle du enligt lagen om anställningsskydd, LAS, ha rätt till längre uppsägningstid än vad du får i statlig lönegaranti, är det tiden du har lönegaranti som gäller.

  Deta gäller för företagare

  För att omfattas av den statliga lönegarantin som företagare, får du inte ha varit majoritetsägare eller haft väsentligt inflytande över verksamheten i förhållande till övriga delägare. Det är konkursförvaltaren som avgör detta.

 • För att uppfylla ett medlemsvillkor ska du ha varit medlem i en a-kassa under en sammanhängande tid av minst tolv månader.

  För att kunna ansöka om ersättning som grundar sig på den inkomst du hade före din arbetslöshet, måste du uppfylla både arbets- och medlemsvillkoret.

  Om du uppfyller arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret, kan du ansöka om att få grundersättning.

 • Om du börjar ta ut allmän pension eller tjänstepension måste du informera oss om det. Oavsett hur stort eller litet ditt pensinsuttag är, påverkar det hur mycket ersättning du har rätt att få från oss.

  Så här påverkas ersättningen

  När du tar ut allmän pension eller tjänstepension gör vi ett avdrag på din ersättning som motsvarar den summa du tar ut i pension.

  Ett räkneexempel

  Du får 800 kronor i ersättning per dag från a-kassan och tar ut 5 500 kronor i månaden i pension. För att räkna ut vad din ersättning per dag blir efter pensionsavdraget gör vi följande uträkning:

  Ersättning per dag: 800 kronor

  Pension per dag: 5 500 kronor/22 dagar = 250 kronor per dag

  Ersättning per dag efter pensionsavdrag: 800 kronor - 250 kronor = 550 kronor

  Pension som inte påverkar din ersättning

  Uttag av pension som inte finansieras av en arbetsgivare påverkar däremot inte din ersättning. Detta gäller följande pensionsformer: 

  • Livränta
  • Änkepension
  • Privat pensionsförsäkring
  • Omställningspension
  • Bostadstillägg
  • Arbetslivsskaderänta
  • Särskild efterlevnadspension

  Medlemskapet upphör vid 66 år

  Ditt medlemskap i a-kassan upphör automatiskt den första dagen i den månad du fyller 66 år. Även om du fortsätter att jobba efter 66 års ålder har du ändå inte rätt att vara med i a-kassan. Om du går i pension innan du är 66 år och inte längre vill vara medlem hos oss, måste du själv avsluta ditt medlemskap.

  Pensionsåldern justerades från 65 till 66 år den 1 januari 2023. Den som fyllde 65 år under 2022 omfattas av de gamla reglerna och kan inte ansöka om medlemskap igen under 2023.

 • Har din lön har varit provisionsbaserad, har du fått OB-ersättning utöver grundlönen eller har lönen varit varierande på andra sätt? Då är det extra viktigt att din arbetsgivare fyller i arbetsgivarintyget på rätt sätt. Detsamma gäller om din arbetsgivare har betalat ut sjuklön till dig.

 • Har du varit sjuk eller föräldraledig innan du blev arbetslös och inte fått ersättning från Försäkringskassan för den tiden? Då måste du skicka uppgifter till oss om det för att vi ska kunna bedöma din rätt till ersättning från oss.

  Om du har varit sjuk utan ersättning från Försäkringskassan, behöver du även skicka läkarintyg till oss för den tiden du varit sjuk.

 • Hur mycket du kan få i ersättning från oss beror bland annat på hur länge du varit medlem i a-kassan, hur mycket du arbetat och vilken inkomst du haft.

  Du kan som mest få ersättning för fem dagar per vecka. En ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar, men har du barn under 18 år får du automatiskt 150 ersättningsdagar till när de 300 dagarna är slut.

  Inkomstbaserad ersättning

  Uppfyller du både ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor kan du få ersättning som grundar sig på den inkomst du hade innan arbetslösheten. Då kan du som mest få 1 200 kronor om dagen de 100 första ersättningsdagarna. Efter det kan du som mest få 1 000 kronor om dagen.

  För att få den högsta ersättningen behöver du i genomsnitt ha tjänat 33 000 kronor eller mer i månaden innan du blev arbetslös.

  För dig som är medlem i både a-kassan och fackförbundet Seko ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet. Det kan du läsa mer om här.

  Grundersättning

  Om du uppfyller ett arbetsvillkor men inte medlemsvillkoret kan du beviljas en så kallad grundersättning. Detsamma gäller om du uppfyller medlemsvillkoret men inte arbetsvillkoret inom medlemstiden. För att kunna få grundersättning måste du ha fyllt 20 år.

  Om du arbetat i genomsnitt 40 timmar per vecka i tolv månader är den högsta grundersättningen 510 kronor per dag. Beloppet minskar proportionerligt om du arbetat färre än tolv månader eller om du arbetat deltid.

 • Du ansöker om ersättning genom att tidrapportera på Mina sidor. Du tidrapporterar för en vecka i taget och det är först när du skickat in din tidrapport som vi kan betala ut din ersättning. Observera att vi inte godkänner tidrapporter för veckor längre bakåt i tiden än nio månader.

  Skynda med den första tidrapporten!

  När du ansöker om ersättning för första gången behöver vi din första tidrapport så snart som möjligt. Tidrapporten är en del av din ansökan och vi behöver den för att kunna fatta beslut om din rätt till ersättning.

  Viktigt att tänka på

  • Alla veckodagar i tidrapporten ska vara ifyllda, även lördag och söndag.
  • Veckan du tidrapporterar för måste ha passerat för att du ska kunna skicka in tidrapporten.
  • Har du inte kunnat söka arbete någon av dagarna ska du fylla i att du varit förhindrad att ta arbete den eller de dagar det gäller. Detta gäller även om du varit sjuk, haft föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning och om du har aktivitetsstöd från Försäkringskassan.
  • Arbetar du deltid och har en anställning med fast omfattning (procent av heltid)? Då ska du alltid fylla i den procentsats som du är anställd för att arbeta. Tid som du arbetar utöver det fyller du i som timmar på respektive dag.
  • Har du en behovsanställning/timanställning fyller du i det som timmar.
  • Ingår betald jourtid i din anställning ska jourtiden alltid fyllas i som arbete, även sovande jour.
  • Om du börjar ett nytt arbete under samma vecka som du fyller i din tidrapport, är det viktigt att du ändå fyller i alla dagar. Även lördag och söndag. Däremot ska du bara fylla i arbete på lördag och söndag om du faktiskt har arbetat dessa dagar. Om inte fyller du i arbetslös även de dagarna. Kom ihåg att anmäla till Arbetsförmedlingen att du inte längre är arbetssökande.

  VID FÖRÄLDRAPENNING

  Tar du ut hel föräldrapenning fem vardagar per vecka räknas du som föräldraledig på heltid. Du ska fylla i samtliga dagar du tar ut föräldrapenning på tidrapporten, även lördag och söndag. Föräldrapenning på helgen påverkar inte din rätt till ersättning från oss, men uppgifterna du lämnar till oss måste stämma överens med de uppgifter du lämnar till Försäkringskassan.

  VID KONSTNÄRLIGT ARBETE

  Med konstnärligt arbete menas arbete som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete. För dig med konstnärligt arbete gäller särskilda regler när du fyller i din tidrapport. Därför vill vi gärna att du kontaktar oss så att vi kan hjälpa dig med att fylla i den.

  VID JOURTID

  Om betald jourtid ingår i din anställning ska du alltid fylla i jourtiden som arbetad tid, även sovande jour. Under jourtiden står du till arbetsgivarens förfogande och du anses därför inte vara arbetslös. Däremot går det bara att fylla i upp till 15,5 timmars arbete på en och samma dag. Har du arbetat fler timmar än så fyller du i resterande tid på en annan dag i samma vecka.

  VID SCHEMALAGD ARBETSTID

  Om du arbetar med schemalagd arbetstid/anställning med fast omfattning ska du fylla i procentsatsen. Det viktiga är att den arbetstid du fyller i stämmer överens med den arbetstid som senare anges per månad i ditt arbetsgivarintyg. Om tiden skiljer sig åt riskerar du att behöva betala tillbaka ersättning.

  Har du en anställning där din arbetsgivare stämmer av mertid/fyllnadstid i efterhand? Då fyller du i din procentsats på tidrapporten. Så fort du vet hur många mertidstimmar/fyllnadstimmar du får betalt för, ska du meddela oss det. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att räkna ut hur du ska fylla i dessa timmar.

  VID LEDIGHET

  För att du ska ha rätt till ersättning från a-kassan måste du vilja och kunna ta arbete. Vill du resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag, har du inte rätt till ersättning från oss för tiden du är ledig. Därför ska du fylla i att du inte kan ta arbete de dagar du är ledig.

  Semesterdagar är alltid hela dagar. Om du tar semesterledigt en enstaka dag räknas det som att du har semester hela dagen, även om du i vanliga fall skulle ha arbetat mindre än åtta timmar den dagen.

  Om du har ett deltidsarbete har du rätt att vara ledig för semester. Det kan också vara så att du måste ta ut ledighet i semester även om du kanske hellre hade velat arbeta.

  Du ska fylla i semester alla dagar under hela semesterperioden. Vid längre semesterledighet räknas även arbetslösa dagar som semesterdagar, om de ligger mellan dagar som du är semesterledig. Du som vanligtvis får ersättning för någon eller några dagar per vecka, har inte rätt till någon ersättning alls för veckor där du tar ut hela veckoarbetstiden som semester.

  VID EXTRAARBETE

  Om du varit heltidsarbetslös och får ett deltidsarbete kan påverka din ersättningen. Därför är det viktigt att du informerar oss om det så snart som möjligt. Då behöver du även skicka in ett anställningsbevis som styrker din påbörjade anställning. Tänk på att fylla i att du påbörjat en anställning på tidrapporten för den vecka du började ditt deltidsarbete.

  Timanställning och deltidsarbete
  Har du en timanställning fyller du i det exakta antalet timmar du arbetat dag för dag, även kvälls- och helgarbete.

  Arbetar du deltid med fast arbetstid och månadslön, fyller du istället i anställningens omfattning i procent. Om du har jobbat över eller jobbat extra utöver anställningens omfattning, fyller du i det som timmar.

  Har du ojämnt schema och till exempel arbetar heltid en vecka och är ledig nästa vecka, ska du ändå fylla i anställningens omfattning i procent på varje tidrapport.

  Ideellt arbete
  Om du arbetar ideellt i en förening ska du informera oss om det. Däremot måste inte ditt ideella arbete vara ett hinder för att få ersättning från oss. Om ditt ideella engagemang däremot innebär att du inte har kunnat ta arbete, ska du fylla i att du varit förhindrat att ta arbete de dagar som gäller. Om du får ekonomisk ersättning för ditt ideella arbete, ska du fylla i de timmar som du arbetat på tidrapporten.

  Uppdragstagare
  Arbetar du på uppdrag måste vi bedöma om dina uppdrag mest liknar tillfälliga anställningar eller är att räkna som egen verksamhet. Det vi kommer fram till kan påverka din rätt till ersättning samt hur du ska fylla i dina uppdrag på tidrapporten.

 • För att se om du uppfyller ett arbetsvillkor kan vi i vissa fall titta på tid som ligger längre bakåt än tolv månader. Det vill säga att vi tittar på om det finns någon överhoppningsbar tid. Det gör vi om det funnits dagar då du av olika anledningar inte kunnat arbeta.

  Högst fem år bakåt i tiden

  Vi kan som längst gå fem år bakåt i tiden och vi kan endast hoppa över en kalendermånad om minst hälften av månaden består av överhoppningsbar tid.

  Vad räknas som överhoppningsbar tid?

  Exempel på överhoppningsbar tid kan vara intygad sjukdom, föräldraledighet eller avslutade heltidsstudier.

 • Begäran om omprövning

  Om du inte är nöjd med vårt beslut har du möjlighet att begära omprövning av beslutet. För att vi ska kunna pröva ärendet på nytt, måste du begära omprövning inom två månader från det att du fick beslutet. I din begäran ska du ange vilket beslut du vill ska omprövas, varför du vill att vi omprövar det och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras. Du måste också uppge ditt namn och personnummer i din begäran.

  Överklagan till Förvaltningsrätten

  Om du har fått ett omprövningsbeslut och anser att även det är felaktigt, har du möjlighet att överklaga vårt omprövningsbeslut. En sådan överklagan gör du skriftligen till Förvaltningsrätten, men du skickar den till oss. Vi skickar sedan vidare din överklagan till den Förvaltningsrätt som ska handlägga ärendet. Det är viktigt att du undertecknar ditt överklagande.

Under tiden du får ersättning

 • Under tiden som du är arbetslös fyller du i och skickar in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen den 14:e varje månad.

  I aktivitetsrapporterna visar du vad du har gjort för att få arbete under månaden som gått. Det kan till exempel vara arbeten du sökt, om du varit på jobbintervjuer eller rekryteringsträffar, om du sökt till utbildningar eller om du haft samtal med en studie- och yrkesvägledare.

  Har du frågor som rör aktivitetsrapporterna ska du kontakta Arbetsförmedlingen.

 • Du kan få ersättning från a-kassan i kombination med deltidsarbete under maximalt 60 veckor under en ersättningsperiod. Resterande veckor i ersättningsperioden får du endast använda när du inte arbetar. Regeln kallas för 60-veckorsregeln.

  60-veckorsregeln gäller alla anställningsformer, även timanställningar.
  Betald semester räknas som arbete. Regeln gäller endast för veckor med ersättning från a-kassan, inte veckor med aktivitetsstöd. Veckor som bara innehåller karensdagar påverkas inte.

  Ensamstående med barn under 18 år?

  Är du ensamstående och har egna barn under 18 år som på grund av vårdnad eller umgänge bor helt eller delvis i ditt hem? Då kan du anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när du har använt dina 60 deltidsveckor. Arbetsförmedlingen ger dig mer information om detta.

 • Om du har skickat in din tidrapport före midnatt på måndagen, betalar vi vanligtvis ut ersättningen redan på torsdagen samma vecka. Dagen för utbetalning kan däremot förändras de veckor som innehåller röda dagar.

  2023

   

  September

  7, 14, 21, 28

  Oktober

  5, 12, 19, 26

  November

  2, 9, 16, 23, 30

  December

  7, 14, 21, 29 (fredag)

  2024

   

  Januari

  5 (fredag), 11, 18, 25

  Februari

  1

   

 • Om du säger upp dig från ditt arbete på egen begäran eller på annat sätt orsakar att du blir uppsagd, riskerar du att bli avstängd från rätten till ersättning i 45 ersättningsdagar.

  Om vi bedömer att du haft giltig anledning till att säga upp dig blir du inte avstängd. Kontakta oss gärna innan du säger upp dig så kan vi berätta mer om vad som gäller just i ditt fall. 

  Giltig anledning

  För att giltig anledning ska finnas krävs starka skäl, till exempel att du inte fått ut din lön eller att arbetet varit olämpligt av hälsoskäl. Du måste ha försökt lösa problemen innan du slutade arbetet. Att sluta på egen begäran ska vara en sista utväg när allt annat har prövats.

  Mina sidor, under E-tjänster, fyller du i och skickar in uppgifter till oss så att vi kan bedöma om du haft giltig anledning att säga upp dig.

  Hälsoskäl

  Om du slutar ditt arbete på grund av hälsoskäl ska de styrkas genom ett läkarintyg. Intyget ska vara utfärdat innan anställningen upphörde och det måste framgå att läkaren anser att arbetet är olämpligt för dig.

  Möjligheterna till omplacering hos arbetsgivaren ska vara uttömda innan anställningen avslutas. Du måste visa att du framfört dina problem till arbetsgivaren så att denne kan försöka lösa dem.

  På Mina sidor, under E-tjänster, fyller du i och skickar in uppgifter till oss så att vi kan bedöma om du haft giltig anledning att säga upp dig. Bifoga även läkarintyg.

  Misskötsel

  Du kan även bli avstängd från ersättning om du blivit uppsagd på grund av att du misskött ditt arbete.

  Tredje gången

  Om du redan blivit avstängd två gånger på grund av att du har orsakat din arbetslöshet och gör det en tredje gång inom samma ersättningsperiod, upphör din rätt till ersättning. För att åter kunna få ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor.

  Viktigt att skicka in tidrapporter

  För att avstängningsdagarna ska räknas av, måste du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och skicka in dina tidrapporter till oss.

 • Mindre än ett år sedan

  Har det gått kortare tid än ett år sedan du senast fick ersättning och det finns dagar kvar på din tidigare ersättningsperiod, fortsätter du på den perioden. Då ska du hålla koll på din Att göra-lista i Mina sidor, där det finns uppgifter som är viktiga att du utför.

  Mer än ett år sedan

  Har det gått längre tid än ett år tittar vi på om du kan fortsätta på din tidigare ersättningsperiod eller om du måste uppfylla villkoren för en ny. Då behöver vi veta vad du har gjort sedan du fick ersättning senast. Om du under denna tid har avslutade heltidsstudier eller månader då du varit helt sjuk eller haft hel föräldrapenning, kan vi hoppa över den tiden för att det ska bli så fördelaktigt för dig som möjligt. Vi kan titta så långt som fem år bakåt i tiden.

  Om du däremot haft uppehåll i din ersättning på grund av exempelvis utlandsvistelse, arbete eller semester kan vi inte hoppa över den tiden. Då måste du istället uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att kunna få ersättning igen.

  Har du jobbat utomlands?

  Då vill vi att du hör av dig till oss så att vi berätta mer om vad som gäller för dig.

 • Om du får allmän pension eller tjänstepension samtidigt som du får ersättning från oss blir din ersättning per dag lägre.

  Tänk på att alltid meddela oss om du gör pensionsuttag. Även om du tar ut pension i liten omfattning påverkar det din ersättning från oss. Det gäller även om du bara tar ut premiepension eller tar ut din allmänna pension för att placera den i en privat sparform.

  Uttag av privat pension, det vill säga pension som inte finansieras av en arbetsgivare, påverkar dock inte ersättningen från oss.

 • Om du har fått för mycket ersättning från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka ersättningen. Därför är det viktigt att du meddelar oss förändringar på en gång.

  Om något förändras i din situation under tiden du får ersättning från oss är du skyldig att meddela oss detta. Om du själv orsakat att du fått för mycket ersättning måste du betala tillbaka den även om du inte förstått att den var felaktig.

  Om det inte är du som orsakat att du fått fel ersättning behöver du bara betala tillbaka den om du insett, eller borde ha insett, att den var felaktig.

  Betala tillbaka ersättning om du får skadestånd

  Du kan också bli återbetalningsskyldig om du kommer överens med din tidigare arbetsgivare om ett ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för en viss period efter det at du har fått ersättning från oss. Då får du betala tillbaka den ersättning som vi har betalat ut för den period som du samtidigt får ekonomiskt skadestånd för.

  Skuldsanering kan vara en anledning till eftergift

  I vissa fall kan vi bevilja så kallad eftergift. Det innebär att vi kan besluta att du inte behöver betala tillbaka en del av, eller hela, det belopp som vi kräver tillbaka. Vi beviljar det bara om det finns särskilda skäl för det. Ett exempel på ett särskilt skäl kan vara att du genomgår en skuldsanering. 

  Hör av dig så snart något förändras. Vi är här för att hjälpa dig.

 • Om din situation förändras under din arbetslöshet kan det göra att din rätt till ersättning påverkas eller att nivån på din ersättning behöver justeras. Därför är det viktigt att du meddelar oss om din situation ser annorlunda ut nu än när du ansökte om ersättning.

  Läs mer här om vilka förändringar som kan påverka din ersättning.

 • Arbetsförmedlingen meddelar oss om du inte sköter ditt arbetssökande, tackar nej till ett erbjudet arbete eller kanske inte söker ett jobb som de anvisar dig. 

  Utifrån det prövar vi sedan din rätt till fortsatt ersättning.

  Skulle du tacka nej till ett erbjudet arbete, arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller om du inte skulle söka ett arbete som Arbetsförmedlingen anvisar, eller om Arbetsförmedlingen bedömer att du inte kan eller vill ta något arbete, meddelar de oss genom att lämna en underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt.

  När vi fått en underrättelse hämtar vi in underlag från både dig och Arbetsförmedlingen för att därefter pröva om du har rätt till fortsatt ersättning.

  Att sköta sitt arbetssökande

  För att ha rätt till ersättning måste du sköta ditt arbetssökande. Det innebär att du måste medverka till att upprätta en individuell handlingsplan, lämna in din aktivitetsrapport varje månad, sköta dina kontakter med Arbetsförmedlingen, söka anvisade arbeten och även i övrigt söka arbete aktivt.

  Om vi efter utredning kommer fram till att du inte sköter ditt arbetssökande:

  1. Får du en varning första gången
  2. Stängs du av i 1 (en) ersättningsdag andra gången
  3. Stängs du av i 5 ersättningsdagar tredje gången
  4. Stängs du av i 10 ersättningsdagar den fjärde gången.
  5. Förlorar du din ersättning den femte gången och kan inte få ersättning igen förrän du på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor, och övriga villkor.

  Du får inte förlänga din arbetslöshet

  För att ha rätt till ersättning från oss får du inte själv vara orsak till att din arbetslöshet förlängs. Därför måste du:

  • Tacka ja om du erbjuds ett arbete som är lämpligt för dig,
  • göra så gott du kan när du erbjuds anställning eller går på intervju,
  • tacka ja om Arbetsförmedlingen anvisar dig till ett arbetsmarknadspolitiskt program som du kan få aktivitetsstöd för.

  Åtgärder om du orsakar att din arbetslöshet förlängs

  Om du själv är orsak till att du förlänger din arbetslöshet vidtas följande åtgärder:

  1. Den första gången stängs du av från ersättning i 5 ersättningsdagar,
  2. den andra gången stängs du av i 10 ersättningsdagar,
  3. den tredje gången stängs du av i 45 ersättningsdagar, och
  4. den fjärde gången du stängs av stoppas ersättningen och du kan inte få den igen förrän du på nytt uppfyller ett arbetsvillkor, och övriga villkor.

  Tillfälligt ersättningsstopp under utredning

  Om vi får uppgifter som innebär att vi måste utreda din rätt till ersättning kan vi tillfälligt stoppa din ersättning under utredningstiden. Under en pågående ersättningsperiod kan vi göra det om vi misstänker att det är sannolikt att du:

  • inte står till arbetsmarknadens förfogande
  • har avvisat en anvisning till jobbgarantin för ungdomar
  • kommer att stängas av från ersättning
  • kommer att uteslutas som medlem eller frånkännas ersättning.

  Om du inte uppfyller grundvillkoren har du inte rätt till ersättning.

 • För dig som är arbetssökande går det bra att resa bort och ta lediga dagar.

  När du är arbetslös är förutsättningen för att du ska ha rätt till ersättning från oss att du vill och kan ta arbete. Vill du resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag innebär det att du inte har rätt till någon ersättning för tiden du är ledig.

  Därför ska du fylla i dag då du inte kunnat arbeta på dina tidrapporter de dagar du inte står till arbetsmarknadens förfogande. Är du däremot deltidsanställd ska du fylla i semester.

  Återanmäl dig på Arbesförmedlingen

  Är du borta en längre period och blir avanmäld från Arbetsförmedlingen måste du på nytt anmäla dig som arbetssökande hos dem din första arbetslösa dag.

  Vi måste också ha ett intyg från dig själv där du intygar att du varit på semester sedan du senast sökte ersättning.

 • Arbetsförmedlingen samarbetar med oss när det gäller dig som arbetssökande. Om du inte följer den plan som du och Arbetsförmedlingen satt upp för dig kan du bli avstängd från rätten till ersättning.

  När du är arbetssökande får du information från Arbetsförmedlingen om vad du måste göra i din kontakt med dem för att ha rätt till ersättning från oss på a-kassan.

  I stora drag handlar det om att du tillsammans med Arbetsförmedlingen ska göra en handlingsplan för dig och att du regelbundet ska lämna en aktivitetsrapport till dem. Du måste också söka arbeten aktivt och hålla kontakten på det sätt du och din arbetsförmedlare kommit överens om.

  Vad händer om du inte sköter ditt arbetssökande?

  I så fall skickar Arbetsförmedlingen oss ett så kallat AF-meddelande med informatoin. 

  1. Första gången riskerar du en varning.
  2. Andra gången riskerar du att stängas av i 1 ersättningsdag.
  3. Tredje gången riskerar du att stängas av i 5 ersättningsdagar.
  4. Fjärde gången riskerar du att stängas av i 10 ersättningsdagar.
  5. Femte gången förlorar du din ersättning och kan inte få ersättning igen förrän du på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor samt övriga villkor.

  Vad händer om du orsakar att din arbetslöshet förlängs?

  För att ha rätt till ersättning från oss på a-kassan får du inte själv vara orsak till att din arbetslöshet förlängs. Därför måste du:

  • Tacka ja om du erbjuds ett arbete som är lämpligt för dig.
  • Göra så gott du kan när du erbjuds anställning eller går på intervju.
  • Tacka ja om arbetsförmedlingen anvisar dig till ett arbetsmarknadspolitiskt program som du kan få aktivitetsstöd för.

  OM DU SJÄLV ÄR ORSAK TILL ATT DU FÖRLÄNGER DIN ARBETSLÖSHET VIDTAS FÖLJANDE ÅTGÄRDER:

  1. Första gången stängs du av från ersättning i 5 ersättningsdagar.
  2. Andra gången stängs du av i 10 ersättningsdagar.
  3. Tredje tredje gången stängs du av i 45 ersättningsdagar.
  4. Fjärde gången du stängs av stoppas ersättningen. Ny ersättning kan du få först när du på nytt uppfyller ett arbetsvillkor samt övriga villkor.

  Under tiden som vi utreder

  Om vi får uppgifter som innebär att vi måste utreda din rätt till ersättning kan vi tillfälligt stoppa din ersättning under utredningstiden. Under en pågående ersättningsperiod kan din ersättning stoppas om vi misstänker att det är sannolikt att du:

  • Inte står till arbetsmarknadens förfogande.
  • Har avvisat en anvisning till jobbgarantin för ungdomar.
  • Kommer att stängas av från ersättning.
  • Kommer att uteslutas som medlem eller frånkännas ersättning.

  På Arbetsförmedlingens webbplats hittar mer information: www.arbetsformedlingen.se.

  Läs även mer information under avsnittet Sanktioner

 • Grundregeln är att du inte kan få ersättning från oss på a-kassan samtidigt som du studerar. För att kunna få ersättning från oss krävs att dina studier är avslutade, att du står till arbetsmarknadens förfogande och att din avsikt är att söka och ta arbete.

  Det finns dock några undantag från grundregeln som du kan läsa mer om längst ner på sidan.

  Så här bedömer vi om dina studier är avslutade

  För att vi ska kunna bedöma dina studier som avslutade får du inte ha för avsikt att fortsätta med samma typ av studier. Du får inte heller ha resttentamina, uppsats eller examensarbete som du tänker arbeta med.

  Mina sidor intygar du dina studier. Formuläret finns under rubriken E-tjänster.

  Studera med ersättning

  Det finns några undantag då du kan få ersättning från oss samtidigt som du studerar. Du måste dock ansöka och få dina studier godkända av oss innan du börjar. I följande fall kan vi godkänna att du studerar samtidigt som du får ersättning:

  Studier på deltid

  Du kan få arbetslöshetsersättning om du studerar högst 50 procent av heltid. Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna och de får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete. 

  Du får inte ha, eller ha haft, studiemedel för studierna. Om du tidigare deltagit i studierna vid sidan av ett arbete i minst 15 veckor kan du dock få ha studiemedel.

  Du kan få ersättning från oss på a-kassan för deltidsstudier i 20 veckor under en ersättningsperiod. Vill du studera längre upphör rätten till ersättning.

  Studier på heltid

  Du kan ha rätt till ersättning under studietiden om du har studerat på heltid vid sidan av ditt tidigare heltidsarbete i minst 15 veckor och vill fortsätta studera på heltid när du blivit arbetslös. Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna och de får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete. Du får inte ha, eller ha haft, studiemedel för studierna.

  I ovanstående fall kan du få ersättning från oss på a-kassan för heltidsstudier i 20 veckor under en ersättningsperiod. Vill du studera längre upphör rätten till ersättning.

  Orienteringskurser och omställningsaktiviteter

  Du kan få ersättning när du deltar i en kortare kurs eller annan aktivitet som syftar till att ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller att underlätta omställningen från ett arbete till ett annat.

  Kursen eller aktiviteten kan vara på heltid eller deltid. Du kan få 15 ersättningsdagar per ersättningsperiod för tid du deltar i sådan kurs/aktivitet.

  Meddela oss om du vill studera

  Om du vill studera samtidigt som du får ersättning från oss måste du ansöka om att få göra det innan du påbörjar studierna. Detta gäller oavsett om du tänker studera i liten omfattning eller bara på kvällarna. Även svenska för invandrare (SFI) räknas som studier.

  Ansök om att få studera genom att fylla i och skicka formuläret Ansökan om att få studera under arbetslösheten som finns på Mina sidor. 

  Ska jag vara medlem när jag studerar?

  I de allra flesta fall rekommenderar vi att du fortsätter att vara medlem även när du studerar. En fördel är att du får tillgodoräkna dig alla medlemskapsmånader för studietiden.

  En annan fördel gäller för dig som redan har en ersättningsperiod eftersom du då i vissa fall kan återknyta till den påbörjade perioden efter avslutade studier om du åter blir arbetslös. Hör av dig till oss om detta verkar krångligt.

  Vad gäller när jag har studerat klart?

  Om du har avslutat dina studier och inte har för avsikt att fortsätta studera så kan vi pröva din rätt till ersättning. För att få rätt till ersättning behöver du uppfylla ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor.

  När vi prövar om du uppfyller ett arbetsvillkor kan dina studier betraktas som överhoppningsbar tid om de varit heltidsstudier och de är avslutade efter att du fyllt 25 år, eller om du har arbetat sammanhängande på heltid i minst fem månader någon gång före studierna.

 • Har du ett konto i Swedbank betalar vi ut ersättningen dit. Om du har anmält att du vill ha ersättningen till ett konto i en annan bank, överförs din ersättning automatiskt dit.

  Anmäl konto hos Swedbank

  Vill du att din ersättning överförs till ett konto i en annan bank måste du själv kontakta Swedbank. Vi på a-kassan kan inte ändra konto.

  Lös in avin digitalt

  Har du inte anmält konto får du din utbetalning på en avi. Du kan lösa in avin digitalt på Swedbanks webbplats eller genom att besöka något av Swedbanks kontor.

  Ta mig till Swedbanks webbplats för att anmäla konto eller lösa in avi digitalt.

 • En ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar. Har du barn under 18 år får du automatiskt 150 ersättningsdagar till när de 300 dagarna är slut.

  Om du har arbetat till och från under tiden du fått ersättning från oss, tittar vi på om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor när dina ersättningsdagar håller på att ta slut. Om vi ser att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor kan du få en ny ersättningsperiod.

  Jobb- och utvecklingsgarantin

  Om du inte uppfyller kraven för att få en ny ersättningsperiod, ska du kontakta Arbetsförmedlingen som då kan försöka ordna en plats åt dig i jobb- och utvecklingsgarantin.

  När du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, eller i något annat arbetsmarknadspolitiskt program, får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Nivån på aktivitetsstödet motsvarar nivån på ersättningen du skulle ha fått från oss på a-kassan.

När ersättningen snart är slut

 • Om din ersättningsperiod tar slut kommer vi att utreda om du har rätt till en ny period. Då utreder vi också nivån för din ersättning per dag.

  Det finns en skyddsregel för att du inte ska behöva sänka nivån på din ersättning per dag för mycket om du uppfyllt ditt nya arbetsvillkor på en tjänst med lägre inkomst.

  När din ersättningsperiod tagit slut gör vi en nyprövning av ditt ärende. Om du då uppfyller ett nytt arbetsvillkor kommer du att få en ny ersättningsperiod på 300 dagar.

  Vi kommer då även fastställa en ny nivå på din ersättning per dag utifrån ditt nya arbetsvillkor. I de fall 80 procent av din nya dagsförtjänst är mindre än 65 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst per dag kommer din ersättning per dag att bli 65 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst.

  I de fall vi beslutar att ersättningen per dag ska vara 65 procent av den tidigare genomsnittliga inkomsten ska även den tidigare genomsnittliga arbetstiden kvarstå.

  Denna regel kan dock bara tillämpas två gånger i följd.

 • Om du blir utförsäkrad (när dina dagar är helt slut) och inte uppfyller villkoren för en ny ersättningsperiod kan du bli beviljad att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

  Då intygar vi din ersättning per dag till Försäkringskassan som kan ge dig så kallat aktivitetsstöd. Då får du 65 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst per dag. 

  Det är Arbetsförmedlingen som beviljar dig en plats och det är Försäkringskassan som betalar ut din ersättning. 

Sjöanställd

 • Om du som är sjöanställd får ett tillfälligt arbete samtidigt som du är arbetslös finns det några saker du behöver tänka på.

  Skicka anställningsavtal vid tillfälliga jobb

  Om du får ett tillfälligt jobb under arbetslösheten vill vi att du skickar oss det anställningsavtal du får när du börjar din anställning (inte AT-journaler som tidigare) så fort du får det. Du kan skanna/fotografera avtalet och skicka det till oss på Mina sidor, mejl eller post.

  När du har gjort det kan du fylla i dina tidrapporter enligt de instruktioner som du hittar under rubriken Så fyller du i dina tidrapporter längre ner på sidan.

  Använd Mina sidor

  Vår e-tjänst Mina sidor är det enklaste sättet att sköta a-kassan på. Med hjälp av e-legitimation/BankID loggar du in från startsidan på vår webbplats och kommer snabbt igång. Kan du inte använda dig av Mina sidor får du höra av dig till oss.

  Vi hjälper till om du undrar något

  Vi finns här för dig. Skicka oss ett meddelande på Mina sidor eller ring oss om du undrar något. Tillhör du sjökollektivet och är fackligt ansluten kan du få hjälp av din fackliga avdelning. De nås på telefon 0770-457 950.

 • Om du är bosatt i Finland och blir arbetslös ska du ansöka om medlemskap i den finska a-kassan och även kontakta den finska motsvarigheten till Arbetsförmedlingen. Det är den finska a-kassan som kan betala ut ersättning till dig. 

  När du får ditt arbetsgivarintyg från ditt rederi (med tillhörande komplettering) ska du skicka det till oss. Den finska a-kassan kommer begära in uppgifter från oss. För att vi ska kunna skicka uppgifterna vidare behöver vi först få arbetsgivarintyget.

  När du har fått bekräftelse att du är medlem i den finska a-kassan du begära utträde från oss. Det gör du här.

 • Eftersom avtalen ser lite annorlunda ut för dig som sjöanställd jämfört med anställda på land gäller också särskilda rutiner när du ska fylla i dina tidrapporter och när du får jobb

  Du som är arbetslös inom sjöfartens område men får ett tillfälligt arbete under din arbetslöshet ska skicka oss det anställningsavtal du får när du påbörjar en ny anställningsperiod och fyll sedan i tidrapporterna utifrån informationen nedan. 

  Tänk på att fridagar/dagar med sjövederlag är anställda dagar och ska rapporteras som arbete.

  Så här tidrapporterar du 

  Heltidsanställd

  Heltidsanställd
  Du fyller i varje anställd dag, även fridagar/dagar med sjövederlag. Vid en heltidsanställning ska du fylla i 5 timmar och 30 minuter arbete per dag även om du kanske arbetar 10,6 timmar enligt ordinarie schema. Obs! Övertid fylls i på den aktuella dagen.

  Anställd på 75 procent

  Du fyller i varje anställd dag, även fridagar/dagar med sjövederlag. Vid en deltidsanställning på 75 procent ska du ange fyra arbetade timmar varje dag. Obs! Mertid/övertid fylls i på den aktuella dagen.

  Anställd på 50 procent

  Du fyller i alla dagar, även fridagar/dagar med sjövederlag. Vid en deltidsanställning på 50 procent ska du ange tre arbetade timmar per dag. OBS! Mertid/övertid fylls i på den aktuella dagen.

  Skärgårdsavtalet eller anställd på ForSea

  Om du är anställda på ForSea eller arbetar på någon färja som går under skärgårdsavtalet ska du fylla i de faktiskt arbetade/avlönade timmar dag för dag på dina tidrapporter. Detta beror på att arbetsgivarna betalar ut de timmar som överstiger en arbetsdag i kontant vederlag. Anställningen förlängs alltså inte med ett visst antal vederlagsdagar utan anställningen avbryts när man går iland.

  Förlängt arbetspass

  Om du får reda på att ditt arbetspass kommer att förlängas medan du fortfarande arbetar är det viktigt att du får ett nytt anställningsavtal och att du skickar det till oss så fort som möjligt.

  Anställd under hel vecka

  Om du är anställd under en hel vecka kan du välja att fylla i själva anställningens omfattning på din tidrapport. Om du till exempel är anställd på heltid under en vecka kan du skriva 100 procent. Om du arbetar övertid eller mertid ska du fylla i dessa extratimmar på den aktuella dagen.

  Vi finns här om du behöver hjälp
  Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. 

 • En annorlunda arbetstid på sjön än på land och sjövederlagsdagar är de två huvudorsakerna till varför sjöanställda hanteras på ett särskilt sätt i arbetslöshetsförsäkringen.

  Arbetstiden för en heltid i de allra flesta sjöavtal är 5 timmar och 30 minuter per dag, och inte 8 timmar, vilket annars är vanligast.

  Dessutom är många arbetsdagar på båten ofta arbetsintensiva och längre än just 5 timmar och 30 minuter, vilket gör att den anställde jobbar in tid som senare blir arbetsbefriad, så kallade fridagar eller sjövederlagsdagar. Det innebär att man i regel är anställd några dagar till efter det att man klivit av båten efter ett arbetspass. Dessa ska också redovisas på tidrapporterna.

 • Att frivilligt ta ut kontant vederlag kan innebära att man blir avstängd

  För dig som jobbar på sjön enligt 1:1-principen omvandlas delar av din ordinarie arbetstid till vederlag. Vid anställningens slut kan vederlaget antingen tas ut kontant eller läggas ut som anställd tid för att på så sätt förlänga anställningen.

  Uttag av kontant vederlag kan likställas med att tacka nej till fortsatt arbete.

  Den som väljer att ta ut kontant vederlag kan alltså riskera att bli avstängd från rätt till ersättning eftersom man i lagen om arbetslöshetsförsäkring säger att den som självmant tackar nej till fortsatt arbete ska stängas av från rätt till ersättning.

  När det gäller kontant vederlag finns det dock skillnader i hur vederlaget har tjänats in och det påverkar hur vi bedömer det.

  Inte risk för avstängning

  Du som tar ut kontant vederlag som inte har omvandlats från ordinarie arbetstid riskerar inte att bli avstängd från rätt till ersättning.

  Med detta menar vi om du tar ut vederlag för tid som är omvandlat från exempelvis:

  * övertid
  * mertidsschema
  * surrningsersättning
  * olika tillägg
  * sjukdom eller kurs på ledig tid.

  Risk för avstängning

  Du som tar ut kontant vederlag som är intjänat från ordinarie arbetstid och sedan är omvandlat till vederlag, riskerar att stängas av från rätt till ersättning.

  Detta kan alltså uppstå om man avslutar en anställning direkt efter arbetad tid ombord och sedan tar ut den omvandlade tid som man har tjänat in som kontant utbetalt vederlag.

  Antalet avstängningsdagar följer en trappa

  Hur länge man stängs av från ersättning beror inte på hur många dagar man tar ut i kontant vederlag. Avstängningsdagarna följer en trappa.

  Den första gången man tar ut vederlaget kontant stängs ersättningen av i fem dagar, den andra gången det inträffar stängs den av i tio dagar och den tredje gången det inträffar stängs ersättningen av i 45 dagar.

  Inträffar det en fjärde gång har man inte rätt till ersättning överhuvudtaget förrän man på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor (minst sex månader med arbete).

Söka och få jobb utomlands

 • Genom EU-förordningarna får du som flyttar mellan länderna eller som bor och arbetar i skilda länder ett skydd om du blir arbetslös.

  Sedan den 1 maj 2010 gäller en EU-förordning, 883/2004 och tillämpningsförordning (987/2009), om samordning av medlemsländernas regler på det sociala området. Bestämmelserna omfattar även arbetslöshetsförsäkringen.

  Förordningen tillämpas sedan den 1 april 2012 också av Schweiz och från och med 1 juni 2012 även EES-länderna Norge, Island och Lichtenstein.

  För personer som inte är EU/EES-medborgare eller schweiziska medborgare ska de tidigare förordningarna fortfarande tillämpas.

  Genom EU-förordningarna får personer som flyttar mellan länderna, eller som bor och arbetar i skilda länder, ett skydd om de blir arbetslösa som de inte skulle ha haft om enbart nationella regler hade tillämpats.

  EU-förordningarna innehåller bland annat bestämmelser om:

  Möjligheten att söka arbete i ett annat land med ersättning från a-kassan från hemlandet.

  Möjligheten att åberopa kvalifikationsperioder från andra länder för rätt till ersättning.

  Vilket lands lag som ska tillämpas för arbetstagare som rör sig över gränserna. Gränsarbetares rätt till ersättning, till exempel att ansökan om ersättning ska lämnas in i bosättningslandet.

  För rätt till ersättning från den svenska arbetslöshetsförsäkringen krävs att en arbetssökande uppfyller villkoren prövade enligt svensk lag. EU-förordningarna omfattar både inkomstbortfallsförsäkringen och grundförsäkringen.

 • Om du har fått ett arbete utomlands är det viktigt att du tar reda på var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad innan du börjar arbeta.

  I de allra flesta fall ska du tillhöra arbetslandets försäkring och söka utträde från oss när du börjar jobba inom EU/EES och i Schweiz.

  Regelverket som styr var du ska vara försäkrad fastställs i EU-förordningen 883/04. Regelverket gäller inte bara arbetslöshetsförsäkringen utan hela det sociala trygghetssystemet i respektive land.

  Ta reda på vad som gäller för dig

  Huvudregeln är att du ska du vara försäkrad i arbetslandet, men i vissa undantagsfall ska du vara försäkrad i Sverige fast du arbetar i ett annat medlemsland. Ett exempel på ett undantag är när din arbetsgivare skickar ut dig på arbete i ett annat land. Ta därför reda på vad som gäller just för dig innan du reser.

  Tänk också på att du inte kan vara försäkrad mot arbetslöshet i två länder samtidigt. När du börjar arbeta i ett annat EU/EES-land är det viktigt att du ser till att du från början omfattas av landets försäkring.

  Du ansöker på nytt om medlemskap hos oss om du flyttar hem till Sverige eller om anställningen upphör.

  Gränsarbetare försäkras i arbetslandet

  Du anses vara gränsarbetare om du arbetar i ett EU/EES-land men bor i ett annat och återvänder till bosättningslandet åtminstone en gång per vecka. Då ska du vara försäkrad i det land där du arbetar.

  Om du som gränsarbetare blir delvis eller periodvis arbetslös ska du söka ersättning i det land där du arbetar. Om du däremot blir helt arbetslös ska du anmäla dig hos Arbetsförmedlingen i Sverige och söka ersättning här.

  För att försäkringsperioden ska bli sammanhängande när du söker ersättning i Sverige måste du  ansöka om medlemskap i den a-kassa som har ett verksamhetsområde som motsvarar den sysselsättning som du hade i det andra landet direkt efter att du blivit arbetslös. Du har rätt till medlemskap utan att först behöva arbeta här hemma när du anses vara en helt arbetslös gränsarbetare som är bosatt i landet.

  Oäkta gränsarbetare försäkras i arbetslandet

  Du kan räknas som en så kallad oäkta gränsarbetare när du bor i ett EU/EES-land och arbetar i ett annat men återvänder till bosättningslandet (Sverige) mer sällan än en gång per vecka. Detta kan till exempel gälla dig som haft din familj kvar i Sverige eller dig som haft en säsongsanställning.

  Som oäkta gränsarbetare ska du, liksom gränsarbetaren, vara försäkrad mot arbetslöshet i det land du arbetar i. Men om du blir helt arbetslös kan du välja att söka arbete i bosättningslandet (Sverige) och ansöka om medlemskap i en svensk a-kassa, eller att söka arbete i landet där du arbetat. Om du väljer det senare prövas också din rätt till ersättning där.

  För att försäkringsperioden ska bli sammanhängande när du väljer att söka ersättning i Sverige måste du ansöka om medlemskap i den a-kassa som har ett verksamhetsområde som motsvarar den sysselsättning som du hade i det andra landet direkt efter att du blivit arbetslös. Du har rätt till medlemskap utan att först behöva arbeta här hemma när du anses vara helt arbetslös och bosatt i landet.

  "Femårsregeln" - en nordisk överenskommelse

  Femårsregeln gäller för dig om du har varit försäkrad i Sverige tidigare. Efter det att du lämnat den svenska försäkringen ska du ha arbetat i ett annat nordiskt land. Du måste komma tillbaka till Sverige från ett nordiskt land inom fem år. Vill du bli medlem hos oss igen måste du ansöka om medlemskap hos oss inom åtta veckor från det att du lämnade det andra nordiska landets försäkring.

  Försäkring i Sverige

  Om du ska arbeta i ett annat medlemsland men vara försäkrad i Sverige fortsätter du att vara medlem hos oss. Du behöver intyg A1 eller E101 från Försäkringskassan för att vara säker på att du ska omfattas av svensk försäkring under tiden du arbetar utomlands.

  Att det är Försäkringskassan du ska vända dig till beror på att beslut om vilket lands försäkring som gäller inte bara berör arbetslöshetsförsäkring, utan hela det svenska trygghetssystemet. I Sverige är det Försäkringskassan som är behörig institution att fatta beslut om undantag från huvudregeln.

  Försäkring utomlands

  I de flesta länder inom EU blir du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad när du börjar arbeta. I till exempel Danmark är det annorlunda. Där måste du själv ansluta dig till en a-kassa. Se till att bli försäkrad mot arbetslöshet från första arbetsdagen för att vara obrutet försäkrad under tiden du arbetar utomlands.

  Obruten försäkring

  För att ha rätt till inkomstbasera erdsättning i Sverige ska du ha varit försäkrad mot arbetslöshet i minst tolv månader utan avbrott. Under vissa förutsättningar har du rätt att lägga samman perioder som du har arbetat och varit försäkrad i andra länder inom EU/EES (eller Schweiz) med månader som du varit medlem hos oss.

  För att vara obrutet försäkrad bör du därför se till att kvarstå som medlem månaden ut i den månad som du börjar att arbeta i den andra medlemsstaten förutsatt att du inte börjar arbeta den första i en kalendermånad.

  Normala villkor när du är hemma igen

  Om du inte har något arbete som väntar på dig när du kommer hem efter att ha jobbat i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och du behöver ansöka om ersättning gäller normala villkor för dig. För att ha rätt tillinkomstbaserad ersättning måste du uppfylla både ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor.

  Kontakta oss

  Tveka inte att kontakta oss när du planerar att åka utomlands eller när du är på väg tillbaka, för att få reda på vad som gäller i just ditt fall. 

  Läs mer

 • Du kan ha rätt att söka arbete inom EU/EES och Schweiz under tre månader med ersättning från oss på a-kassan. Det är IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som fattar beslut om detta. Beslutet kallas U2.

  Villkoren för att ta med ersättningen vid arbetssökande är att:

  • Du tänker söka arbete i annat land i EU/EES eller i Schweiz.
  • Du före din avresa ska varit helt arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den svenska Arbetsförmedlingen under minst fyra veckor efter att du blev arbetslös. IAF kan ge dispens från delar av denna period under vissa förutsättningar, till exempel om du följer med din make eller maka eller partner som ska arbeta i en annan medlemsstat. Uppgifterna ska i så fall styrkas.
  • Du har rätt till ersättning från a-kassan. Har vi på a-kassan inte beslutat om din rätt till ersättning kan inte IAF handlägga din ansökan om intyg U2.
  • Du inte kan beviljas intyg U2 om du är avstängd från rätten till ersättning vid din avresa.
  • Du har ansökt om intyg U2 innan du reser. Om du tidigare har haft intyg U2 eller intyg E 303 ska du ha arbetat sedan dess för att kunna få ett nytt intyg, du ska vara medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz, statslös enligt New Yorkkonventionen, flykting enligt Genèvekonventionen eller medborgare i ett land utanför EU/EES-området eller Schweiz.

  Ersättning under sökanderesa

  För att du ska undvika glapp i din ersättning är det viktigt att du anmäler dig hos arbetsförmedlingen i landet där du söker arbete inom sju dagar från den dag som du angivit som avresedag från Sverige.

  När du är på en sökanderesa med ett intyg U2 är det vi som betalar ut din ersättning. Därför ska du fortsätta att skicka dina tidrapporter till oss. Vi behöver intyg U009 från arbetsförmedlingen i sökandelandet för att vi ska kunna betala ut din ersättning. Intyget ska styrka att du har anmält dig som arbetssökande där.

  Ersättning efter sökanderesa

  Om du återvänder till Sverige inom tre månader har du rätt att fortsätta på din tidigare ersättningsperiod. Det är viktigt att du kommer innan dessa tre månader passerat. Om du kommer för sent, kan det innebära att du inte längre har rätt till ersättning.

  Arbete under sökanderesa

  Om du får arbete under tiden du är borta, är huvudregeln att du är arbetslöshetsförsäkrad i det nya landet. Därmed omfattas du av arbetslandets lagstiftning när det gäller ersättning.

  Du förlorar inte rätten till ersättning om du får ett arbete under tiden som du är på sökanderesa och sedan förlorar det och därför kommer tillbaka till Sverige efter att de tre månaderna har passerat.

  Läs mer

 • Det finns vissa undantag från huvudregeln att du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i arbetslandet. Det är Försäkringskassan som fattar beslut om undantag.

  Huvudregeln är att du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i arbetslandet. Trots det finns det undantag från regeln, till exempel om du arbetar som utsänd eller sjöman eller om du arbetar i flera länder.

  Utsänd

  Att arbeta som utsänd innebär att du under en given tidsperiod får ett uppdrag i ett annat land inom EU/EES eller Schweiz för ett svenskt företags räkning. Tiden du arbetar utomlands jämställs med arbetad tid i Sverige och därför ska du inte avsluta ditt medlemskap hos oss utan kvarstå som medlem under tiden du jobbar utomlands. För att bekräfta att du varit utsänd behöver du beslut/intyg A1 från Försäkringskassan.

  Sjöman

  Om du arbetar på en båt som är flaggad inom EU ska du som regel tillhöra det landets försäkring, det vill säga om båten du arbetar på exempelvis är Danskflaggad ska du vara försäkrad mot arbetslöshet i Danmark. Om du arbetar på ett fartyg i Sverige ska du vara försäkrad i Sverige.

  Arbete i flera länder

  Normalt sett ska du vara arbetslöshetsförsäkrad i en medlemsstat i taget. Om du arbetar i flera länder kan du behöva ett beslut från Försäkringskassan där de beslutar om vilket lands försäkring du ska tillhöra. Det beslutet/intyget heter A1.

Fylla i tidrapporter

 • Arbetar du extra samtidigt som du får ersättning från a-kassan är det viktigt att du fyller i den tid du har arbetat på rätt sätt. Har du varit helt arbetslös och får ett arbete på deltid måste du anmäla det till oss så snart som möjligt för att veta hur det påverkar din ersättning. Skicka även in ett anställningsbevis till oss. När du tidrapporterar fyller du i att du har påbörjat en anställning på tidrapporten som gäller för den vecka då din anställning började.

  Timanställning

  Har du en timanställning fyller du dag för dag i exakt det antal timmar du har arbetat på dina tidrapporter. Detta gäller även om du har arbetat på kvällar och helger.

  Deltidsarbete

  Arbetar du deltid med fast arbetstid och månadslön fyller du i hur många procent av en heltid anställningen gäller på din tidrapport.

  Har du arbetat timmar utöver den fasta arbetstiden fyller du även i de timmarna som arbete på tidrapporten.

  Har du ett ojämnt schema och exempelvis arbetar heltid en vecka och är ledig nästa vecka, ska du ändå fylla i den fastställda arbetstiden på tidrapporten varje vecka.

  Tillfällig anställning på heltid

  Har du fått en tillfällig anställning på heltid ska du anmäla till Arbetsförmedlingen att du inte längre är arbetssökande.

  Om den tillfälliga heltidsanställningen började mitt i en vecka ska du fylla i arbete från och med den veckodag du börjar arbeta. På samma tidrapport fyller du i att du varit arbetslös på lördagen och söndagen om du inte jobbade de dagarna. Om du däremot jobbade på helgen fyller du i antalet arbetade timmar även på lördagen och söndagen.

  Under tiden som du har din heltidsanställning behöver du inte skicka in några tidrapporter till a-kassan.

  Ideellt arbete

  Du har fortsatt rätt till ersättning från a-kassan om du samtidigt arbetar ideellt i en förening utan vinstintresse. Om arbetet däremot hindrar dig från att ta annat arbete, fyller du i att du inte kunnat ta arbete på tidrapporten för de tillfällen det gäller. Om du fått någon form av lön för det ideella arbetet fyller du i arbete på tidrapporten för de timmar du har fått betalt.

  Uppdragstagare

  Arbetar du på uppdrag måste vi göra en bedömning för att avgöra om dina uppdrag mest liknar tillfälliga anställningar, eller om de mer liknar egen verksamhet. Beroende på vad vi kommer fram till, kan din rätt till ersättning se olika ut. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om du arbetar på uppdrag.

 • Om du är föräldraledig och tar ut föräldrapenning ska du fylla i det på tidrapporten, oavsett om du har föräldrapenning med sjukpenningnivå, grundnivå eller lägstanivå. Du fyller i alla veckans dagar, även lördag och söndag. Föräldrapenning på helgen påverkar inte din rätt till ersättning från a-kassan, men måste ändå fyllas i för att a-kassans och Försäkringskassans uppgifter om dig ska stämma överens.

  Klicka på alternativet Sjuk/VAB/Föräldrapenning och ange sedan omfattningen för den eller de dagar det gäller.

  Om du tar ut föräldrapenning fem vardagar per vecka räknas du som föräldraledig på heltid.

 • Om du har en anställning där betald jourtid ingår ska du alltid fylla i all jourtid som arbetad tid på tidrapporterna. Detta gäller även för sovande jour. Under jourtiden står du till arbetsgivarens förfogande för att kunna utföra en arbetsinsats om behov uppstår och därför anses du inte vara arbetslös.

  Har du arbetat jour mer än 15,5 timmar på en och samma dag fyller du i resterande tid på en annan dag i samma vecka. 

 • För dig som har konstnärligt arbete gäller särskilda regler för hur du fyller i dina tidrapporter. Med konstnärligt menas arbete som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete.

  När du har utfört konstnärligt arbete en dag räknar du själv ut de arbetade timmarna genom att dividera bruttolönen för den dagen med ett schabloniserat timlönebelopp på 189 kronor. Ett brutet tal avrundas till närmaste hel- eller halvtimme.

  Exempel

  Under en vecka deltog du i två teaterföreställningar, en på tisdagen och en på torsdagen. Inkomsten var 1 800 kronor för tisdagens föreställning och 2 000 kronor för torsdagens.

  Tisdagen: 1 800 / 189 = 9,52                     

  Torsdagen: 2 000 / 189 = 10,58

  Du ska fylla i 9,5 timmar arbete på tisdagen på din tidrapport och 10,5 timmar på torsdagen.

  Om antalet arbetade timmar för en dag överstiger 15,5 ska du föra över de timmar som överstiger 15,5 till en annan dag i samma vecka.

  Om det sammanlagda antalet arbetade timmar under en vecka överstiger 40, ska du föra över de timmar som överstiger 40 till veckan därpå. Om även nästa veckas timmar överstiger 40 för du över överskottet till nästföljande vecka och så vidare.

  Om inkomsten för en dags konstnärligt arbete är mindre än 1 512 kronor ska du fylla i stället fylla i den tid du faktiskt arbetade på tidrapporten.

 • Du ansöker om ersättning genom att tidrapportera på Mina sidor. På tidrapporten fyller du i och intygar om du varit arbetslös, sjuk, har arbetat med mera. Du fyller i för alla veckodagar, även lördag och söndag.

  Börja tidrapportera så snart du kan

  Den första tidrapporten du skickar in till oss vid en ny arbetslöshetsperiod är en del av din av ansökan om ersättning. Det betyder att vi behöver din första tidrapport för att kunna fatta beslut i ditt ärende. Därför är det viktigt att du skickar in den så snart som möjligt. 

  När och hur ofta?

  Har du fått beslut om att du har rätt till ersättning och skickar in din tidrapport före midnatt på en måndag, betalar vi vanligtvis ut din ersättning redan på torsdagen samma vecka. Däremot kan dagen för utbetalning förändras i veckor som innehåller röda dagar.

  Efter den första tidrapporten väljer du själv om du vill tidrapportera varje vecka eller om du hellre vill göra det med flera veckors mellanrum. Du avgör vad som passar dig bäst.

  Tänk på att vi inte kan betala ut ersättning om du tidrapporterar för veckor som ligger längre bakåt i tiden än nio månader.

  Fyll i all arbetad tid

  Det är viktigt att du fyller i all tid som du har arbetat på din tidrapport, det vill säga redan från den första dagen som anställningen gäller.

  Om du inte gör det kan det leda till att vi betalar ut felaktig ersättning till dig. Då finns risken att du blir skyldig att betala tillbaka ersättning till oss och du riskerar dessutom att förlora ditt medlemskap.

  Titta på vår film om vikten att tidrapportera rätt

  Vi har gjort en kort film om detta som du kan se här. Ta dig tid att se den och hör alltid av dig när du har frågor. Vi hjälper dig gärna.

   

 • Har du en anställning som som innebär schemalagd arbetstid eller fastställd omfattning och samtidigt får ersättning från oss är det viktigt att du fyller i din tidrapport på rätt sätt.

  Om du har ett arbete med en fastställd omfattning ska du fylla i de rutor som avser procentsats på din tidrapport. Det viktiga är att den tid du fyller i stämmer överens med den arbetstid som senare redovisas per månad på ditt arbetsgivarintyg. Om tiden inte stämmer överens riskerar du att behöva betala tillbaka felaktigt utbetald ersättning.

  Vi hjälper dig gärna

  Om du har en anställning där din arbetsgivare stämmer av mertid eller fyllnadstid vid ett senare tillfälle och du inte har vetskap om den tiden förrän avstämningen är gjord, ska du fylla i din procentsats. När du sedan vet hur många mertidstimmar eller fyllnadstimmar du får betalt för ska du meddela oss det.

  Exempel: för perioden april till juni redovisas 39 timmars mertid i juni månad. Eftersom vi inte vet när dessa timmar faktiskt är arbetade delar vi dem med antalet veckor under perioden, i det här fallet 13 veckor, vilket ger oss tre timmar per vecka. Dessa tre timmar ska då fyllas i på varje vecka under perioden april till juni.

  Om du däremot har en timanställning med något som kallas timbank, där inarbetade extratimmar fylls på, är det viktigt att du fyller i de timmarna de dagar när du arbetat på tidrapporten.

  Hör av dig till oss om du är osäker på hur du ska fylla i dina timmar. Vi hjälper dig att räkna ut hur.

 • För att ha rätt till ersättning från a-kassan när du är arbetslös ska du vilja och kunna ta arbete. Vill du resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag, innebär det att du inte har rätt till någon ersättning för tiden du är ledig. De lediga dagarna ska du fylla i som dagar då du inte kunnat arbeta när du tidrapporterar.

  På tidrapporten går det att fylla i ett alternativ för semester, men den är endast till för dig som tar semester från en deltidsanställning.

  Semesterdagar är alltid hela dagar

  Om du har ett deltidsarbete har du rätt att vara ledig för semester. Det kan också vara så att du måste ta ut ledighet i semester fastän du kanske hellre skulle vilja arbeta, till exempel om arbetsplatsen stänger för semester. Semesterdagar är alltid hela dagar.

  Skulle du ta semesterledigt en enstaka dag räknas det som om du har semester hela dagen även om du i vanliga fall skulle ha arbetat mindre än åtta timmar den aktuella dagen.

  Fyll i alla dagar

  Vid längre semesterledighet räknas även arbetslösa dagar som semesterdagar om de ligger mellan dagar som du är semesterledig.

  Du som normalt får ersättning någon eller några dagar per vecka har inte rätt till någon ersättning alls för veckor där du tar ut hela veckoarbetstiden som semester.

  På din tidrapport ska du fylla i semester alla dagar för hela semesterperioden.

  Exempel:
  Du som vanligtvis arbetar måndag, tisdag och fredag och tar semester dessa dagar har inte heller rätt till ersättning för onsdag och torsdag. Då fyller du i semester för hela veckan på din tidrapport.

  Du som har din veckoarbetstid förlagd till fem dagar per vecka för att sedan vara arbetsfri i fem dagar har inte heller rätt till ersättning under den vecka eller de mellanliggande veckor som du har semester.

  Om du skulle ha arbetat vecka 28, 30 och 32 om det inte hade varit för semesterledigheten ska du kryssa semester alla dagar under veckorna 28, 29, 30, 31 och 32.

 • Är du sjuk samtidigt som du söker ersättning från a-kassan ska du fylla i det på din tidrapport.

  Du fyller i alla veckans dagar, även lördag och söndag. Klicka på alternativet Sjuk/VAB/Föräldrapenning och ange sedan omfattningen för den eller de dagar det gäller.

 • Så här fyller du i din tidrapport:

  • Alla veckans dagar ska fyllas i, även lördag och söndag.
  • Veckan som du tidrapporterar för måste ha passerat innan du skickar in din tidrapport.
  • Har du varit sjuk, haft föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning ska du fylla i det för den eller de dagar som det gäller.
  • Har du varit förhindrad från att söka arbete ska du fylla i vilken eller vilka dagar du varit förhindrad.
  • Arbetar du deltid och har en anställning med fast omfattning (procent av heltid) ska du alltid fylla i den procentsats som du är anställd för att arbeta. Tid som du arbetar utöver anställningens omfattning fyller du i som timmar på respektive dag.
  • Har du en behovsanställning/timanställning fyller du i den arbetade tiden som timmar.
  • Har du en anställning där jourtid ingår fyller du alltid i all jourtid som arbetad tid. Detta gäller även för sovande jour.
  • Får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan fyller du i att du inte kunnat arbeta de dagar som du fått aktivitetsstöd.
  • Om du börjar ett nytt arbete under en vecka som du även söker ersättning för, är det viktigt att du fyller i alla veckans dagar på tidrapporten. Det gäller oavsett anställningens omfattning. Du ska endast fylla i arbete på lördag och söndag om du faktiskt har arbetat dessa dagar. Om inte fyller du i att du varit arbetslös.

Meddela oss förändringar

För att vi ska kunna fatta beslut om och betala ut rätt ersättning till dig är det viktigt att du ger oss den information vi behöver. Det betyder att du även måste meddela oss om något i din situation förändras som kan påverka din ersättning.

Läs mer här!