Frågor och svar

Välj kategori

Medlemskap

Medlemsavgift

 • Medlemsavgiften 148 kronor i månaden för dig som är medlem i både a-kassan och facket (Seko). Är du bara med i a-kassan kostar det 157 kronor i månaden.

  Tänk på att avgiften för medlemskapet i facket tillkommer för dig som är medlem i båda organisationerna.

 • Betala avgiften med autogiro. Du som har e-legitimation/BankID anmäler autogiro här på webbplatsen och signerar direkt. Observera att vår autogiroanmälan bara gäller dig som enbart är med hos oss i a-kassan. Om du är medlem i både a-kassan och facket ska du göra din anmälan hos facket (Seko) via länken nedan.

  Medlem i bara a-kassan? Gör din autogiroanmälan här.

  Medlem i a-kassan och facket? Gör din anmälan här.

  För dig som inte har e-legitimation

  Har du inte e-legitimation kan du använda blanketten Autogiromedgivande som du sedan skickar till oss. Adressen står på blanketten.

  E-faktura via internetbanken

  Du kan även välja e-faktura eller att betala med den avi vi skickar hem till dig. Ansök om e-faktura på din internetbank. Sök på A-kassan för Service och Kommunikation så kommer du rätt.

   

 • Om du saknar inbetalningskort kan du skriva ditt 10-siffriga personnummer (utan bindestreck) och 26 på slutet som OCR-nummer. Plusgironumret är 968800-3.

  Om du är ansluten till både a-kassan och förbundet kontaktar du Sekos medlemsavdelning på telefon 08-791 41 00 så hjälper de dig.

 • En avi skickas till den adress där du är folkbokförd i mitten av varje månad. Avgiften på avin gäller för innevarande månad och ska vara betald senast den sista i månaden. Har du anmält dig till Kivra kommer din avi att skickas dit.

 • Om du saknar inbetalningskort kan du skriva ditt 10-siffriga personnummer (utan bindestreck) och 26 på slutet som OCR-nummer. Plusgironumret är 968800-3.

  Om du är ansluten till både a-kassan och förbundet kontaktar du Sekos medlemsavdelning på telefon 08-791 41 00 så hjälper de dig.

Arbetslös för första gången

 • Anmäl dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag och logga därefter in på vår e-tjänst Mina sidor.

  När vi fått en signal från Arbetsförmedlingen om att du är arbetslös skickar vi dig ett kort informationsbrev till Mina sidor. 

 • Dina sex första ersättningsberättigade arbetslösa dagar är så kallade karensdagar. Varje ny ersättningsperiod inleds med karens.

  Karensdagar kan bara utgå för en dag som du annars skulle ha fått ersättning för. Det är därför viktigt att du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

  När karensen är avklarad får du din första ersättningsdag, det är först då vi börjar räkna av dagar från din ersättningsperiod. Karensdagarna ingår inte i de 300 ersättningsdagarna.

 • Nej, du måste inte gå dit fysiskt, men du måste anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Det kan du göra på deras webbplats och därefter boka ett personligt möte.

  När de meddelat oss att du är arbetslös skickar vi ett kort informationsbrev till dig där vi hänvisar dig till vår webbplats och till vår e-tjänst Mina sidor.

  Att vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen är en av förutsättnignarna för att vi ska kunna betala ut ersättning till dig om du är ersättningsberättigad.

 • Om du varit sjuk eller föräldraledig och fått ersättning från Försäkringskassan innan du blev arbetslös och anmälde dig på Arbetsförmedlingen, får vi meddelande om detta automatiskt.

  Om du däremot varit sjuk eller föräldraledig utan ersättning från Försäkringskassan ska du själv meddela oss detta.

  Om du, under en månad när du arbetat minst 50 timmar, även haft sjuklön eller andra ersättningar som betalas ut från Försäkringskassan ska du skicka oss uppgift om detta.

  Sjuklön från arbetsgivaren redovisas på Arbetsgivarintyget som arbetsgivaren fyller i på arbetsgivarintyg.nu.

 • Om du har avslutat dina studier och inte har för avsikt att fortsätta studera så kan vi pröva din rätt till ersättning. För att få rätt till ersättning behöver du uppfylla ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor.

  När vi prövar om du uppfyller ett arbetsvillkor kan dina studier betraktas som överhoppningsbar tid om de varit heltidsstudier och de är avslutade efter att du fyllt 25 år, eller om du har arbetat på heltid i minst fem månader någon gång före studierna.

  Hör av dig till oss om du vill veta mer om reglerna kring detta.

 • Om du har fått ett avgångsvederlag i samband med att du slutat din anställning är det viktigt att du skickar in överenskommelsen om detta när du ansöker om ersättning.

  Avgångsvederlaget räknas om till arbetad tid och ska ingå i beräkningen av din ersättning. Under den tid som du ersätts av avgångsverderlaget har du inte rätt till ersättning från oss.

 • Du som är företagare anses vara arbetslös när ingen längre vidtar några åtgärder i verksamheten, eller när du har skilt dig från den, det vill säga när du inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över den.

  Vi ska, precis som för anställda, pröva företagarens skäl att avveckla företagandet vid arbetslöshet. Du som lägger ner verksamheten riskerar att bli avstängd 45 ersättningsdagar. Det gäller även vid tillfälligt uppehåll i verksamheten.

  Att företaget inte kan ge en rimlig försörjning eller att du inte kan bedriva verksamheten vidare på grund av medicinska skäl kan vara exempel på giltiga skäl att lägga ner verksamheten. Orsakerna till att du lägger ner verksamheten ska alltid styrkas. Kontakta oss för mer information.

  Tillfälliga regler

  Till följd av coronapandemin gäller vissa tillfälliga regler. Läs mer här

 • För dig gäller samma regler som för andra arbetslösa: Anmäl dig som arbetssökande hos Arbetsförmedligen din första arbetslösa dag och logga därefter in på vår e-tjänst Mina sidor

  Om du får ett tillfälligt jobb samtidigt som du söker ersättning från oss gäller särskilda regler för dig som sjöanställd, läs mer här.

 • Om du flyttar eller återvänder till Sverige efter arbete i ett annat EU- eller EES-land och vill ansöka om ersättning gäller samma regler för ersättning som om du arbetar i Sverige.

  För att få ersättning från den inkomstbaserade försäkringen i Sverige måste du uppfylla ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor. Medlemsvillkoret innebär tolv månaders sammanhängande medlemskap i en a-kassa.

  För att få ersättning från grundförsäkringen måste du uppfylla ett arbetsvillkor, men behöver inte uppfylla ett medlemsvillkor.

  Reglerna för hur arbete utomlands påverkar ditt medlemskap och rätten till ersättning från oss är komplicerade. Kontakta oss om du har frågor eller känner dig osäker på vad som gäller dig.

 • De sex första ersättningsdagarna är karensdagar. För dessa får du ingen ersättning. 

  Karensdagar utgår bara för en dag som du annars skulle ha fått ersättning för. Kom därför ihåg att anmäla dig hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

  Varje ny ersättningsperiod inleds med karens. När karensen är avklarad får du din första ersättningsdag, det är först då vi börjar räkna av dagar från din ersättningsperiod. Karensdagarna ingår inte i de 300 ersättningsdagarna.

Under din arbetslöshet

 • Din genomsnittliga arbetstid beräknas med hjälp av uppgifterna på ditt arbetsgivarintyg. Den motsvarar den genomsnittliga tid som du arbetat tolv månader före arbetslösheten.

  Tid med vissa socialförsäkringsförmåner som till exempel sjukpenning och föräldrapenning kan läggas samman med arbetad tid när beräkningen görs. Månader då du övervägande haft till exempel sjukpenning och föräldrapenning är överhoppningsbar tid.

  Om tid före din arbetslöshet är överhoppningsbar, om du till exempel varit föräldraledig, kan månader som ligger längre än ett år tillbaka i tiden räknas med då vi fastställer din genomsnittliga arbetstid.

 • Grundersättning är det som kan beviljas dig som klarar arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret (det vill säga dig som inte varit medlem i en a-kassa i tolv månader).

  Den högsta grundersättningen är 510 kr per dag. Beloppet minskar proportionerligt beroende på den genomsnittliga veckoarbetstid du hade innan din arbetslöshet.

 • En ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar och inleds med sex karensdagar,

  Om du har barn under 18 år när din 300:e dag betalas ut förlängs din ersättningsperiod med ytterligare 150 dagar. Det gör att du får totalt 450 dagar.

  Varje ny ersättningsperiod inleds med karens. När karensen är avklarad får du din första ersättningsdag, det är först då vi börjar räkna av dagar från din ersättningsperiod.

 • Ett arbetsvillkor är en av grunderna för din rätt till ersättning från oss. Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under de senaste tolv månaderna före arbetslösheten (kvalifikationstiden) gjort något av följande:

  • Förvärvsarbetat minst 60 timmar per månad i minst sex kalendermånader.

  eller

  • Förvärvsarbetat sammanlagt i minst 420 timmar under sex sammanhängande kalendermånader, där ingen månad får innehålla mindre än 40 timmar.

  Som förvärvsarbete räknas också tid med:

  • Betald semester.
  • Ledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön).
  • Avgångsvederlag.
  • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA).
  • Anställning inom Samhall.
  • Anställning med lönebidrag.
  • Anställning med anställningsstöd (dock inte särskilt anställningsstöd).
  • Nystartsjobb.

  Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

 • Aktivitetsstöd är den ersättning du får när du har blivit anvisad ett arbetsmarknadspolitiskt program av Arbetsförmedlingen. Det är Försäkringskassan som beslutar om vilken ersättning du ska få per dag. De hämtar uppgifter från oss.

  Nivån på aktivitetsstödet baseras på vilken ersättning du skulle ha haft rätt till om du hade varit helt arbetslös.

  Om du uppfyller villkoren för ersättning från oss och har ett uppfyllt medlemsvillkor, eller om du är utförsäkrad, kan du få högst 1 200 kronor och lägst 510 kronor per dag i aktivitetsstöd när du deltar i ett program på heltid.

  Uppfyller du inte villkoren får du 223 kronor per dag. Dagar med aktivitetsstöd räknas samman med dagar med arbetslöshetsersättning.

  Det innebär att dagar med aktivitetsstöd räknas bort från de dagar du har rätt till ersättning från oss (ersättningsperioden).

 • Om du blir arbetslös igen inom 365 dagar från det att du senast fick ersättning fortsätter du på din tidigare ersättningsperiod förutsatt att du hade ersättningsdagar kvar. Hade du inte det så prövas din rätt till ersättning på nytt.

  Om glappet i din ersättning beror på socialförsäkringsförmån eller studier kan det i vissa fall vara möjligt att fortsätta på din ersättningsperiod även om det gått mer än 365 dagar sedan du senast fick ersättning.

 • En aktivitetsrapport är en redovisning av vad du gjort för att få ett arbete som du lämnar till Arbetsförmedlingen en gång i månaden.

 • Det är en försäkring som ingår när du är medlem i både hos oss och i Seko. Den ger dig 80 procent av din tidigare faktiska lön under dina 100 första arbetslösa dagar. 

  Läs mer om inkomstförsäkringen (som administreras av Folksam).

 • Det ska du göra när du blir arbetslös.

  Tänk på att du ska anmäla förändringar till oss så fort som möjligt, senast inom två veckor från den dag då du fick kännedom om förändringen. Om du inte gör det och det resulterar i felaktigt utbetald ersättning riskerar du att bli återbetalningsskyldig och att uteslutas som medlem i a-kassan.

 • Ja, har Arbetsförmedlingen anvisat dig ett arbete ska du söka det. 

 • Har du avslutat din anställning på egen begäran eller orsakat att arbetsgivaren sagt upp dig, ska du skicka in en förklaring och underlag som visar varför din anställning har upphört.

  Finns det förhandlingsprotokoll mellan till exempel ditt fackförbund och din arbetsgivare ska du skicka med det.

  Vi behöver underlagen för att bedöma om du har haft giltiga skäl för att sluta din anställning. Om vi bedömer att du saknar giltiga skäl riskerar du att bli avstängd från rätt till ersättning under viss tid.

 • På din tidrapport finns en kolumn med rubriken sjuk/föräldrapenning. Där fyller du i de dagar du är sjuk.

  Sjukanmälan görs till Försäkringskassan.

 • Med samordning av dagar menas att dina ersättningsdagar förbrukas oavsett om du har a-kassa eller får aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

  Om du till exempel får a-kasseersättning i 50 dagar och därefter får aktivitetsstöd via till exempel jobb- och utvecklingsgarantin i 30 dagar, har du förbrukat 50 plus 30 dagar av din period, det vill säga 80 ersättningsdagar.

 • Om du arbetar i ett land som inte ingår i EU/EES så omfattas du inte av de förordningar om social trygghet som gäller inom området.

  Om du har planer på att åka till utlandet och arbeta, vare sig det rör sig om ett EU/EES-land eller inte, är det viktigt att du tar kontakt med oss så du får veta vad som gäller. 

 • Det kan du se på Mina sidor eller på din utbetalningsspecifikation. 

 • De veckor då du arbetar samtidigt som du får ersättning från oss kallas för deltidsveckor. Under en ersättningsperiod har du rätt att få ersättning samtidigt som du arbetar under 60 veckor.

  När du har förbrukat alla dina deltidsveckor kan du bara få ersättning för oss för veckor då du är helt arbetslös. 

 • Eventuellt. Det är inkomsten du haft från din deltidsanställning som avgör om du har rätt att säga upp dig från din deltidsanställning utan att drabbas av någon avstängning när dina deltidsveckor är slut.

  Om månadsinkomsten från din arbetsgivare i snitt understiger din inkomst från enbart a-kassa med 10 procent kan du i regel säga upp dig från anställningen utan att drabbas av någon sanktion. Du bör ändå kontakta oss innan du lämnar anställningen för att få mer information.

 • För att du ska slippa en avstängning så behöver din make/maka fått en tillsvidareanställning eller provanställning på heltid. Arbetet ska även ligga utanför pendlingsavstånd från er bostad.

  För att intyga det så behöver du skicka in en kopia på din make/makas anställningsavtal. Det finns fler omständigheter som kan påverka vårt beslut, kontakta oss därför om situationen uppstår.

 • Om du får allmän pension eller tjänstepension samtidigt som du får ersättning från oss blir din ersättning per dag lägre.

  Tänk på att alltid meddela oss om du gör pensionsuttag. Även om du tar ut pension i liten omfattning påverkar det din ersättning från oss. Det gäller även om du bara tar ut premiepension eller tar ut din allmänna pension för att placera den i en privat sparform.

  Uttag av privat pension, det vill säga pension som inte finansieras av en arbetsgivare, påverkar dock inte ersättningen från oss.

  Medlemskapet hos oss upphör den första i den månad du fyller 65 år. Om du går i pension innan du fyllt 65 år och vill avsluta ditt medlemskap, måste du göra det själv antingen via vårt formulär eller genom att chatta med oss, mejla oss eller ringa oss.

 • Om du får ett arbete kan du ofta få ersättning för den tid du inte arbetar.

  För den som har ett deltidsarbete gäller särskilda begränsningsregler, som beslutats av regeringen.

  Läs mer här

 • Det gör du genom att skriva till oss och begära omprövning. Du ska ange vilket beslut du vill ha omprövat, vilken ändring du vill ha och skälen för detta.

  Vi måste ha tagit emot din begäran om omprövning inom två månader från det att du tog del av vårt beslut.

Din ersättningsperiod håller på att ta slut

Om ersättningen och utbetalningar

 • När vi fått in alla handlingar vi behöver och ditt ärende är komplett, handläggs det så fort som möjligt. När ärendet är klart kan du se datum för din första utbetalning på Mina Sidor.

  Om du inte använder Mina sidor kommer utbetalningsspecifikationen med post någon eller några dagar innan utbetalningen. 

  Vanligtvis betalas ersättningen ut på torsdagar, detta förändras i veckor med röda dagar.

 • Har du redan ett konto i Swedbank eller om du tidigare begärt överföring till konto i annan bank betalas ersättningen automatiskt ut dit. Har du inte det måste du själv anmäla vilket konto du vill att ersättningen ska betalas ut till.

  Anmäl konto hos Swedbank

  Vill du ha ersättningen till ett konto i en annan bank anmäler du det hos Swedbank. Vi på a-kassan kan inte ändra konto.

  Lös in avin digitalt

  Finns inget konto anmält får du din utbetalning på en avi. Du kan lösa in avin digitalt på Swedbanks webbplats eller genom att besöka något av Swedbanks kontor.

  Här läser du mer om hur du anmäler konto eller löser in din avi.

 • Om du har haft ett extraarbete vid sidan av ditt heltidsarbete innan du blev arbetslös kan du få det godkänt som ett godkänt extraarbete. Vi fattar ett beslut om ditt extraarbete kan godkännas eller inte. Ett godkänt extraarbete ska du inte fylla i på dina tidrapporter.

  Förutsättningen är att du har arbetat i ett extraarbete som anställd eller företagare under minst tolv månader vid sidan av ditt heltidsarbete innan du blev arbetslös.

  Om extraarbetet är en anställning får inte inkomsten från den överstiga 3 060 kronor i genomsnitt per vecka. Att ett extraarbete godkänns innebär att den arbetade tiden i extraarbetet inte påverkar den ersättning som du får från oss. Den ska därför inte redovisas på tidrapporterna.

  Om exrtaarbetet är ett företag finns ingen inkomstgräns. Däremot ska det belopp av det du tjänat som överstiger 3 060 kronor per vecka dras från den ersättning som betalas ut per vecka.

  Om din huvudsysselsättning är verksamhet i eget företag kan även annan verksamhet i eget företag, till exempel jord- och skogsbruk, vara ett godkänt extrarbete.

 • Det är för att du har förbrukat mer än 200 dagar.

  Under de första 200 ersättningsdagarna får du 80 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst per dag, dock högst 1 200 kronor per dag de 100 första dagarna. Därefter sjunker nivån till högst 1 000 kronor per dag.

  Efter dag 200 sjunker ersättningsnivån ytterligare ner till 70 procent, men fortfarande högst 1 000 kronor per dag.

   

 • Detta kan bero på olika orsaker. Om du har blivit utförsäkrad sjunker din ersättningsnivå till 65 procent av din daglön.

  Det kan även bero på att du har tilldelats en ny ersättningsperiod och att vi har skyddat nivån på din ersättning per dag.

 • All tid du arbetar ska fyllas i på tidrapporterna. Om du är timanställd ska du fylla i de timmar du arbetat dag för dag. Om du däremot får månadslön och har fastställd arbetstid ska du istället fylla i anställningens omfattning på tidrapporten.

  Om du varit heltidsarbetslös och får ett deltidsarbete är det viktigt att du anmäler det till oss på en gång så får du veta hur arbetet påverkar ersättningen.

  De ersättningsdagar som betalas ut för veckor där du både arbetar och får ersättning kallas deltidsdagar. Du får arbeta deltid samtidigt som du får ersättning från oss under högst 60 veckor.

 • Det är namnet på den ersättning du kan få om du har varit medlem i minst tolv månader innan du blev arbetslös och om du uppfyller arbetsvillkoret. 

  Om du uppfyller villkoren kan du som mest få 1 200 kronor per dag.

 • Du måste i normalfallet befinna dig i Sverige för att kunna få ersättning. Är du utomlands ska du fylla i förhinder på dina tidrapporter.

  Vill du åka utomlands och söka jobb kan du ansöka om en sökanderesa. Du kan då söka jobb i ett annat EU-land i tre månader med svensk arbetslöshetsersättning. Mer information om sökanderesor finns på www.iaf.se/intyg/

 • Som regel kan du inte det. Vissa undantag finns, bland annat för den som deltidsstuderar under förutsättning att omfattningen inte är för stor.

  Kontakta oss om du planerar att börja studera.

 • Ja, om du är arbetslös. Det är ingen skillnad på vanliga dagar och röda dagar enligt arbetslöshetsförsäkringen.

 • Nej. När du är arbetslös är förutsättningen för rätt till ersättning att du vill och kan ta arbete.

  Vill du resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag har du inte rätt till någon ersättning för tiden du är ledig. Fyll därför i de dagar då du inte kunnat arbeta på dina tidrapporter.

  Tidrapportens rutor för semester är till för dem som har semester från en anställning.

 • Nej, så fort du registrerar ett företag eller börjar arbetet med att söka lokal, leverantörer, teckna avtal med kunder eller liknande anses du vara företagare. Då upphör din ersättningsrätt från oss.

  Om du har för avsikt att starta ett eget företag ska du kontakta Arbetsförmedlingen, där du kan ansöka om starta eget-bidrag. Bidraget motsvarar den ersättning som du får från oss, men det betalas ut av Försäkringskassan.

Intyg och blanketter

 • Så här ser delen av ansökan till a-kassan ut som handlar om förhandling kring din uppsägning:

  1. Först får du en fråga om varför anställningen avslutades. Om du svarar att det var på grund av arbetsbrist så kommer en information upp där det står ”Har du valt att ogiltigförklara din uppsägning? Om det pågår eller har skett en förhandling efter det att du fick besked om uppsägningen ska du svara ja på frågan.”

  2. Därefter kommer själva frågan ”Pågår eller har det skett förhandling om din uppsägning?”. Informationen som finns i rutan ovanför frågan (se bild nedan) är viktig.

   Har du inte ogiltigförklarat uppsägningen ska du bara svara nej på frågan. Om du däremot har ogiltigförklarat uppsägningen och det pågår, eller har skett en förhandling, svarar du ja på frågan och skickar in förhandlingsprotokollet till oss på a-kassan.

   

 • Med gratisappen Adobe Fill & Sign DC kan du fylla i och signera dina ifyllnadsbara blanketter direkt från din telefon eller smartphone. Ladda ner appen som finns i både App Store och Google Play. 

  För dig som använder dator

  Du som använder dator kan fylla i din blankett direkt på skärmen. Signera genom att skriva i ditt namn i fältet för signatur. Spar sedan ner blanketten på din hårrdisk och mejla den till oss på a-kassan. Adressen är akassan@seko.se.

  Så använder du appen Adobe Fill & Sign DC

  1. Ladda ner appen från App Store för Iphones eller Google Play för Androids.
  2. Öppna det formulär du vill fylla i med hjälp av appen.
  3. Markera var på blanketten du vill skriva något genom att trycka på skärmen. Du får då upp en ifyllnadsbar ruta.
  4. Skapa en signatur med fingret eller en styluspenna (en penna som du använder till din telefon eller surfplatta). 
  5. Lägg sedan till signaturen på dokumentet.
  6. När du har fyllt i ditt dokument väljer du att skicka det till oss med hjälp av e-post. Ange vår e-postadress akassan@seko.se och tryck på skicka. Dokumentet sparas automatiskt i appens historik.

  PS: Om du inte lyckas med den digitala signaturen så kan du signera den genom att skriva dit ditt namn med hjälp av ditt tangentbord. Missa inte att fylla i datum där du ombeds göra det.

 • Din arbetsgivare är skyldig enligt lag att utfärda ett arbetsgivarintyg. Lättast gör hen det på arbetsgivarintyg.nu. Är du medlem i fackförbundet kan du be dem om hjälp.

  Om du ändå inte får tag på ett arbetsgivarinty ber vi dig kontakta oss.

 • Ja, det går bra om du skickar intygen i omgångar. Det är lättast om du gör det på Mina sidor. På din Att göra-lista kommer du att kunna följa ditt ärende och se vad vi fortfarande saknar.

  Kom ihåg att skicka din första tidrapport så snart som möjligt då den är din själva ansökan om ersättning.

 • Alla a-kassor hämtar automatiskt uppgifter om tidigare medlemskap via ett gemensamt system.

  Kontakta oss om du ändå vill ha ett skriftligt intyg om medlemskap efter att du avslutat ditt medlemskap.

 • Du måste vända dig till konkursförvaltaren. Det är tingsrätten som utser konkursförvaltaren.

 • Det är ett underlag för att bedöma om du kan få ersättning från oss och i så fall hur mycket.

  Av intyget framgår bland annat hur mycket du har arbetat, under vilken period, vilken din lön varit och orsaken till att arbetet upphört. 

  Det är din arbetsgivare som ska fylla i intyget och lämna det till dig. Tipsa om vår e-tjänst arbetsgivarintyg.nu.